Filosofie, věda a filosofie vědy mezi Descartem a Kantem

Jan Palkoska, Ph.D.

Obdobíohraničené zhruba Descartovým projektem restaurace korpusu vědění na jednéstraně a Kantovým ?kritickým? vystoupením na straně druhé představuje klíčový moment v dějináchzápadní přírodní vědy a filosofie vědy. Aristotelská koncepce přírodní vědy jezpočátku podrobena mnohotvárné (a účinné) kritice vedené z mechanistickýchpozic (Galileo, Descartes, Gassendi, Boyle), ovšem radikální mechanicismus sámje záhy jednak oslabován a podstatně reformován resp. doplňován (Leibniz,Newton), jednak reinterpretován z pozic britského empirismu. Výsledkem jezásadní proměna paradigmatu přírodně-vědeckého vysvětlení oproti předchozítradici a s ní související postupná emancipace přírodní vědy od filosofie.

V kursuse pokusíme postihnout a osvětlit rozhodující momenty uvedených transformací,jak se projevují zejména v myšlení Descarta, Leibnize, Locka, Newtona,Berkeleyho, Huma a Kanta. Tematické okruhy, na něž se u uvedených autorů budemesoustředit, zahrnují metafyzickou a metodologickou fundaci nových přístupůk přírodně-vědeckému vysvětlení, ontologický status matérie, problematikuprostoru, místa, prázdna, času a trvání, a konečně problematiku filosofického avědeckého uchopení pohybu, jeho principů a zákonů.

Kurssestává z přednášky (2 hodiny týdně, středa 14:10-15:45) a semináře (2hodiny týdně, čtvrtek 15:50-17:25). Podmínkou k udělení zápočtu je solidnídocházka, průběžné plnění seminárních zadání a sepsání kratší seminární prácena téma vycházející z náplně kursu. Kurs nepředpokládá speciální znalostiz dějin ani systematiky filosofie a je vhodný pro studenty nižšíchročníků. Předpokladem k jeho úspěšnému absolvování je schopnost čístodborné texty v angličtině; alespoň elementární znalost latiny je vítána,ale nikoli požadována.