Kausalita - konceptuální a ontologickéaspekty

 

Jan Palkoska, Ph.D.

 

 

            Příčinnostzůstává nejpozději od Aristotela jedním z ústředních filosofických témat.S konceptuální a ontologickou problematikou příčinnosti se totiž musívposled poctivě vyrovnat každá filosofická pozice tematizující fundamentálníotázku samotné povahy filosofického a/nebo vědeckého vysvětlení.

            V kursuse pokusíme o systematické zmapování hlavních východisek a strategií přizodpovídání základních konceptuálních a ontologických otázek po samotné povazekausálního spojení, po ontologickém statutu entit, které představují či mohoupředstavovat termíny kausálního vztahu, po vztahu mezi (a)symetričnostíkausálního vztahu a (a)symetričností časového plynutí apod. V kursu se budemepotýkat zejména s texty a stanovisky současných autorů v rámci tzv.analytické metafyziky (Mackie, Lewis, Davidson aj.). Poučení budeme nicméněhledat i u klasických autorů – u Aristotela, Tomáše Akvinského, Suáreze,Leibnize, Huma či Kanta.

            Jednáse o výběrový kurs sestávající z přednášky, jež bude podle potřebyprůběžně doplňována seminární četbou relevantních primárních textů. Podmínkoupro udělení zkoušky je solidní docházka, plnění průběžných zadání a sepsáníkratší závěrečné práce. Nezbytným předpokladem k úspěšnému absolvováníkursu je schopnost spolehlivě číst odborné filosofické texty v angličtině;znalost latiny a předběžná orientace v problematice je výhodou. Kurs jekoncipován náročněji a jako takový je určen především pro pokročilejšístudenty, ovšem prospěch z něj snad budou mít i studenti nižších ročníků.