Seminář k interpretacím bytí z času I

doc. Ladislav Benyovszky, kód kursu: AFS100283


Anotace:

Seminář si klade za cíl prostřednictvím výkladu, četby akomentářů seznámit účastníky s procesem postupného zrodu konceptuek-statické temporality. Protože není náhodou, že se tento proces odehrává vefilosofii zároveň jako počátek proměny interpretace člověka jako „jednajícíbytosti“ v interpretaci člověka jako „bytosti existující“ a jako konstituce post-metafysického myšlení ,může seminář sloužit i jako zdroj námětů k této problematice.

 

Základní osnova (témata):

I. Čas jako pobývající pojem – Hegelova koncepce času jakokoncepce dovršující novověkou metafysiku (především dle Fenomenologie ducha a Encyklopedie)

II. Okamžik – Kierkegaardova kritika metafysiky Hegelovy ametafysiky vůbec, okamžik jako dotek času a věčnosti (především dle Pojmu úzkosti)

III. Čas jako kompetence obrazotvornosti – Fichtova koncepce časuv Nárysu vědosloví zvláštního

IV. Čas jako emfatická jednota budoucnosti – Schellingovakoncepce ek-statické temporality z Urfassungder Philosophie der Offenbahrung

 

Metodika, způsob práce, literatura pro ZS 2006/2007

V seminářipředpokládám střídání výkladu, četby akomentářů s tím, že zahájím komentovanou četbou Hegela (Phänomenologiedes Geistes, Die Wahrheit der Gewi3heit seiner selbst (Hoffmeister, Berlin1971,ss.133 – 140 – k dispozici pro všechny účastníky budeou dvě ediceoriginálu a český překlad Jana Patočky); Enzyklopädieder philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (1830), §§ 253 – 261 –k dispozici pro všechny účastníky budou dvě edice originálu);s přesahy k dalším dílům.)

V zimnímsemestru předpokládám ještě výklad a četbu Kierkegaardovyinterpretace času, věčnosti a okamžiku (Der Begriff Angst, III. DieAngst als Folge derjenigen Sünde, die im Ausbleiben des Sündenbewu3tseinsbesteht (Meiner 1984 ss. 87 – 101) – k dispozici pro všechny účastníky budedvojí německá edice textu)