Přirozené a umělé myšlení I., II.

 

Přednášející:  doc. Ivan M. Havel     (havel@cts.cuni.cz,   http://www.cts.cuni.cz/~havel)

MFF UK             (zajišťuje Katedra teoretické informatiky a matematickélogiky)I. (zimní)            POZ004                                  2/0 Zk             II. (letní)             POZ005                                                         2/0Zk

Studenti jiných fakult ahosté vítáni (studenti FHS se zapisují se zápočtem). Pro témata v letnímsemestru je znalost látky ze zimního semestry užitečná, avšak nikoliv nezbytná.Na PřF je předmět veden pod č. S720P97K.

Anotace

Zkoumání vybraných pojmů amyšlenek kybernetiky, umělé inteligence, kognitivní vědy, filosofie mysli apříbuzných oborů. Zvláštní důraz na témata, která mají co říci ke vztahu mezimyslí a tělem a k problému vědomí a racionálního rozhodování. Probírají se idiskusní témata a nejnovější výzkumné směry. Od studentů se předpokládá aktivníúčast včetně vypracování semestrální práce
v podobě eseje na vybrané téma, příbuzné tématu přednášek.

Zimní semestr 2008/2009 (PZ004):

 

zahájení:středa  15. října 2008, 14,30

seminární místnost CTS (Centrum pro teoretická studia, Praha1, Husova 4,  3.p.)

 

 

Předpokládaná témata pro zimní semestr:

Stručnáhistorie kybernetiky, umělé inteligence a kognitivní vědy. Autopiese,sebedestrukce a Gödelova věta. Konekcionistický princip a víceúrovňovédynamické systémy. Pojem artefaktu, robotika a vztah přirozeného a umělého.Princip funkce neuronu. Architektura a funkce mozku. Vizuální vnímání.Enaktivní přístup v kognitivní vědě. Senzomotorická provázanost vnímání sjednáním.Materiály k přednáškám aseznam doporučené literatury bude studentům zpřístupněn na webu(www.cts.cuni.cz/~havel/lectures.html). Knižní literaturu půjčuji pouze k prezenčnímustudiu.Hodnocenístudentů

Aktivní účast na přednáškách je žádoucí. Studenti,kteří budou mít přednášku zapsánu, vypracují písemný esej (min 5, max 10 stranv češtině, slovenštině nebo angličtině) na samostatně vybrané téma,příbuzné tématu přednášek. Práci odevzdají ve dvou verzích:

     první(předběžnou)     do 26.11.2007,

     druhou (definitivní)    do 28.1.2008.

Hodnotí se relevance, nápaditost, původnost,důvtip, přesvědčivost, srozumitelnost (na hodnocení bude mít vliv i dodrženítermínů odevzdání). Nehodnotí se poetický jazyk a přemíra metafor.