Řecké náboľenství a mytologie:
Pohané a křes»ané v pozdní antice

ZS 1/1 Z

Mgr. Sylva Fischerová, PhD., Doc. Filip Karfík, PhD., Mgr. Jiří Pavlík, PhD.

Kurs, vedený poloseminární formou, si klade za cíl prostřednictvím vybraných textů představit střet i styčné body pohanské a křes»anské religiozity 3. – 5. stol. po Kr. Hlavní tématické okruhy: modlitba, věrouka, duchovní literatura, náboľenská polemika, idolatrie, asketická praxe. Autoři: Lukianos, Origenes, Porfyrios, Firmicus Maternus; Evagrios Pontikos; Jamblichos; Julianos; Řehoř z Nyssy; Eunapios; Apophthegmata Patrum a další.


Atestace:
Zápočet bude udělen za aktivní účast v kursu, příp. za vypracování doplňujícího referátu.

Literatura:
Dodds, E. R., Pohané a křes»ané ve věku úzkosti, Praha 1997
Late Antiquity. A Guide to the Postclassical World, ed. by G. W. Bowersock, P. Brown, O. Grabar, Cambridge, Massachusetts and London 1999
Faith, Hope and Worship. Aspects of Religious Mentality in the Ancient World, ed. by H. S. Versnel, Leiden 1981
Stroumsa, G. G., La formazione dellà identità cristiana, trad. P. Capelli, Brescia: Morcelliana 1999
Pulleyn, S., Prayer in Greek Religion, Oxford 1997
Prayer and Spirituality in the Early Church, ed. By P. Allen, W. Mayer, and . Cross, vol. 1-2, Brisbane 1998-9
Ventura, V., Spiritualita křes»anského mnišství 1. Od prapočátků do svatého Jana Zlatoústého, Praha: Benediktinské arciopatství svatého Vojtěcha a svaté Markéty 2006
Fazzo, V., La giustificazione delle immagini religiose dalla tarda antichità al cristianesimo, I: La tarda antichità con un appendice sull’ iconoclasmo bizantino, Napoli 1977