Názevsemináře:

Současný levicový diskurs

 

Zaměřenía obsah:

Cílem semináře je seznámit studenty se současnýmifilosofickými autory, kteří se hlásí k levici, a jejich teoriemi. V rámcisemináře budou podniknuty také exkurzy do sociologie, politologie a ekonomie,aby bylo možné pochopit jednotlivé teoretické postuláty v jejich šíři. Součástísemináře bude i četba a výklad vybraných textů z dané problematiky podle koncepcepřednášejícího. Jako doplněk může být promítnut film, po němž bude následovatdiskuse.

Odborným garantem semináře je Mgr. Michael Hauser, Ph.D.z oddělení filosofie XX. století Filosofického ústavu AV ČR.

 

Atestacebude udělena za aktivní účast a práci v semináři, případně za vypracovánístručného referátu.

 

jednosemestrální

čt:  19:10 – 20:45

místnost:217

začátek:  čt 16.10.08

 

Sylabus:

Seminář sezaměřuje na problematiku levicového univerzalismu v postmoderním světě:jakým způsobem se současní levicoví autoři vyrovnávají s fragmentarizací apartikularismem, kdy existuje jen a pouze mnohost identit, hledisek apožadavků? Jak se na druhé straně vymezují vůči habermasovskému formálnímuuniverzalismu? Jak tento postmoderní horizont překračují a postupují směremk hledisku univerzálnímu (např. ve smyslu badiouovské politiky Pravdy)? V seminářise rovněž budeme věnovat souvislostem těchto otázek s tématypolitologickými a sociologickými, jako je problém utváření nového sociálníhohnutí, eurocentrismus nebo možnost či nemožnost společenské transformace. Do seminářiproto budeme zvát přednášející, kteří se těmto tématům věnují z hlediskasociologického nebo politologického, abychom se pokusili hledat styčné bodymezi různými obory. Seminář vznikl ve spoluprácí s občanským sdruženímSOK, zaměřeným na levicovou teorii. Viz http://sok.bz kde lze nalézt mnoho textůk tématu.

 

Program

16.10.   

Úvod. Levicev postmoderní době: na cestě k novému universalismu. Jacques Rancièrea jeho pojetí demokracie. 

23.10.

Jacques Rancière.Pokračování. Četba z jeho knihy Disagreement(La Mésentente).  

6.11.

Promítání adiskuse.

P. P. Pasolini,Evangelium sv. Matouše

13.11.

Ernesto Laclaua Chantal Mouffová. Přednáší Mgr. Jan Bíba.   

20.11.

Immanuel  Wallerstein: Evropský univerzalismus. Přednášíing. Rudolf Převrátil, CSc.

4.12.

 Rasismus, sexismus, classismus aeurocentrismus v současných sociálních vědách. Přednáší PhDr. StanislavHolubec, Ph.D.

 11.12.

Pokračovánía diskuse.  

18.12.

Promítání (budeupřesněno)