Prof. PhDr. Tomá‘ Halík, Th.D.


profesor Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze
Osobní údaje:

Narozen v roce 1948 v Praze, syn editora spisu bří Čapků PhDr. Miroslava Halika.

V letech 1966-71 vystudoval sociologii a filosofii na FF UK (žák prof. Patočky), titul PhDr. získal 1972; na podzim 1968 absolvoval trimestr sociologie a filozofie náboženství na University of Wales v Bangoru ve Velké Britanii. V roce 1984 atestoval z klinické psychologie. Teologii studoval tajně v Praze (žák J. Zvěřiny) a po roce 1989 postgraduálně (se zaměřením na religionistiku) na Papežské Lateránské univerzitě v Římě, kde v r. 1992 získal akademickou hodnost Th.Lic. (nostrifikováno MŠMT ČR “dr. v oboru teologie”). Na podzim 1992 se habilitoval pro obor sociologie na FSV UK v Praze a pro obor praktické teologie na Papežské teologické fakultě ve Wroclavi (Dr. hab. v oboru teologie). V roce 1997 byl jmenován profesorem UK pro obor sociologie.

V letech 1972-1989 pracoval v různých civilních povoláních (podnikový sociolog Chemoprojektu Praha 1972-75, psycholog na katedře psychologie práce na Institutu ministerstva průmyslu 1975-84, psychoterapeut alkoholiků a narkomanů na Protialkoholní klinice FN UK 1984-1990). Zabýval se jako jeden z prvních sociálněpsychologickým výcvikem, výcvikem senzitivy a sociální komunikace v řízení a vedení lidí; předná‘el též na Institutu pro dal‘í vzděláváni lékařů a farmaceutů lékařům a studentům lékařství o komunikaci lékaře s pacientem a filozofických, etických a psychologických aspektech medicíny a psychoterapie a publikoval odborné články k těmto tématům. Po politických čistkách počátkem sedmdesátých let mu nebylo komunistickým režimem dovoleno působit na vysokých ‘kolách a cestovat na Západ, byl evidován a vy‘etřován jako osoba nepřátelská režimu. Není a nikdy nebyl členem žádné politické strany.

21. října 1978 byl tajně vysvěcen v Erfurtu (NDR) tamním biskupem Aufderbeckem na katolického kněze. Do roku 1989 působil v ilegálních strukturách katolické církve, v 80. letech patřil k nejbliž‘ím spolupracovníkům kardinála Tomá‘ka, byl iniciátorem ekumenického pastoračního projektu Desetiletí duchovní obnovy národa. Aktivně působil v bytových seminářích, zejména u Radima Palou‘e a Ivana a Václava Havla, byl členem pražské skupiny filozofů “Akademie”; publikoval v samizdatu a podílel se na vydávání ilegálních filozofických a teologických knih a časopisů.

V letech 1990-93 byl zástupcem generálního sekretáře Biskupské konference ČSFR a odborným asistentem KTF UK pro obor psychologie a sociologie. Od roku 1990 dosud je rektorem univerzitního kostela Nejsv. Salvátora v Praze a prezidentem České křesťanské akademie.

Od roku 1993 předná‘í na Institutu pro filosofii a religionistiku FF UK, v současnosti je předsedou oborové rady religionistiky. Zaměřuje se zejména na filosofii, psychologii a sociologii náboženství, na dějiny mystiky, vztah náboženství a kultury a roli náboženství v moderní společnosti. Podílí se vědecké výchově v postgraduálním studiu a účastnil se doktorských a habilitačních řízení i na cizích univerzitách. Byl iniciátorem mezinárodního výzkumného projektu Aufbruch, zaměřeného na religiozitu a roli církví v postkomunistických společnostech a účastnil se práce na několika dal‘ích domácích i mezinárodních vědecko-výzkumných úkolech. V letech 1991-93 absolvoval prakticky výcvik řízení organizace, vedeni lidi a komunikace s médii v Rakousku, Německu a Izraeli. V lednu 2002 se účastnil expedice do Antarktidy.

Publikoval přes 200 prací - knižní publikace, učební texty, odborné i populární články doma i v zahraničí. Jeho knihy vy‘ly též v němčině, pol‘tině, ital‘tině a ‘paněl‘tině. Je členem redakčních rad domácích i zahraničních odborných časopisu a řady odborných grémií a vědeckých společností doma i v cizině - např. Švýcarské psychoterapeutické společnosti, Daseinsalytische Gesellschaft, Evropské společnosti pro katolickou teologii, Společnosti pro vědy a umění se sídlem ve Washingtonu, Mezinárodní společnosti pro psychologii náboženství, byl jmenován doživotním členem Görres Gesellschaft v Německu, čestným členem Společnosti pro církevní právo apod. Od roku 1994 je členem Vědecké rady UFP Olomouc, a od roku 1992 Vědecké rady Centra Teoretických Studii UK. V roce 1998 byl zvolen a poté slavnostně jmenován členem Evropské akademie věd a umění.

Po roce 1989 předná‘el jako host na řadě univerzit a mezinarodnich vědeckých konferencích v Evropě (v Římě, Londýně, Cambridge, Vídni, Mnichově, Salcburku, Grazu, San Sebastiánu, Palermu, Lublinu, Paříži aj.), na osmi univerzitách v USA, v Indii (Madrasu a Bomabai), v Čínské republice na Thaiwanu a Latinské Americe (v Chile a Argentině). V letním semestru 1991 byl hostujícím lektorem Salcburské univerzity, v letním trimestru 1999 předná‘el jako hostující profesor na katedře Mezinárodních politických studii Pittsburgske university a v jarním semestru 2000 na Newyorské univerzitě v Praze. V podzimním trimestru 2001 působil jako hostující profesor na Oxfordské univerzitě a na podzim 2003 na univerzitě v Cambridge.

Od poloviny devadesátých let se v mezinárodním měřítku angažuje ve snahách o dialog a porozuměni mezi náboženstvími a kulturami; účastnil se rozhovoru s židovskými mysliteli v Izraeli a USA, s hinduisty v Indii a Velké Britanii, s buddhisty v Nepálu, Japonsku a Thajsku, s muslimy v Egypte (na univerzitě Al Azhar v Káhiře), Jordánsku a Velké Britanii apod. Je členem mezinárodního organizačního výboru konference Forum 2000, kde odpovídá zejména za oblast mezináboženských vztahů. Patří k zakladajicim členům pracovní skupiny pro mezináboženský dialog v ČR při ČKA.

V červnu 2002 mu na návrh SVU, sdružující české a slovenské intelektuály v cizině, byla jako prvnímu českému občanu udělena americká Cena tolerance (Adrew Elias Human Tolerace Award) „za vynikající zásluhy o roz‘íření hodnot tolerance a svobody ducha a my‘lení“. Nadace Konráda Adenauera mu udělila stříbrnou medaili Konráda Adenauera za zásluhy o česko-německé sblížení a Masarykova akademie umění mu udělila Cenu Masarykovy akademie umění za tvůrčí činnost. V r. 2003 mu rakouská nadace Communio et Progressio udělila Cenu kardinála Königa za zásluhy o obhajobu lidských práv a duchovní svobody.

Po roce 1989 se aktivně účastní veřejného života, vystupuje v médiích a angažuje se v občanských iniciativách. Vystupuje na veřejnosti proti rasové, národnostní, náboženské a politické nesná‘enlivosti a násilí, angažuje se na poli česko-německého usmíření a ekumenického sblížení různých církví, vyjadřuje se k otázkám politické a hospodářské etiky. Pravidelně koná na českém a moravském venkově předná‘ky a besedy s občany na různá témata, zejména z oblasti etiky. Byl členem Vládního výboru pro nadace a neziskové organizace, členem Čestného národního výboru Roku rodiny, je členem čestného předsednictva národního paraolympijského výboru a členem odborného týmu, který při Úřadu vlády ČR zpracovává dlouhodobou koncepci rozvoje ČR, účastní se různých charitativních akcí.

Od roku 1999 se opakovaně účastní mezinárodních veřejných debat a panelových diskusí s evropskými politiky na téma roz‘íření Evropské unie a kulturních a duchovních aspektu procesu evropské integrace (v Berlíně, Hannoveru, Pasově, Lausanne apod.) Patřil k externím poradcům prezidenta republiky Václava Havla.Bibliografie: (vybrané texty on-line na http://www.halik.cz)


HABILITAČNÍ, DIZERTAČNÍ A DIPLOMOVÁ PRÁCE

• Společenskokritický význam utopických a profetických proudů v dějinách křesťanského sociálního my‘lení. (Diplomová práce.) Praha 1971. - Univerzita Karlova. Fakulta filozofická.
• Křesťanství jako utopie. K dialektice dějin křesťanského sociálního my‘lení. (Dizertační práce.) Praha 1972. - Univerzita Karlova. Fakulta filozofická.
• Katolická kultura a česká společnost po 2. vatikánském koncilu. (Habilitační práce.) Praha 1992. - Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd.

MONOGRAFIE

Knihy v če‘tině/ Books in Czech:

HALÍK, T.: O přítomnou církev a společnost. Praha, Křesťanská akademie Praha, 1992, 78 s., ISBN 80-900615-5-9.
HALÍK, T.: Sedm úvah o službě nemocným a trpícím. 1.vyd. Brno, Cesta 1993, 59 s. ISBN 80-85319-27-6
HALÍK, T.: Víra a kultura. 1.vyd. Praha, Zvon 1995, ISBN 80-7113-117-2.
HALÍK, T., JANDOUREK J: Ptal jsem se cest. 1. vydání. Praha, Portál 1997, ISBN 80-7178-143-6
HALIK, T.: Co je bez chvění, není pevné. Praha, Lidové noviny 2002, ISBN 80–7106-628-1
HALIK, T.: Oslovit Zachea. Praha, Lidové noviny 2003, ISBN 80–7106-547-1
HALÍK, T.: Vzýván i nevzýván. Evropské předná‘ky k filozofii a sociologii dějin křesťanství Praha, Lidové noviny; 2004, ISBN 80-7106-692-3
HALÍK, T.: Noc zpovědníka, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2005, ISBN 80-7106-777-6
HALIK, T.: Prolínání světů, nakladatelství Lidové noviny, Praha 2006, ISBN 80-7106-834-9
HALIK, T.: Vzdáleným nablízku , Naklad. Lidové noviny, Praha 2007, ISBN 978-80 – 7106- 907-2
HALÍK, T.: Dotkni se ran, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2008, ISBN 978-80-7106-979-9
HALÍK, T.: Stromu zbývá naděje, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2009, ISBN 978-80-7106-989-8
HALÍK, T.: Úvahy na prahu tisíciletí, nakl. Bonaventura, Praha 2009, ISBN 978-8085197-50-1
HALÍK,T: Divadlo pro anděly, Nakladatelství Lidové noviny, Praha 2010,ISBN 978-80-7422-051-7
HALÍK T., DOSTATNI T.: Smířená různost, Portál, Praha 2011, ISBN 878-80-7367-860-9

Knihy v pol‘tině / Books in Polish:
HALÍK T., Wyzwoleni, jesze nie wolni. Poznan, W drodze 1997, ISBN 83-73-127-0
HALÍK T., Radzilem sie dróg. Poznaň. W drodze. 2001, ISBN 83-7033-349-4
HALÍK, T., Co nie jest chwiejne, jest nietrwale. Kraków, WAM, 2004, ISBN 83-7318-307-8
HALIK, T., Premowicz do Zacheusza. WAM, Kraków 2005, ISBN 83-7318-531-3
HALÍK T., Zacheuszu! WAM, Krakov 2006, ISBN: 83-7318-748-0
HALÍK T., Wzywany czy newzywany, WAM, Krakov 2006, ISBN: 83-7318-621-2
HALÍK T., Noc spowiednika. Ksiegarnija sw. Jacka, Katovice 2007, ISBN 978-83-7030-534-5
HALÍK T., Cierpliwosc wobec Boga, WAM, Krakov 2009, ISBN 978-83-7505-368-5
HALÍK T., Drzewo ma jeszcze nadzieje, Znak, Krakov 2010, ISBN 978-83-240-1412-5
HALÍK T., Dotknij ran, Znak, Krakow 2010, ISBN 978-83-240-1306-7
HALÍK T., Teatr dla aniolow, Znak, Krakow 2011

Knihy v angličtině/ Books in English:
HALÍK, T., Patience with God. Doubleday, New York – London 2009, ISBN 978-0-385-52449-0

Knihy v němčině/ Books in German:
HALÍK, T.: Du wirst das Angesicht der erde erneuern. Kirche und Gesellschaft an der Schwelle zur Freiheit. 1.vyd. Leipzig, Benno-Verl., 1993, 129 s., ISBN 3-7462-1079-8
HALÍK, T.: Geduld mit Gott, Herder Verlag Freiburg –Wien, 2010, ISBN 978-3-451-30382-1

Knihy v slovin‘tině/ Books in Slovenian:
HALÍK, T.: Blizu pola: Molk na Antarktiki, Dru‘tvo apokalypsa, Lublaň 2008, ISBN 978-961-6644-34-1
HALÍK, T.: Dotakni se ran, Dru‘tvo apokalypsa, Lublaň 2010, ISBN 978-961-6644-67-9

Knihy v ital‘tině/ Books in Italian:
HALÍK T., „Mistica, anima della filosofia?“, Fondazione nazionale „Vito Fazio-Allmayer“, Palermo 1999

Knihy ve ‘panl‘tině/ Books in Spanish:
HALÍK, T.: Un proyecto de renovación espiritual., Madrid, Narcea, 1996, ISBN 84-277-1174-3

Knihy v ukrajin‘tině/ Books in Ukraninian:
HALÍK, T.: Nič zpovidnika, Misioner, Lviv, ISBN 978-966-658-222-8

Knihy v maďar‘tině/ Books in Hungarian:
HALÍK, T.: A gyóntató éjszakája, Kairosz, Budapest 2010, ISBN 978-963-662-294-7

STATĚ

• Cesta poznání. In: Laudatio ke 40. narozeninám Z.Neubauera. Praha, Samizdat, 1972.
• Ego dormio. In: Hostina. ed. HAVEL, V., Praha, samizdatová edice Expedice, 1985.
• Archetypy v díle Karla Čapka. In: Acta Čapkiana,. Praha, SBČ, 1987, 155s. ( 116-133)
• KALYPTON ( pseudon. HALÍK, T.): Živý Kristus. in: Miscellanea. Nové cesty my‘lení. Praha, Samizdat 1987, s.36-53.
• Ego dormio. in: Hostina. Toronto, Sixty-eight P.C., 1989, 309s. (s.149-176), ISBN 0-88781-207-4
• Gedanken zur Erneuerung des Lebens der Kirche in unserem Land. In: Chance und Bedrohung der Kirche Heute. Augsburg 1990, 144s., (s.71-82)
• The problematic nature of existence and the religious dimension. In: sb. VII.Nova Spes International Colloqium. Prague November 1990, s.1-9.
• Die Kirche und der Gesellschaft in der Tschechoslowakei. In: Krafte zum Leben in Europa. Leipzig, Benno Verlag, 1990, 80s., (s.24-31), ISBN 3-7462-100-3
• Školy duchovního života. In: Křesťanství, kultura a svět. Praha, Křesťanská akademie, 1991, 146s. (s.61-74), ISBN 80-900615-0-8
• Die Rückkehr der Kirche in das öffentliche Leben in der CSFR. In: Die Entwicklung der Beziehung zwischen Kirche und Staat. Wien, Universität Wien, 1991, 131s. ( s.80-84)
• The Mission of Christians in today's Central and Eastern Europe. In: First International Conference on Social Values. Cambridge, University of Cambridge, 1991, 226s. (s.161-163)
• Sociální nauka církve. In: Křesťan a politika. Praha, Křesťanská akademie, 1992, 62s. (s.33-38), ISBN 80-900615-4-0
• Ego dormio. In: Good-bye, samizdat, ed. GOETZ-STANKIEWICZ, M., Evanston, Northwestern University Press, 1992, 309s. (s.275-284)
• Les taches des chretiens en Tchecoslovaquie. In: La signification culturelle du pays frontiere pour l'unification de l'Europe. Osek, Abbaye d'Osek, 1992, 46s. (s.32-41)
• Gedanken zur Erneurung der Kirche in der CSFR. In: Zwischen der Zeiten. Leizig, Benno Verlag, 1993, 224s. (s.144-151), ISBN 3-7462-0618-9
• Pastoral nach der Wende. In: Abbrüche, Umbrüche, Aufbrüche. Leipzig, Benno Verlag, 1993, 260s. (s.237-247), ISBN 3-7462-1054-2.
• Utrpení je tajemství. In: Bolest je výzva k cestě. Praha, Občanské sdružení Porozumění, 1993, 78s. (s.72-75)
• Verantwortung für die Utergrundkirche in der Tschechoslovakei. In: Historische Verantwortund vor der Gegenwart.  G.Virt /Hrsg./. Wien, Universität Wien, 1993, s.117-129.
• Předmluva. In: ŠTAMPACH, ODILO I., Život, duch a v‘echno. Brno, Sursum, 1993, s.145 (s.5-8), ISBN 80-85799-02-2
• Świadectvo z czasov prześladowania kosciola w Czechoslowacji. In: Świadectwo kosciola katolickiego. Lublin, KUL, 1994, 359s. (s.133-140)
• Starost o svobodu. In: Liberalismus konce 20.století. Praha, Občanský institut, 1994, s.149 (s.67-70), ISBN 80-900190-9-9
• Svatý Václav a dílo obnovy. In: Svatý Václav v umění 17. a 18. století. ed. ROYT, J., Praha, Národní galerie, 1994, s.47 (s.5-6), ISBN 80-7035-077-6
• In: Kardinál Tomá‘ek. ed. HARTMAN J., SVOBODA B., VAŠKO V., Praha, Zvon, 1994, s.209 (vlastního textu 10%), ISBN 80-7113-093-1
• In: Kardinál Tomá‘ek. ed. HARTMAN J., Leipzig, Benno Verlag, 1994, s.185(vlastní podíl 10%), ISBN 3-89543-023-4
• Hus a český katolicismus. In: Jan Hus mezi epochami, národy a konfesemi. ed. LÁŠEK, J. B., Praha, ČKA, 1995, 333s. (s.311-313), ISBN 80-85-795-17-5
• Biblické pojetí pravdy a jeho teologická reflexe. In: Veritas Vincit. Praha, AV ČR, 1995, 110s. (s.60-64), ISBN 80-85917-10-6
• Úvod k českému vydání. In: HUGO ENOMYIA-LASSALLE, H.M., Zenová meditace. Brno, Cesta, 1995, 162s. (s.3-12), ISBN 80-85319-40-3
• Úvodní studie. In: Sociální encykliky. Praha, Zvon, 1996
• O základech morálky a postoji ke zlu. In: MATOUŠEK, O. et al.: Stačí odplata? Praha, Portál, 1996, kap.24
• Proces individuace v pojetí hlubinné psychologie C.G.Junga. In: sb. Psychoterapie I. Praha, Triton, 1976, 235 s.,(s. 21-32)
• Církev potřebuje smířenou různost. In: JAŘAB,J., Večerní rozmluvy s hosty Univerzity Palackého. Praha, Votobia, 1998, 313 s. (s.156-161).
• Rückzug auf Feinbilder oder Mut zur Offnung? In: sb. Kirche in Osteuropa, Freising, Renovabis, 1997. 200 s. (s. 79-90)
• Mieinander sprechen – miteinander schweigen. In: Röser j. (Hrsg.) Mehr Himmel wagen. Freiburg, Herder, 1999. 460 s. (s. 236-239)
• Nový světový řád a náboženství. In: Střet civilizací? Praha, ELK, 2002
• Atheismus als eine Art religiöser Erfahrung.  In: Mühleiesen, H. (Hg.): Visionen in einer Welt ohne Religion, Katholische Akademie, Freiburg 2002 ISBN 3-928698-19-2

PŘÍRUČKY

• C.G.Jung a psychologie archetypů. ed.Traugottová, D., Praha, Kabinet psychoterapie FVL UK 1989, 78s., (s.1-8).
• A Czech voice. in: The Special Bishops synod on Europe, ed. Pax Christi International Brussels 1992, 52s.,
• (s.28-30).
• Mládež a mravní obnova národa. in: Skautský seminář. Praha, Ekumenická LŠ 1992, 120s., (s.34-43).
• Večerní modlitby. Brno, Cesta 1993, 98s. ISBN 80-85-319-21-7
• Heilung der Wunden der Vergangenheit. in: Versohnung Gabe Gottes und Quelle neuen Lebens. St.Galen, CCEE und KEK, 1995, 45s., (s.20-22).

UČEBNÍ TEXTY

• H., T., KUCHYŇKA, Z.: Člověk a konflikty. 2.vyd Praha, Institut pro výchovu MP ČSR, 1979, 45s., (50%).
• KUCHYŇKA, Z., H., T.: Lidé a konflikty. 2.vyd Praha, Institut pro výchovu MP ČSR, 1986, 85s., (50%).
• HLAVSA, J. a kolektiv: Psychologické problémy výchovy k tvořivosti. 1.vyd. Praha, SPedN, 1981, 240s., (s.173-180).
• Mensch und Arbeit. in: Anstosse fur eine solidarische Welt (Lesebuch). 1.vyd., Augsburg
• Sozialinstitut der KAB, 1994, 246s., (s.203-204).
• Občanská výchova. red. Fischerová, D., 1.vyd., 2.část. Praha, Vy‘ehrad 1994, 88s., (s.18-29)
• Občanská výchova. red. Fischerová, D., 1.vyd., 3.část. Praha, Vy‘ehrad 1996, (cca 10%).

ČLÁNKY V TĚCHTO DOMÁCÍCH A ZAHRANIČNÍCH ČASOPISECH (celkem asi 200):

Anno Domini, Artes y letras, Atheisme et Foi, Brithish Journal of Adiction, Communio, Crisis, Denken und Glauben, Diakonia, First Things, Il Nuovo Areopago, Herder Korespondenz, L´altra Europa, La nuova Europa, Literární noviny, Osservatore Romano, Osteuropeuisches Christentum, Perspektivy, Psychoterapeutické se‘ity, Prostor, Přítomnost, Protestant, Religion, State and Society, Religion in Communist Lands, Souvislosti, Studie, Nový život, Teologické texty, Theologisches Bulletin, Tygodnik Powszechny, Unitas, Wiez, Znak etc.


Výuka 1993-2003:

1993/1994    - Sociologie náboženství

  - Křesťanské sociální my‘lení (LS)

  - Hermeneutika smrti Boha (Kritika náboženství v dějinách filosofie a theologie)

  - Gnose a postmoderna
1994/1995   - Náboženství v pohledu hlubinné psychologie

  - Mystika - anima filosofie?

  - Jonasova existenciální interpretace gnóse

  - Ekologie svobody (náboženství a liberalismus v současné americké politické filosofii)
1995/1996    - Hermeneutika smrti Boha

  - Jung: Odpověď Jobovi

  - Španělská mystika a její filosofické interpretace
1996/1997    - Náboženství v moderní a postmoderní filosofii

  - Náboženství v pohledu hlubinné psychologie

  - Španělská mystika

  - Vývoj christologie
1997/1998    - Evropská mystika

  - Filosofie náboženství (Tillich) (LS pokračování Psych.nábož.)

  - Křesťanské sociální my‘lení

  - Sociologie náboženství

  - Psychologie náboženství (četba C.G.Junga) (ZS)
1998/1999    - Křesťanství (Christologie)

  - Psychologie náboženství

  - Filosofie náboženství
1999/2000   - Sociologie náboženství

  - Filosofie náboženství
2000/2001   - Psychologie náboženství

  - Křesťanství II
2001/2002
  - Sociologie náboženství (LS)
  - Filosofie náboženství (LS)
  - Politická svoboda a duchovní hodnoty (LS, s kol. Prudkým)
2002/2003
  - Psychologie náboženství

  - Západní křesťanství - dějinné proměny

© krolenka Aktualizováno: 28.4.2011