Prof. PhDr. Pavel Kouba

profesor Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze* 1953 v Písku


Po absolvování gymnázia v Písku (1972) a střední knihovnické školy v Praze a po jednoletém zaměstnání studoval v l. 1975–79 germanistiku a rusistiku na FF UK (dizertace: Kantova kritika čistého rozumu a její český překlad); PhDr. 1988. Od r. 1973 se účastnil filozofických seminářů J. Patočky. V l. 1980–89 byl knihovníkem v Projektovém ústavu Výstavby hl. m. Prahy, 1990–94 vědeckým pracovníkem FÚ AV ČR (kde s I. Chvatíkem založil a spravuje Archiv Jana Patočky, který se později stal součástí Centra pro teoretická studia) a externě přednášel na FF UK. Jako stipendista Humboldtovy nadace strávil l. 1992–94 na univerzitě v Münsteru. Od r. 1995 je vedoucím semináře a od r. 1996 zástupcem ředitele a od r. 1998 ředitelem Ústavu filozofie a religionistiky na FF UK, kde se r. 1996 habilitoval prací Nietzsche. Filosofická interpretace. V roce 1999 byl stipendistou Maison des sciences de l'homme v Pařízi. Od r. 2000  je vedoucím Centra pro fenomenologická bádání, společného pracoviště UK a AV ČR. Podílí se na systematickém (zprvu samizdatovém) vydávání Patočkových prací, k některým napsal doslovy. Je členem redakční rady FČ, Kritického sborníku, Internationale Zeitschrift für Philosophie (Stuttgart), Phainomena (Ljubljana), edičních rad knižnic Oikúmené a Filosofia a členem korepondentem Collegium Europeum Jenensae (Jena). Po r. 1989 měl řadu přednášek na zahraničních univerzitách (Tübingen, Münster, Göttingen, Bonn) a konferencích (Dubrovník, Stuttgart, Freiburg, Paříž, Terst, Varšava).

K. vyšel z Husserlovy a Heideggerovy fenomenologie a z Patočkova pokusu o jejich syntetizující interpretaci. Ve svých studiích se zaměřuje na aktuální problémy fenomenologické a hermeneutické filozofie (mj. v souvislosti s H. Arendtovou, E. Finkem, H.-G. Gadamerem), od druhé pol. 80. let zejména v návaznosti na výklad Nietzscheho. V současnosti se zaměřuje především na formulaci hermeneutického pojetí základních ontologických problémů, zejména vztahu prostoru a času.


Odborné publikace (anotovaná bibliografie od r. 1998):

Monografie:

Kantova Kritika čistého rozumu a její český překlad. Praha, FF UK 1979. (Disertace)

Nietzsche. Filosofická interpretace. Praha, Český spisovatel 1995. Edice Orientace, sv. 16. 290 s.

Smysl konečnosti. Praha, Oikúmené 2001, 223 str. ISBN 80-7298-040-8.

Die Welt nach Nietzsche. München, Fink-Verlag 2001. 238 str. ISBN 3-7705-3520-0

Der Sinn der Endlichkeit. Würzburg, Königshausen & Neumann 2005, 238 str. Orbis Phaenomenologicus, Studien, sv. 7.


Kapitoly v monografiích:


Die Circe der Philosophen. In: Nietzsches Begriff der Philosophie, hrsg. von Mihailo Djuric', Würzburg, Königshausen + Neumann 1990, str. 89-99.

Nietzsche dnes. Studie ke knize F. Nietzsche, Radostná věda. Praha, ČS 1992, str. 271-288.

O božských podobách skutečnosti. In: O posvátnu. Praha, Česká křesťanská akademie 1993, str. 102-108.

Není důležité zvítězit... in: Veritas vincit - pravda vítězí. Praha, KLP 1995, str. 55-59.

Die Sache im Gespräch. In: Das Phänomen und die Sprache. Hrsg. v. Jürgen Trinks. Wien, Turia und Kant Verlag 1998, str. 88-96.

La necessité della crisi. In: La fenomenologia e l'Europa. Vyd. R. Cristin a M. Ruggenini, Napoli, Vivarium 1999, str. 241-256.

Der wirkliche Wille zur möglichen Macht. Überlegungen zu Nietzsches Machtbegriff. In: Entdecken und Verraten. Zu Leben und Werk Friedrich Niezsches. Weimar, Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger 1999, str. 332-342.

Der Sinn der Anwesenheit. In: Annäherungen. Zur hermeneutischen Phänomenologie von "Sein und Zeit". Vyd. D. Komel. Ljubljana, Nova Revija 1999, str. 57-72.

Nietzsches unmoralische Ontologie. In: Hermeneutische Wege. Hans-Georg Gadamer zum Hundertsten. Vyd. G. Figal, J. Grondin a D. J. Schmidt. Tübingen, Mohr Siebeck 2000, str. 243-256.

Endlichkeit des Friedens. In: Politisches Denken. Jahrbuch 2000. Stuttgart-Weimar, J. B. Metzler 2000, str. 119-129.

Kant ohne das Problem der Metaphysik, in: Internationales Jahrbuch für Hermeneutik, Tübingen, Mohr Siebeck 2002, sv. 1, str. 259-277.

Die Grenze der Metaphysik. Zwischen Aristoteles und Heidegger, in: Nach Heidegger. Einblicke - Ausblicke. Vyd. H. Vetter. Peter Lang, Europäischer Verlag der Wissenschaften 2002, str. 141-160.

Pohyb mezi časem a prostorem. Bergsonův zápas s vlastním objevem. In: Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy. Vyd. J. Čapek. Praha, Oikúmené 2003, str. 91-105.

Le mouvement entre temps et espace (Bergson aux prises avec sa découverte), přel. K. Gajdošová, in: Annales bergsoniennes II, Berson, Deleuze, la phénoménologie, éd. F. Worms, Paris, P.U.F. 2004, str. 207-226.

Prostor mezi místem a světem. In: Prostor a architektonický prostor, Multimediální CD sborník z kolokvia konaného v Loosově vile dne 4. 4. 2003, vyd. M. Sršňová, Praha, Springer media 2004, str. 33-35.

Le probleme du troisieme mouvement. En marge de la conception patočkienne de l´existence. In: Jan Patočka – Phénoménologie asubjective et existence. Vyd. R. Barbaras, Paris–Milano 2007, str. 183–204.


Články:Die Vernunft als moralisches Phänomen. Berlin-New York, W. de Gruyter 1990, Nietzsche-Studien 19, str. 20-29.

Svět lidského společenství v díle Hanny Arendtové. Filos. časopis 1990, č. 4.

Von der tragischen Gesinnung zum tragischen Denken. Zur Problematik von Nietzsches Frühwerk. Wien, Mesotes 2, 1991, str. 41-49.

Heidegger und das Problem des Nihilismus. In: Mesotes, Suppementband Martin Heidegger. Wien 1991, str. 149-153.

O konečné svobodě. In: Reflexe 7-8 (1992), str. 11 (2-5)

Sinn des Werkes - Sinn der Wirklichkeit. In: Litteraria Pragensia 2, 1992/4, s. 80-84.

Kritérium života: Šalda a Nietzsche. In: Kritický sborník č.3/1992, str. 6-11.

Die Vorurteile der Philosophen. Reflexionen zu Nietzsches Vernunftkritik. In: Nietzsche-Studien XXIII (1994), str. 168-174)

Vztah k celku a zkušenost světa. Poznámky k pojmu světu u E. Finka a F. Nietzscheho. In: Filosofický časopis 43 (1995), č. 2, str. 219-224.

Die Sache des Verstehens. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1996, č. 2, str. 185-196.

Die Erscheinung als Konflikt im Sein. In: Internationale Zeitschrift für Philosophie 1/1998, str. 74-84.

Le signe du nihilisme. In: Nietzsche. Cahier de l'Herne no. 73. Paris, Editions de l'Herne 2000, str. 403-415.

"Dobří Evropané" : příspěvek Friedricha Nietzscheho k současné diskusi o evropské integraci..In: Orientace, příl. LN 26. 2. 2000, str. 28.


The Boundary of Metaphysics. Between Aristotle and Heidegger. In: Focus Pragensis 1 (2001), str. 24-43.

Hermeneutika a věda o životě. In: Lidé města. Revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, 7, 2002, str. 153-163. ISSN 1212-8112

Gegen den Strom. Zeitlichkeit als Ursprung des Verstehens bei M. Merleau-Ponty, in: Focus Pragensis III (2003), str. 58-68. ISBN 80-7298-130-7.
Der Sinn der Anwesenheit. In: Allgemeine Zeitschrift für Philosophie 25 (2000), Heft 3, str. 313-322.

Proti proudu. Časovost jako základ rozumění u M. Merleau-Pontyho, in: Reflexe. Filosofický časopis 26 (2004), str. 97-106. ISSN 0862-6901

Nepředmětnost ve skutečnosti: ryzí budoucnost, nebo živá přítomnost? In: Reflexe 28 (2005), str. 76-78


Překlady:


F. Nietzsche: Richard Wagner v Bayreuthu (Praha, Jazz Petit 21).

F. Nietzsche: Schopenhauer jako vychovatel. My filologové (obojí: London, Athenaeum 1988)

F. Nietzsche: Nečasové úvahy II (Schopenhauer jako vychovatel, Richard Wagner v Bayreuthu). Reedice samizdat. vydání. Praha, Mladá fronta 1992.

M. Heidegger: Bytí a čas /spolu s I. Chvatíkem, M. Petříčkem jr., J. Němcem/. Praha, Oikúmené 1996.

Jean Grondin: Úvod do hermeneutiky /spolu s B. Horynou/, kapitola V. - Heidegger: hermeneutika jako sebeprojasnění existenciální vyloženosti, Praha, Oikúmené 1997, str. 120-136.


Edice:

Příprava a průběžné samizdatové vydávání Archivního souboru prací Jana Patočky, od roku 1989 13 děl J. Patočky, včetně dvou svazků Sebraných spisů.Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:1993/1994  -   Nietzsche (LS) 
1994/1995  -   Moc a násilí. Kapitoly z politické filosofie 

-   Zrození filosofie z ducha umění. Úvod do filosofie F. Nietzscheho 
1995/1996  -   O prvních a posledních věcech 

-   Filosofie a politika 
1996/1997  -   Filosofie IX. století 
1997/1998  -   Hermeneutika a existence v myšlení 19.st. 
1998/1999  -   Filosofie mezi vědou a životem. Pozitivismus, novokantismus, filosofie  života. (Filosofie XIX. stol. - III.) 
1999/2000 -   Hermeneutika času a prostoru (Kantova transcendentální estetika)
1999/2000 -   Seminář pro doktorandy 
2000/2001 -   Místo, prázdno, čas: Aristotelés, Phys. III-IV (spolu s F. Karfíkem)
2000/2001 -   Rozum, řeč a kritika - Filosofie XIX. stol. (spolu s T. Dimtrem)
2001/2002 -   Filosofie života (s kol. Klikovou)
  -   Nietzsche - Radostná věda
2002/2003
-  Pojem existence u J. Patočky (ZS)