Doc. Filip Karfík, PhD.

docent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze

e-mail - životopis - dal‘í aktivity - badatelské projekty - anotovaná bibliografie

kursy 1997-2005 - aktuální výuka - konzultace


Životopis:
Narozen v r. 1963 v Praze.
1985-1991 studium klasické filologie (latina a řečtina) na FF UK v Praze.
1988/1989 stipendista Ceny Gottfrieda von Herdera na universitě ve Vídni.
1992 badatelský pobyt v Centre de Recherches sur la Pensée Antique, C.N.R.S./Sorbonne v Paříži. 1992/1993 postgraduální studium na universitách v Eichstättu a v Mnichově.
1993-1996 asistent Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.
1995/1996 badatelský pobyt na universitě v Ženevě.
1996 Ph.D. na UK v Praze.
1996-2000 odborný asistent Ústavu řeckých a latinských studií FF UK v Praze.
1998-2000 stipendista Nadace Alexandra von Humboldta na universitě v Münsteru.
2000-2002 odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
2002-2006 jmenován ředitelem Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze.
2004 jmenován docentem filosofie.


Členství v učených společnostech, edičních a redakčních radách:
• Jednota klasických filologů
• Česká platónská společnost
• Academia Platonica Septima Monasteriensis. Societas studiis Platonicorum promovendis
• Redakční rada časopisu Reflexe
• Redakční rada časopisu Listy filologické
• Ediční rada nakladatelství Oikúmené.

Vybraná bibliografie:

MONOGRAFIE
· Plótínova metafyzika svobody, OIKOYMENH, Praha 2002.
· Die Beseelung des Kosmos. Untersuchungen zur Kosmologie, Seelenlehre und Theologie in Platons Phaidon und Timaios, K. G. Saur, München - Leipzig 2004.

SBORNÍKY A KNIŽNÍ EDICE
· F. Karfík (ed.), Křesťanství a filosofie - velké epochy, Křesťanská akademie Praha, 1991.
· F. Karfík - V. Němec - F. Vilím (eds.), Křesťanství a filosofie - postavy latinské tradice, Česká křesťanská akademie, Praha 1994.
· A. Havlíček - F. Karfík (eds.), The Republic and the Laws of Plato.
Proceedings of the First Symposium Platonicum Pragense, OIKOYMENH, Praha 1998.
A. Havlíček - F. Karfík (eds.), Plato's Phaedo. Proceedings of the Second Symposium Platonicum Pragense, OIKOYMENH, Praha 2001.
· J. Patočka, Conférences de Louvain sur la contribution de la Boheme a l'idéal de la science moderne. Texte établi par V. Löwit et F. Karfik, publication coordonée et présentée par B. Bouckaert, OUSIA, Bruxelles 2001.
· A. Havlíček - F. Karfík (eds.), Plato's Protagoras. Proceedings of the Third Symposium Platonicum Pragense, OIKOYMENH, Praha 2003.


Badatelské projekty:
- Základní texty řecké filosofie v interpretacích a komentovaných edicích (GA ČR 401/96/0289)
- Studie k filosofii Jana Patočky (MŠMT ČR LN00A061)
- Marsilio Ficino, De amore: český překlad, úvodní studie a komentář (MŠMT ČR LN00A011)
- Dějiny interpretace Platónova Timaia od počátku do 2. století po Kr. (MŠMT ČR MSM6198959202)
- Základy moderního světa (MŠMT ČR MSM0021620824)


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:


1997/1998 -   Platónova teorie idejí
1999/2000 -   Aristotelova kritika Platóna a Akademie
2000/2001 -   Svět a člověk v Platónově Timau
2000/2001 -   Místo, prázdno, čas: Aristotelés, Phys. III-IV (spolu s prof. P. Koubou)
2001/2002 -   Platón Parmenidés (s dr. Š. Špinkou)
  -   Empedoklés (ZS; s dr. T. Vítkem)
  -   Parmenidés (LS; s dr. T. Vítkem)
  -   Turínský palimpsest: : anonymní komentář k Platónovu Parmenidu (LS; s mgr. V. Němcem)
  -   Řecké matematické texty(s dr. Z. Šírem)
  -   Řecké minimum (LS)
2002/2003
-   Marcilio Ficino: De amore a renesanční platonismus
 -   Čtení a interpretace koptských textů z Nag Hammádí (s dr. W. Örterem)
 -   Řecké matematické texty (s dr. Z. Šírem)
2003/2004
-   Pico della Mirandola: De dignitate hominis a Conclusiones nongentae (ZS)
 -   Renesanční filosofie v Německu (ZS s mgr. M. Žemlou)
2004/2005
-   Kapitoly z antické filosofie


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 21.10.2008