Petr Kouba, PhD.


odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze


English version


Vzdělání:

• 1999-2005:   doktorské studium v oboru Systematická filosofie na Filosofické fakultě University Karlovy

• 1992-1999:   magisterské studium filosofie na Filosofické fakultě University Karlovy


Studijní a vědecké pobyty v zahraničí:

• Červen - září 2006:   badatelský pobyt na Collegiu Helveticu / ETH - Universität Zürich

• Září 2003 - červenec 2004:   studijní pobyt na Université de Lausanne

• Srpen 2001 - červen 2002:   studijní pobyt na Duquesne University v Pittsburghu

• Září 2000 - červenec 2001:   studijní pobyt na Universität Zürich

• Červen - červenec 2000:   studijní pobyt na Ludwig-Maxmilianově univerzitě v Mnichově


Specializace:

- filosofická reflexe psychopatologické problematiky, epistemologické vztahy mezi filosofií a medicínou, hermeneutika, fenomenologie, post-fenomenologická filosofie.


Výzkumné projekty:

  1. Kmenový pracovník projektu IAA90090603 GAAV "Výzkumy subjektivity - mezi fenomenologií a psychoterapií".


  2. Člen výzkumného týmu D1 v rámci výzkumného záměru MSM0021620845 "Teoretický výzkum komplexních jevů ve fyzice, biologii a vědách o společnosti".


  3. Člen výzkumného týmu "Centra fenomenologických bádání" (LN00A061) (2002-2004).

Odborné publikace (anotovaná bibliografie od r. 2006):

Knihy

Kouba, Petr: Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie, OIKOYMENH, Prague, 2006.

Fehr, Johannes, Kouba, Petr (eds.): Dynamic Structure. Language as an Open System, Litteraria Pragensia, Prague, 2007.

Fialová, Lydie, Kouba, Petr, Špaček, Martin (eds.): Medicína v kontextu západního myšlení, Galén-Karolinum, Prague, 2008.


Články

Kouba, Petr: “Co zbylo z osvícenství“, in. Lidská práva, Prague, February 2000.

Kouba, Petr: “Čas a věčnost v Topolově Sestře“, in. Světová literatura, Prague 2003.

Kouba, Petr: “K Nietzschovu pojetí zdraví a nemoci“, in. Nietzsche a člověk. Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho. Eds. Kružík, Josef, Novotný, Jaroslav, AGORA, Prague, 2005.

Kouba, Petr: “Angst und die Desintegration des Selbst“, in. PSYCHO-LOGIK. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur. Eds. Kühn, Rolf, Witte, Karl Heinz. Freiburg, Verlag Karl Alber, 2006.

Kouba, Petr: “Světy a mezisvěty“, in. Umwelt. K Uexküllově pojetí žitých světů. Eds. Kliková, Alice, Kleisner, Karel. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2006.

Kouba, Petr: “Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem?“, in. Vita aktiva, vita contemplativa: Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám Ed. Kružík, Josef, Agora, Prague, 2006

Kouba, Petr: “Limits of Transgression“, in. Promises of Science. Eds. Kut, Elvan, Wittwer, Amrei, Pliska, Vladimir, Folkers, Gerd, Collegium Hefte, Zürich, 2006.

Kouba, Petr: “Levinas a Deleuze: dva odlišné přístupy k exterioritě”, in. Emmanuel Lévinas: filosofie a výchova. Eds. Kružík, Josef, Novotný, Karel, Agora, Prague, 2006.

Kouba, Petr: “Beyond Phenomenology of Language”, in. Dynamic Structure. Language as an Open System. Eds. Fehr, Johannes, Kouba, Petr, Litteraria Pragensia, Prague, 2007.

Kouba, Petr: “Metaphors and Models in Science”, in. Languages of Science: Where metaphors and models meet. Eds. Kut, Elvan, Wittwer, Amrei, Collegium Hefte, Zürich, 2007.

Kouba, Petr: “Krize jako katastrofická situace”, in. Československá psychologie, LII/2, Prague, 2008.

Kouba, Petr: “Perspektivy současné medicíny ve světle Foucaultových dějin evropského myšlení”, in. Medicína v kontextu západního myšlení. Eds. Fialová, Lydie, Kouba, Petr, Špaček, Martin, Galén-Karolinum, Prague, 2008.

Kouba, Petr: “Two Ways to the Outside”, in. Deleuze Studies, 2, University of Edinburgh Press, 2008.

Kouba, Petr: “Conceptualizing Health and Illness”, in. Journal of Phenomenological Psychology, 39, Brill, 2008.

Kouba, Petr: “Emocionalita a časovost“, in. Výzkumy subjektivity. Od Husserla k Foucaultovi. Eds. Novotný, Karel, Friedmanová, Milena, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2008.

Kouba, Petr: “Myšlení a tělesnost na pomezí individuálního bytí”, in. Filosofický časopis, 56/5, Prague, 2008.
Petr Kouba, PhD.


Assistant Professor at Charles University Prague, Faculty of Arts, Institute for Philosophy and Religious Studies


Czech version


Education:

• PhD in philosophy, Faculty of Arts, Charles University, 2005

• MA in Philosophy, Faculty of Arts, Charles University, 1999


Study and research stays abroad:

• Summer 2006:   research stay at Collegium Helveticum/ ETH - University of Zürich

• 2003 - 2004:   study stay at the University of Lausanne

• 2001 - 2002:   study stay at Duquesne University in Pittsburgh

• 2000 - 2001:   study stay at the University of Zürich

• Summer 2000:   research stay at Ludwig-Maxmilian University in München


Specialization:

- philosophical reflection of psychopathological problems, epistemological relations between philosophy and medicine, hermeneutics, phenomenology, post-phenomenological philosophy


Research projects:

  1. member of the core team of the research project IAA90090603 GAAV "Investigations of Subjektivity - between Phenomenology and Psychotherapy".


  2. member of the research team in the project MSM0021620845 "Theoretical investigation of the Complex Phenomena in Physics, Biology and Social Sciences".


  3. member of the Centre for Phenomenological Studies (LN00A061) (2002-2004).

Publications:

Books

Kouba, Petr: Fenomén duševní poruchy. Perspektivy Heideggerova myšlení v oblasti psychopatologie [The Phenomenon of Mental Disorder. Perspectives of Heidegger’s Thought in Psychopathology], OIKOYMENH, Prague, 2006.

Fehr, Johannes, Kouba, Petr (eds.): Dynamic Structure. Language as an Open System, Litteraria Pragensia, Prague, 2007.

Fialová, Lydie, Kouba, Petr, Špaček, Martin (eds.): Medicína v kontextu západního myšlení [Medicine in the Context of the Western Thought], Galén-Karolinum, Prague, 2008.


Articles

Kouba, Petr: “Co zbylo z osvícenství?“ [What has remained from the Enlightenment?], in. Lidská práva, Prague, February 2000.

Kouba, Petr: “Čas a věčnost v Topolově Sestře“ [Time and Eternity in Topol’s Sister], in. Světová literatura, Prague 2003.

Kouba, Petr: “K Nietzschovu pojetí zdraví a nemoci“ [Towards Nietzsche’s Notion of Health and Illness], in. Nietzsche a člověk. Kořeny filosofické antropologie v myšlení Friedricha Nietzscheho. Eds. Kružík, Josef, Novotný, Jaroslav, AGORA, Prague, 2005.

Kouba, Petr: “Angst und die Desintegration des Selbst“, in. PSYCHO-LOGIK. Jahrbuch für Psychotherapie, Philosophie und Kultur. Eds. Kühn, Rolf, Witte, Karl Heinz. Freiburg, Verlag Karl Alber, 2006.

Kouba, Petr: “Světy a mezisvěty“ [Worlds and Between-Worlds], in. Umwelt. K Uexküllově pojetí žitých světů. Eds. Kliková, Alice, Kleisner, Karel. Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2006.

Kouba, Petr: “Jaký je rozdíl mezi člověkem a zvířetem?“ [What is the Difference Between Man and Animal?], in. Vita aktiva, vita contemplativa: Janu Sokolovi k sedmdesátým narozeninám. Ed. Kružík, Josef, Agora, Prague, 2006

Kouba, Petr: “Limits of Transgression“, in. Promises of Science. Eds. Kut, Elvan, Wittwer, Amrei, Pliska, Vladimir, Folkers, Gerd, Collegium Hefte, Zürich, 2006.

Kouba, Petr: “Levinas a Deleuze: dva odlišné přístupy k exterioritě” [Lévinas and Deleuze: Two Different Views on Exteriority], in. Emmanuel Lévinas: filosofie a výchova. Eds. Kružík, Josef, Novotný, Karel, Agora, Prague, 2006.

Kouba, Petr: “Beyond Phenomenology of Language”, in. Dynamic Structure. Language as an Open System. Eds. Fehr, Johannes, Kouba, Petr, Litteraria Pragensia, Prague, 2007.

Languages of Science: Where metaphors and models meet. Eds. Kut, Elvan, Wittwer, Amrei, Collegium Hefte, Zürich, 2007.

Kouba, Petr: “Krize jako katastrofická situace” [Crisis as the Catastrophic Situation], in. Československá psychologie, LII/2, Prague, 2008.

Kouba, Petr: “Perspektivy současné medicíny ve světle Foucaultových dějin evropského myšlení” [Perspectives of Contemporary Medicine in the Light of Foucault’s History of European Thought], in. Medicína v kontextu západního myšlení. Eds. Fialová, Lydie, Kouba, Petr, Špaček, Martin, Galén-Karolinum, Prague, 2008.

Kouba, Petr: “Two Ways to the Outside”, in. Deleuze Studies, 2, University of Edinburgh Press, 2008.

Kouba, Petr: “Conceptualizing Health and Illness”, in. Journal of Phenomenological Psychology, 39, Brill, 2008.

Kouba, Petr: “Emocionalita a časovost“ [Emocionality and Temporality], in. Výzkumy subjektivity. Eds. Novotný, Karel, Friedmanová, Milena, Pavel Mervart, Červený Kostelec, 2008.

Kouba, Petr: “Myšlení a tělesnost na pomezí individuálního bytí” [Thought and Corporeality at the Margins of the Individual Being], in. Filosofický časopis, 56/5, Prague, 2008.