Doc. Miroslav Petříček, Dr.

  zástupce ředitele Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Prazee-mail - životopis - specializace - bibliografie - výuka 1993-2003 - aktuální kursy - konzultace

Životopis:
Narozen v r. 1951 v Praze. Po maturitě na Akademickém gymnáziu v Praze (1972) se soukromě vzdělával u J. Patočky; toto studium bylo legalizováno na FF UK v r. 1992. V l. 1972–90 pracoval v Českém hydrometeorologickém ústavu, 1990–92 na FÚ AV ČR (Archiv J. Patočky), 1992–93 na FF UK a od r. 1993 na Středoevropské univerzitě. V r. 1992 absolvoval badatelský pobyt na Institut für die Wissenschaften vom Menschen ve Vídni. Od r. 1996 působí znovu na FÚ AV ČR. Spolupracuje s Ústavem dějin umění.

Specializace:

Zaujal svým výkladem soudobé filozofie v Úvodu do (současné) filosofie, který klade důraz na srozumitelnost a současně na „negativitu“ jako významné téma filozofie. V souboru fejetonů Znaky každodennosti využívá fenomenologická, strukturální a sémiotická zkoumání nejen jako inspiraci a klíč k pochopení „každodennosti“, ale také k tematizaci pojmů sen, informace, zrcadlo, gesto, čas ap. V četných časopiseckých a sborníkových studiích se řadí k těm, kteří fenomenologickou inspiraci orientují ke zkoumání jazyka nikoli jako metajazyka, ale jako problému prostředí, ve kterém se nám ukazují věci, ukazujeme se sobě samým a navzájem komunikujeme. Využívá podněty L. Wittgensteina a J. Derridy a chce nahradit metodologii strategií, kterou užíváme, když se pohybujeme v prostoru, kde se konfrontují jazyky, a který nazývá hranicí. Strategie je pak způsob, jak se přizpůsobit událostem nikoli ovládáním, ale poznáním a popisem. Poznání nechápe jako vytváření soustav poznatků, ale jako rozumění, které nemá identifikovatelné hranice, ale kontinuálně pokračuje až k nerozumění. Interpretace textu pro něj neznamená výklad smyslu, ale otevření cesty jinam a dál. V předná‘kách věnovaných postmoderní etice se zajímá o možnost etického postoje postrádajícího imperativ. Svou překladatelskou zku‘enost formuluje ve shodě s Waltrem Benjaminem prostřednictvím pojmu otevřená struktura: svět tvoří otevřený celek, který nemůžeme jako celek mít, protože se ho snažíme vyjádřit různými jazyky, které jsou ve skutečnosti různými perspektivami či fragmenty.

Bibliografie z let 2001-2002. Star‘í bibliografie:

• Úvod do (současné) filosofie, 1991, 2.vyd. 1993
• Znaky každodennosti, čili krátké řeči téměř o ničem, 1993

Sborníky:

• Slovesné dílo a svátek, J. Chalupeckému, SI 1980

Čas. přísp.:

• V‘ední a sváteční, Patočka v Paříži, Přítomnost 1990
• Nahlédnutí do S/Z, Kritický sborník 1990
• Jan Patočka a my‘lenka přirozeného světa, FČ 1990
• Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, Hannah Arendtová, Scéna 1990
• Odpovědnost, teorie hodnot a teorie poznání (s A. Mercierem), Struktura „Sebraných spisů“ J. Patočky jako interpretační problém (s I. Chvatíkem, P. Koubou), Jan Patočka. Philosophie, phenomenologie, politique, Závěrečné shrnutí (s L. Kolakowským), FČ 1991
• Mukařovský a dekonstrukce, Kritický sborník 1991
• Platón, platonismus a konec civilizace, Blázen a smrt, Tvar 1991
• Dvojsmysl čili o hře, Čas čili o řece, Gesto čili o řeči, Přítomnost 1991
• Roland Barthes a radost z provokace, Výtvarné umění 1991
• Vědění je moc. O archeologii a genealogii M. Foucaulta, ČM 1991
• Filosofie jako ostratitost, Je čas cítit se jako debil, Tvar 1992
• O postrachu moderny, Tajemství a odpovědnost (s J. Derridou), Přítomnost 1992
• Derrida a Lévinas, ČM 1992
• Tulák po krajině volnosti, Bělohradský, Jaspers a zku‘enost viny, Kosmos a lidský fenomén, LtN 1992
• Filosofické dichotomie a feministické myąlení: ke kritickému feminismu (s C. C. Gouldovou), Tajemství, kacířství a odpovědnost: Patočkova Evropa (s J. Derridou), FČ 1992
• Mýtus v Patočkově filosofii, Reflexe 1992
• Něco se stalo, Průzračné tajemství, které je nevyslovitelné, LtN 1993
• J. Patočka: dějiny, fenomenologie, Reflexe 1994
• Paradigmata, postmoderna a my, Text-revue pre humanitné vedy 1994
• Znovuzrození Evropy z ducha filozofie, Vědění, moc, ąílenství, LtN 1994
• Postmodernismus a vztahy mezi pohlavími ve feministické teorii (s J. Flaxovou), FČ 1994
• Poslání univerzity, Tvar 1995
• Moc obrazu, LN 1996
• Patočka dnes, zítra, LN 1997

Překlady:

• F. W. J. Schelling: Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů, SI 1988, 1992
• F. W. J. Schelling: Rané spisy, 1990
• Idea, hypotéza, otázka, 1991
• Mýtus, epos a logos, 1991
• E. Fink: Hra jako symbol světa, 1993
• J. Derrida: Texty k dekonstrukci, 1993
• P. Janáček: Disidentem v barevném světě, LN 1994; J. Gogola: Postmoderní celník. Rozhovor s M. P., LtN 1994, č. 26.


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

 

1993/1994    - Základní texty XX. století 

  - Postmoderní etika 
1994/1995    - Filosofické my‘lení mimo dějiny filosofie (Postmoderní etika II.) 

  - Texty k filosofii XX. století 
1995/1996    - Postmoderní etika III. 

  - Úvod do filosofie 

  - Vattimo a Heidegger 
1996/1997    - G. W. Leibniz ve XX. století 
1998/1999    - Fenomenologie po Husserlovi II. 
1999/2000   - Majestát zákona čili pozdní dekonstrukce a Raymond Chandler

  - Aktuální my‘lení 
2000/2001   - Majestát zákona II. - My‘lení limity: krize, katastrofy, zlomy

  - Aktuální my‘lení: obraz a pojem
2001/2002   - Hmota, tělo, vnímání. Filosofická tradice v současném pohledu (s kol. Fulkou)

  - Četba-Derrida, C. Bernard (s kol. Fulkou)
2002/2003
  - Moderní a postmoderní my‘lení 16.-18. století : tělo a lékařské vědění

  - Diplomní seminář k novověké a moderní filosofii (s Petrem Koubou; ZS)

  - Aktuální my‘lení (LS)

  - Umění a filosofie ve 20. stol. (Úvod do nefilosofie)

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 19.4.2004