RNDr. Josef Moural, CSc. - odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze

Nar. 1957 v Praze-Vinohradech jako nejmlad‘í ze tří synů v rodině úředníka. Studoval na Akademickém gymnasiu v Praze 1, Štěpánská (1969-70 a 1973-77), a na Matematicko-fyzikální fakultě UK, obor teorie systémů (1977-82). Po vojenské službě pracoval jako programátor postupně v Československé obchodní bance (1983-87) a v Ústavu pro filozofii a sociologii ČSAV (1987-90). Od r. 1979 studoval rovněž intenzivně filosofii v bytových seminářích (u D. Kroupy, P. Rezka, I. Chvatíka, L. Hejdánka, S. Sousedíka aj.), jako mimořádný student na FF UK (u M. Sobotky aj.), v pracovních skupinách, převážně s F. Karfíkem a Š. Špinkou, a v bytových kursech organizovaných ze zahraničí. 1984-89 též vedl několik bytových a jiných neformálních seminářů. Od 1985 spolupracuje na vydávání pozůstalosti J. Patočky. 1987 a 1988 účast v „Soutěži mladých pracovníků“ ÚFS ČSAV (práce o Humovi a Platónovi oceněny v obou případech 1. místem a 1988 cenou Presidia ČSAV).
1989 signatář petice za propu‘tění V. Havla, 1989-90 dobrovolná práce v Koordinačním centru Občanského fóra (vedoucí a později člen ‘kolské komise) a ve Stávkovém výboru studentů.
1990 ‘estiměsíční stáž na Oxford University (Wolfson College), po návratu přechod v rámci ÚFS z programátorského místa do Archivu Jana Patočky. Od 1991 dobrovolná výuka na UK (předná‘ky na MFF a semináře na FF) a členství v Centru pro teoretická studia UK. 1992-94 a 1996 výuka na Středoevropské univerzitě v Praze a Budape‘ti (mj. asistentem u J. Derridy). 1993 přechod z Archivu Jana Patočky na místo odborného asistenta na katedře filosofie FF UK a jednosemestrová stáž na University of Virginia, Charlottesville (asistentem u R. Rortyho). V akad. roce 1996/7 hostujícím lektorem na King’s College, London. 1999 výuka na letní ‘kole v Cortoně (asistentem u J. Graye) a tříměsíční pobyt v Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh. 2000 ‘estiměsíční pobyt v Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Wien.
Organizoval tři výměnná studentská setkání Oxford-Praha (1991, 1993, 1995 – jako vyučující mj. P. Foot, A. Kenny, R. Sorabji), dvě mezinárodní Pražská kolokvia o politické filosofii (1992, 1994 – účast mj. Ch. Taylor, J. G. A. Pocock) a v akad. roce 1997/8 kurs vyučovaný v Praze společně učiteli z FF UK a King’s College, London (s podporou Vzdělávací nadace Jana Husa). V letech 2001-2005 organizuje každoročně fenomenologické letní ‘koly.

Jeho filosofickým východiskem zůstává klasická fenomenologie pozdního Husserla a raného Heideggera, obohacená o rozměr historického bádání staro- a novověkého v díle Jana Patočky. Postupně ale, konfrontován s vy‘‘í úrovní filosofického řemesla v anglické jazykové oblasti, přijímá i podněty z oblasti tzv. analytické filosofie (postupně zejména od Rortyho, Poppera, Tugendhata, Searla). Od klasické fenomenologie se odchyluje rovněž příklonem k realismu a metodickému pluralismu.
Jeho historické bádání se soustřeďuje na tři oblasti: vrcholný starověk a helenismus (těži‘tě: Sókratés, Platón a skepse), star‘í a střední novověk (těži‘tě: recepce skepse, Hume, Kant) a fenomenologii (těži‘tě: pozdní Husserl, raný Heidegger, Patočka). V topickém ohledu se zabývá předev‘ím metafilosofií, filosofií mysli, politickou filosofií a filosofií vědy.

Uspořádal a samizdatově vydal antologii poetických textů z časopisu Hádanka a křížovka (1979). Člen a spoluautor hudebního souboru Sdělovací technika, jehož účinkování v Praze a Středních Čechách bylo zakázáno výnosem Krajského národního výboru  (viz Sdělení Charty 77 č. 31/83 ze dne 31. 8. 1983).

Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:
 

1993/1994 -  Úvod do filosofie s užitím díla J. Patočky (ZS)

Současná diskuze v anglické jazykové oblasti (ZS)
1994/1995 -  Překladatelský seminář - angličtina

-  Úvod do filosofie - J. Patočka (ZS)

-  Seminář k novověké a současné filosofii (ZS)
1995/1996 -  Úvod do filosofie na základě prací J. Patočky

-  Platón
1996/1997 -  Empirismus (s prof. Kohákem)
1997/1998 -  Analytická filosofie + četba 

-  Empirismus  - dějiny zákl. pojmů a témat

-  J.Patočka: Sokratés - četba
1998/1999 -  Skepse a relativismus + četba

-  Četba z filosofie vědy
2000/2001 -  Úvod do empirismu (LS)

-  Etika
2002/2003
Vybrané problémy fenomenologie


Ing. Mgr. Lubomír Ondračka
- odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze


1985-94: VŠCHT, Fakulta chemicko-inženýrská, Matematické modelování chemicko-inženýrských procesů
1991-96: FF UK, obor bengalistika
1994-96: FF UK, magisterské studium religionistiky
 1996-99: postgraduální studium na Katedře bengálské literatury,  Jadavpur University v Kalkatě, na základě stipendia uděleného indickou vládou
 1996– : FF UK, doktorandské studium na Ústavu filosofie a religionistiky, téma „Bengálský tantrismus“, vedoucí dr. Du‘an Zbavitel
1999– : odborný asistent religionistiky na Ústavu filosofie a religionistiky FF UK

Studijní pobyty:
• Dept. of History, Benares Hindu University (leden 95)
• Bhandarkar Research Oriental Institute, Púna (březen 95, únor 97)
• Dept. of Bengali, Jadavpur University, Kalkata (září 96-srpen 97, leden-duben 98, září 98-únor 99)
• Centre of Advanced Study in Sanskrit, University of Pune (únor 97)
• Kaivalyadhama Yoga Research Institute, Lónávla (březen 97)
• Dept. of Bengali, Guwahati University, Ásám (duben 97)
• Dept. of Bengali, Tripura University, Ágártalá (květen 97)
• Indira Gandhi National Centre for Arts, Dillí (červenec 97)
• The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kalkata (leden-březen 98, září-prosinec 98)
• Asiatic Society, Kalkata (březen 98, únor 99)
• Dept. of Sociology, Delhi University (březen 98, leden 99)
• School of Oriental and African Studies, University of London (listopad 97, září 99)

Terénní výzkumy:
• náv‘těvy baulských festivalů v Západním Bengálsku (prosinec 94, leden 95, prosinec 96, leden 97, leden 98, prosinec 99)
• pobyt ve středisku bengálských náthů v jižním Ásámu (duben 97)
• pobyt v Górakhnáthově chrámu, celoindickém centru tantrických náthů v Górakhpuru (červen 97)
• pátrání po starobengálských čarjá v tantrických buddhistických chrámech v Sikkimu (duben 98)
• pobyt v židovských komunitách v Kóčínu (březen 95), v Púně (březen 95) a v Kalkatě (průběžně)

Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:
 

1998/1999 -   Uvedení do religionistické práce
1999/2000 -   Dějiny indických náboženství 

-   Uvedení do religionistické práce
2000/2001 -   Technika religionistické práce
2001/2002 -   Dějiny indických náboženství
  -   Indická náboženství v textech
  -   Indická náboženství v obrazech (LS)
  -   Technika religionistické práce
2002/2003 -   Technika religionistické práce (ZS)

-   Džinismus (LS)

-   Spandakáriká (LS)


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 22.3.2004