capek.jpg, 6 kB Doc. Jakub Čapek, PhD.


ředitel Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze


English version


Osobní údaje:

• 1.4.2010 jmenován docentem v oboru filozofie

• od února 2010   jmenován ředitelem Ústavu filosofie a religionistiky FFUK pro filosofii. Koncepce rozvoje ÚFaR FF UK pro léta 2009-2012 v příloze ve formátu RTF.

• od října 2006   jmenován zástupcem ředitele ÚFaR FFUK pro filosofii.

• od r.2001   odborný asistent ÚFaR na FFUK v Praze

• květen 2001   obhajoba disertační práce “Le temps dans la décision – la décision dans le temps (Le probleme de la décision chez Bergson, Heidegger, Sartre et Ricoeur)”, školitelé Pavel Kouba a Jean-Michel Salanskis (konzultant Fréréric Worms)

• od roku 1998   doktorand v Lille III (doctorat en cotutelle Praha – Lille III), od 2000 v Paříži-X Nanterres

• od roku 1997   doktorand na Ústavu filosofie a religionistiky na FFUK v Praze, obor systematická filosofie

• 1997   magistr filosofie a historie, diplomová práce “Pojetí fenoménu u Eugena Finkas”

• prosinec 1995, květen 1998    studijní pobyty na univerzitě v Tübingen

• 1994–1995   studium filosofie a historie na univerzitě ve Vídni

• 1991–1997   studium filosofie a historie na FFUK v Praze

• 1987–1991   Střední průmyslová škola stavební Děčín, obor vodní stavby

• narozen v r. 1972


Specializace:

- německá a fracouzská moderní filosofie, fenomenologie


Výzkumná činnost:

- člen Centra pro fenomenologická bádání

- 2000 – 2002: hlavní řešitel projektu “Základní aspekty filosofie Henri Bergsona”, GAUK 314/2000/A-TFP/FF

- 2003: řešitel navazujícího publikačního projeku “Filosofie Henri Bergsona. Základní aspekty a problémy.”, GAAV E9101301Bibliografie z let 1998-2005. Starší publikace:


• [článek] Einige Fragen zu Finks Philosophie der Erziehung, CTS-99-02s, 1999

• [překlad, spolu s J. Sokolem] H.G. Gadamer, Člověka řeč, OIKOYMENH, Praha 1999.

• [překlad] Bernhard Waldenfels, Znepokojivá zkušenost cizího, OIKOYMENH, Bernhard Waldenfels, Znepokojivá zkušenost cizího, OIKOYMENH, Praha 1998

• [recenze] Rozmanitost a jednota času (Jan Sokol, Čas a rytmus, 1996), in: Křesťanská revue, leden 1997

• [článek] Vnímání času raně novověkého válečníka a dvořana Jindřicha Hýzrla z Chodů, Český lid 1997/2

• [překlad] Eugen Fink, Bytí, pravda, svět, OIKOYMENH, Praha 1996Výuka 1999-2005:

2004/2005
  - Continental philosophy of action (seminar)
    - Continental philosophy of action (lecture)
2003/2004
  - Rozumět a vysvětlovat : k metodologii humanitních věd
    - Sartre - rané texty
2002/2003
  - Analýza jedání ve 20. století
2001/2002   - Sartre - svoboda a fakticita
    - Četba - H. Bergson (s P. Koubou)
2000/2001   - Smíření s osudem : Ricoeur, stoikové a Sartre (ZS)
1999/2000   - Ricoeur : rozhodování a čas (s Pavlem Koubou; ZS) capek.jpg, 6 kB Doc. Jakub Čapek, PhD.


Associate Professor at Charles University Prague, Faculty of Arts, Institute for Philosophy and Religious Studies


Czech versionEducation:

• may 2001   Ph.D. of the Charles University, Prague (director: Pavel Kouba) and of the University Paris X Nanterre (director Jean-Michel Salanskis), mention: Tres Honorable avec Felicitation

• 1997–2001   PhD studies in Prague and in France (Lille III and Paris-X Nanterre)

• 1994–1995   studies of philosophy and history in Vienna

• 1991–1997   studies of philosophy and history in Prague

• born in 1972


Specialization:

- modern German and French philosophy, Phenomenology.


Research activities:

- member of the Centre for phenomenological

- 2000 – 2002: leader of research project “Basic Aspects of Philosophy of Henri Bergson”, GAUK 314/2000/A-TFP/FF

- 2003: leader of continuing publication project “Philosophy of Henri Bergson. Basic Aspects and Problems.”, GAAV E9101301 (financial support of publication proceeding from the above mentioned project)Languages: French, German, EnglishComplete bibliography 1998-2005. Selected publications:


Articles:

• review on: Pierre Aubenque, Rozumnost u Aristotela (La prudence chez Aristote, czech transl: Oikúmené 2003), in: Reflexe č. 25 (2004)

• Apories de la liberté bergsonienne, (Apories of Bergsonian Freedom), in: Annales bergsoniennes II, ed. F. Worms, PUF, Paris 2004 (in print)

• Bergsons Wiedergewinnung der wirklichen Zeit, in: Zeit als phänomenoloisches Thema (vyd. H.R. Sepp a T. Tani), series Orbis Phaenomenologicus, Würzburg 2004 (in print)

• Henri Bergson na ceste ke skutecnemu casu, (Henri Bergson on the way to the real time), in: Filosoficky casopis, 2002/2, Prague, ISSN: 0015-1831.

• Pojeti fenomenu u Eugena Finka, (The Concept of Phenomenon in Eugen Fink), Reflexe 21/2000

• Einige Fragen zu Finks Philosophie der Erziehung, (Some questions concerning Finks Philosophy of Education), CTS-99-02s, 1999.


Dissertation:

• Time in Decision – Decision in Time (The Problem of Decision in Bergson, Heidegger, Sartre and Ricoeur), original title: Le temps dans la décision – la décision dans le temps (Le problème de la décision chez Bergson, Heidegger, Sartre et Ricœur), Prague/Paris 2001


Translations:

from German to Czech:

• H.G. Gadamer, Clovek a rec, (Man and language), OIKOYMENH, Prague 1999, translated by Jan Sokol and Jakub Capek.

from French to Czech:

• Paul Ricoeur, Filosofie vule I . Fenomenologie svobody (Philosophy of Will I: The Voluntary and the Involuntary), OIKOYMENH, Prague 2001.

• Henri Bergson, Mysleni a pohyb (The Thought and the Movement), Prague 2003, as co-transaltor (together with J. Fulka, T. Chudy, J. Hrdlicka)