Karel Novotný, PhD.

externí vyučující Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Prazee-mail - životopis - zahraniční stáže - bibliografie  -  aktuální kursy - konzultace


Životopis:
Narozen 11. 1. 1964 v Ústí nad Labem.
Gymnasium v Lovosicích, maturita na gymnasiu v Kolíně v roce 1982.
Ve ‘kolním roce 1982/83 studium oboru fyzika-základy techniky na Matematicko-fyzikální fakultě UK Praha.
Od roku 1983/84 do října 1989 studium oboru filosofie - fyzika na Filosofické fakultě UK Praha, ukončeno diplomem. Téma diplomové práce: „Fichtovo Vědosloví jako zavr‘ení Kantova programu transcendentální dedukce“. Dosažený titul: Promovaný filozof.
Od ledna 1990 do července 1992 magisterské studium oborů filosofie a politická věda na Katholische Universität Eichstätt. Ukončeno dosažením gradu Magister Artium na jaře 1997. Téma magisterské práce: „Geschichtlichkeit und Freiheit. Die Auseinandersetzung mit dem Historismus beim jungen Heidegger und Patočka“.
Od roku 1997 doktorské studium na Universitě Paris XII - Créteil a zároveň na FF UK Praha. Téma doktorské práce: Přirozený svět a dějiny. Ke dvěma hlavním tématům filosofie Jana Patočky. Obhájeno na FF UK Praha 30. 4. 2003.

Úvazky a pedagogická činnost:
- od září 1992 spolupracovník Archivu Jana Patočky při Filozofickém Ústavu AV ČR, který se stal v roce 1993 součástí Centra pro teoretická studia společného pracovi‘tě AV ČR a Univerzity Karlovy
- od r. 1992 do 2000 výuka na Filosofické fakultě UK 
- od 1.1.2003 pracovnik oddeleni Filosofie XX. stoleti ve Filosofickem ustavu AV ČR


Zahraniční stáže:


Leden až červen 1995 badatelský pobyt v Paříži díky stipendiu Nadace Roberta Schumana na téma "Jan Patočka a jeho francouzské zdroje"

Tři ‘estiměsíční pobyty v Paříži v rámci zmíněného doktorského studia na Université Paris XII - Créteil na základě stipendia vlády Francouzské republiky, tzv. "bourse en cotutelle".

20. 11. - 20. 12. 1999 výměnný studijní pobyt v Centre des Etudes Phénoménologiques při Université Catholique Louvain-la-Neuve (Belgie).

1.7. – 31.12. 2000 studijní pobyt v Institut für die Wissenschaften vom Menschen Wien, Junior Fellow Program


Bibliografie:

Statě:
• Transcendentální my‘lenka a Fichtovo pojetí Já v raném Vědosloví,
in: Acta Universitatis Carolinae. Historica et Philosophica, Praha 1991, str. 27-39.
 
•  Dějinnost a svoboda. Heidegger a Patočkova raná filosofie dějin, in: Reflexe, 1995, č. 14, str. 2.1-2.36.

• Struktur des Erscheinens und endliche Freiheit”. Úvod in: Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchem. Texte aus dem Nachlaß, vyd. Helga Blaschek-Hahn und Karel Novotný, Karl Alber Verlag 2000. 313 stran. Úvod str. 11-35.

• Storicita e alterita. Filosofia della storia di Jan Patočka 1934 – 1954. Z francou‘tiny přeložila Teresa Nastri v aktech z konference L’heredita filosofica di Jan Patočka 6. a 7. 6. 1997, vydal Domenico Jervolino, Napoli 2000, str. 109-130.

• Geschichte Europas als Problem. Jan Patockas doppeldeutiges Verhältnis zum Geist Europas, in: Extraordinary Times, vyd. S. Dawson, J. Mistry, Th. Schramme, M. Thurman, Wien 2001, str. 1-12.

recenze knihy R. Barbaras, Le désir et la distance. Introduction a une phénomenélogie de la perception, Paris, Vrin 1999, 175 str., in: Journal Phänomenologie, 15, 2001, str. 64-65.

• Přirozený svět a dějiny. Ke dvěma ohniskům Patočkovy filozofie, in: Hegelovskou stopou. K poctě profesora Milana Sobotky, Praha, Karolinum 2003, str. 155-166.

• Die Transzendentalität der Welt. Epoché und Reduktion bei Jan Patočka. In: R. Kühn, M. Staudigl (Hg.), Epoché und Reduktion, Würzburg, Königshausen und Neumann 2003, str. 153-175.

• Jan Patočka o zjevování jako takovém: fenomenologie nebo metafyzika? In: Ivan Blecha, ed.: Fenomenologie v pohybu. Sborník příspěvků z konference Budoucnost fenomenologie.100. výročí Logických zkoumán Edmunda Husserla. Olomouc 2003, str. 109-121. ISBN 80-244-0721-3

• Weltliches Leben und Geist, in: Person, Community and Identity, vyd. I. Copoeru. M. Diaconu, D. Popa, Cluj-Napoca, University Cluj-Napoca, House of the Book of Science 2003, str. 126-140.

• L’ouverture du champs phénoménal : la donation ou l’interprétation. Sur le problème de l’apparaître comme tel chez Jan Patočka, in: Actes du sémainaire Jan Patočka ENS 2001/2002. Vyjde in : Chiasmi international 2004

• Zur Abschattungslehre. Patočka aus der Sicht von Marc Richir und Renaud Barbaras. Vyjde ve sborníku „Phänomenalitätskonzepte“ (vyd. Hans Rainer Sepp a Armin Wildermuth) v nakl. Königshausen u. Neumann v r. 2005.

Účast na edicích:
- Jan Patočka, Vom Erscheinen als solchen. Texte aus dem Nachlaß, H. Blaschek-Hahn und K. Novotný (Hrsg.), Karl Alber Verlag, Freiburg, München 2000, 320 S.
- Jan Patočka Sebrané spisy, sv. III, Oykoymenh Praha 2002


Překlady:
- I. Kant, Zum ewigen Frieden, in: I. Kant, K věčnému míru, O obecném rčení : Je-li něco správné v teorii, nemusí se to je‘tě hodit pro praxi, Oikoymene, Praha 1999, pp. 7-51.
- J. Patočka, Vom Erscheinen als solchen. Texte aus dem Nachlaß, H. Blaschek-Hahn und K. Novotný (Hrsg.), Karl Alber Verlag, Freiburg, München 2000, překlad z če‘tiny do němčiny (s Helgou Blaschek-Hahn).© Moskyt Domovská stránka Up-dated: 7/10/2004