ANOTACE A SEZNAMY LITERATURY K SEMINÁŘŮM 2003/04

Předchozí anotace Rozvrh 2003/04 Další anotace
Petr JIRKŮ:
Logika pro filosofy


Sylabus (English) :


1. Úvod
Logos. Co je logické a co není logické? Co je formální logika? Aristotelská tradice v logice. Tři základní otázky, které si klademe v logice: 1. Co je to pravda? (Koncept pravdy z hlediska formální logiky. To není otázka po tom, které výroky jsou pravdivé, je to spiš otázka po kriteriích pravdivosti.) 2. Co je odvoditelné z pravdivých sentencí? (Sémantický pojem pravdy a syntaktický pojem odvoditelnosti (dokazatelnosti) a jejich vzájemný vztah. 3. Jak složitá mohou byt odvození?

2. Jazyk výrokové logiky
Logická struktura výroku v přirozeném jazyce. Sentence (výroky). Dvouhodnotovost. Výrokové spojky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence). Pravdivostní tabulky. Vztah přirozeného jazyka k logické struktuře sentencí. Výroková forma, výrokové proměnné a jejich koreláty v přirozeném jazyce. Formule. Problém závorek. Prefixová, infixové a postfixová notace. Kombinatorika výrokových spojek: Jednoargumentové (negace, asserce, verum, falsum). Šestnáct dvouargumentových spojek a jejich vzájemná definovatelnost (Sheffer - neslucitelnost, Peirce - oboustranná negace). Víceargumentové spojky (if ... then ... else).Booleovsky úplná množina spojek.

3. Tautologie, kontradikce a splnitelné formule
Koncept logicky pravdivé a logicky nepravdivé sentence. Některé důležité principy elementární logiky: princip kontradikce, tercium non datur, princip dvojite negace. Další důlezite zákony dvouhodnotové výrokové logiky: De Morganovy zákony (dualita konjunkce a disjunkce vzhledem k negaci),reductio ad absurdum. Konjuktivní a disjunktivní normální forma.

4. Pojem logického důsledku
Semantický pojem vyplývání, model. Odvozovací pravidla (modus ponens, substituce, substituce podformulí za ekvivalentní formule), pojem dkůkazu, dokazatelnost, úplnost (Co je pravdivé je také dokazatelné a naopak, co je dokazatelné je i pravdivé), rozhodnutelnost. Dvouhodnotová výroková logika je bezesporná, úplná a rozhodnutelná.

5. Základní pojmy predikátové logiky
Jazyk predikatove logiky (individuové proměnné, predikátové symboly, funkční symboly, konstanty, kvantifikátory, logické symboly. Některé důležité tautologie predikátové logiky: De Morganovy zákony predikátové logiky (dualita existenčního a obecného kvantifikátoru vzhledem k negaci). Interpretace, modely (relační struktury). Axiomatizace teorii prvního řádu. Bezespornost, úplnost, nezávislost (Příklad: Problém pátého postulátu Euklidovy elementární geometrie a Lobačevského řešení.). Dvouhodnotová predikátová logika je bezesporná, úplné, ale není rozhodnutelná. Prenexní normální forma, Skolemizace. Automatizace dokazování teorémů: Herbrandův model.

6. Sylogismus
Aristotelská tradice. Subjekt, predikát. Kategorický sylogismus a problémy s nim spojené. Hypotetický sylogismus. Argument (důvod). Logicky čtverec, důsledky logického čtverce - vztah k predikátové logice. Polysylogismus - řetěz argumentu. Argument založený na analogii. Apagogický (nepřímý) důkaz.

7. O definici
Definiendum (to, co má být definováno) a definiens. Definice kruhem (circulus vitiosus). Axiomatická definice, analytická, arbitrární (významové postuláty), parciální, induktivní, kontextuální, metajazyková, nominální, operacionální, ostenzivní a rekurentní (rekursívní) definice. Definovatelnost.

Následující témata pouze informativně:

8. Goedelovy výsledky o neúplnosti
Principiálně nerozhodnutelné sentence. Goedelova úloha z roku 1931 v jednoduchém jazyce. Nedokazatelnost bezespornosti ve formálnich systémech. Hilbertův program formalizace a jeho meze.

9. Vícehodnotové logiky
Trojhodnotová logika. Lukasiewicz,Kleene. Kombinatorické vlastnosti trojhodnotových spojek. Vzájemná definovatelnost. Axiomatizace (Wajsberg). Vícehodnotové logiky. Struktury pravdivostních hodnot: konečně mnoho pravdivostních hodnot, racionální interval, reálný interval. Pravděpodobnostní logika.

10. Modální logiky
Modality nutnosti a možnosti. Aristotelský přístup. C. Lewis. Kripkeho sémantika modálních logik (možné světy, relace alternativnosti, relace dosažitelnosti). Systémy K, D, T, S4, S5. Externí negace. Definice modalit ve trojhodnotové logice s externí negací.

11. Intuitionistická logika
Princip tercium non datur jako očekávání řešitelnosti. Konstruktivní důkazy, konstruktivní matematika. Browerova filosofie (Urintuicion). Heytingovy algeby. Vztah ke dvouhodnotové logice. Vztah ke trojhodnotove logice ( Heyting, Goedel). Topologická interpretace intuitionistické logiky ( Tarski).

12. Metodologické problémy deduktivních věd
Dedukce. Obecné vlastnosti operace logického důsledku (reflexivnost, monotónnost, tranzitivnost, kompaktnost). Deduktivní uzávěr. Deduktivní systémy. Perzistence, determinovanost, koherence, spolehlivost. Axiomatizace, axiomatizovatelnost.

13. Metodologické problémy induktivních věd
Indukce. Verifikace, falsifikace. Vídeňský kroužek, Rudolph Carnap, K. R. Popper, Thomas S. Kuhn. Revidovatelné teorie: logika defaultů, circumscription (omezení), autoepistemické logiky. Usuzování a dynamika epistemických stavů. Expanze, kontrakce, a revise teorii.

Literatura:
• BENDOVÁ, KAMILA. Sylogistika. Praha : Karolinum, 1998. 102 s. ISBN 80-7184-568-X.
• BERKA, KAREL. Úvod do dějin logiky. [skriptum]. Praha : Karlova univerzita, 1994. ISBN 80-7066-917-9.
• GAHÉR, FRANTIŠEK. Logika pre každého. Logic for everyone. Bratislava : IRIS, 995. ISBN 80-967013-9-8.
• JIRKŮ, PETR. Logika : neformální výklad formální logiky. Logic : informal approach to logic. [skriptum]. Praha : VŠE, 1995. 108 s. ISBN 80-7079-663-4. (dvi file) (ps file)
•JIRKŮ, P.; VEJNAROVÁ, J. Logika - Neformální výklad zakladu formální logiky. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : VŠE, 2000. (PS soubor možno prohlížet/tisknout např. prohlížečem GSView
• MLEZIVA, MIROSLAV. Neklasické logiky. Nonclassical logics. Praha : Svoboda, 1970.
• ŠTĚPÁN, JAN. Formální logika. Formal logic. Olomouc : FIN, 1995. 109 s.
• TARSKI, ALFRED. Introduction to logic and to methodology of deductive sciences. Paris : Gauthier-Villno, 1971. [český překlad: Praha : Academia, 1964].
• ZICH, OTAKAR [et al.]. Moderní logika. Modern logic. Praha, 1958.Jindřich KARÁSEK: Recepce Kanta v německém idealismu

Anotace:
Teorie poznání, teorie subjektivity, filosofie přírody, německá klasická filosofie

Kurs navazuje na přednášky o Kantově Kritice čistého rozumu z minulého roku. Tato Kantova kniha se sice pokusila "vyřešit" problémy spojené s racionalistickou, tj. "more geometrico" budovanou metafyzikou, jak byla pěstována v Německu v 18. století, a v určitém smyslu se jí to zdařilo: ukázalo se, že tuto formu ontologie a metafyziky vůbec nelze dál rozvíjet. Otevřela však nové problémy, které Kantovi bezprostřední následovníci citlivě vnímali a pokusili se je - a to nejprve v zájmu Kantovy teoretické filosofie samé - odstranit. Jedním z takových problémů byla otázka, jak lze rozumět Kantově tezi o afekci mysli věcí o sobě. Dalším problémem bylo, že Kant, jak se to jevilo jeho bezprostředním následovníkům, neformuloval dostatečně jasně nejvyšší zásadu své filosofie. A konečně třetí problémový okruh vyplýval z otázky, jak překonat Kantův dualismus teoretického a praktického rozumu. V přednáškách se pokusíme sledovat vývoj, který byl snahou o řešení těchto problémů iniciován.

V navazujícím semináři bude čten a interpretován Schellingův spis o svobodě z roku 1807 (Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit) jako dokument o vyústění tohoto vývoje.

Literatura:

a) (k přednáškám uvádím jen sekundární literaturu, pro základní informaci):

• AMERIKS, K. (ed.). The Cambridge companion to German idealism. Cambridge University Press, 2000.
• HORSTMANN, R.-P. Die Grenzen der Vernunft. Frankfurt a. M., 1991.
• GAMM, G. Der Deutsche Idealismus. Stuttgart, 1997.
• SCHULZ, W. Vernunft und Freiheit. Stuttgart, 1981.
• SOBOTKA, M. Studie k německé klasické filosofii. Praha, 2001.

b) (k semináři uvádím jen primární literaturu)

• SCHELLING, F. W. J. Filosofická zkoumání bytnosti lidské svobody a s tím souvisejících předmětů [s komentáři Ch. Herrmana, H. Fuhrmanse a W.  Schulze, přel. M Petříček]. Praha, 1992.
• SCHELLING, F. W. J. Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit zusammenhängenden Gegenstände [s úv. a kom. od T. Buchheima]. Hamburg : Meiner, 2001.Filip KARFÍK, Martin ŽEMLA: Renesanční filosofie v Německu

Anotace:
Cílem semináře je prozkoumat specifickou povahu německého filosofického myšlení v  16. století.

Osobité spojení renesančních a reformačních proudů dalo vznik pozoruhodným myšlenkovým systémům, v jejichž popředí stojí dílo Valentina Weigela (1533–1588) a posléze Jakuba Böhma (1575–1624). Středobodem semináře by mělo být právě myšlení Weigelovo, které v sobě shrnuje a zpracovává myšlenkové proudy doby předcházející („německá mystika“, Paracelsus, Kusánus, Luther, Schwenkfeld, Franck...) a poukazuje už směrem k dalšímu jejich rozvinutí u Böhma, jejž Hegel nazval „prvním vskutku německým filosofem, za něhož se věru nemusíme stydět“. V druhém plánu půjde tedy i o zrod „německé filosofie“ jako takové a o její vlastní povahu.

Po úvodním exposé tématu se pokusíme odhalit kořeny daného typu myšlení. Na jednom, příp. více kázáních Jana Taulera, kazatele z poč. 14. století, bude předveden základní novoplatónský náboj „německé (porýnské) mystiky“, jakož i celková povaha „taulerovské“ spirituality, jež podstatně ovlinila německé myšlení v 16. století. Pokusíme se naznačit souvislost nejen s reformačními mysliteli (včetně Luthera), ale i s  renesančním (florentským) novoplatonismem. Posléze bychom na dalším textu poukázali na styčné body Paracelsovy filosofie s florentskou renesancí (Pico della Mirandola, Marsilio Ficino). Po předběžném obeznámení s těmito dvěma základními proudy – mystiky a přírodní filosofie – ve Weigelově díle bude následovat četba vybraných pasáží z Weigelových spisů (Gnothi seauton, Vom Ort der Welt,Der güldene Griff či Dialogus de Christianismo), doplněná případně o ukázky z dalších děl obdobné ražby. Bude-li čas a chuť, četba vybraného menšího díla Böhmova, např. Theoscopie čili O božském nazírání, se zřetelem na jeho vztah k tradici.  


Bibliografie k tématům:

1. Kořeny německého myšlení v 16. století: Jan Tauler a novoplatonismus albertovské dominikánské školy (ve formátech RTF a PDF)


Základní texty (budou průběžně k dispozici v originále a alespoň zčásti i v češtině):

J. Sokol (vyd.), Mistr Eckhart a středověká mystika, Praha 20002.
J. Böhme, Cesta ke Kristu, Praha 2003.
C. G. Jung, Paracelsica, Praha 2002.
Richard Mackenney, Evropa 16. století, Praha 2001.

W.-E. Peuckert, Pansophie. Ein Versuch zur Geschichte der weißen und schwarzen Magie, Kohlhammer, Stuttgart 1936.
A. Koyré, Mystiques, spirituels, alchimistes du XVIe siecle, Gallimard, Paris 1971.
A. Koyré, La philosophie de Jacob Boehme, Paris 1924.
J. J. Stoudt, Sunrise to Eternity, Philadelphia 1957 (monografie o Jakubu Böhmovi a jeho době).
B. Gorceix, La mystique de Valentin Weigel 1533–1588 et les origines de la théosophie allemande, (dis.) Paris 1971.
V. Weigel, Ausgewählte Werke, vyd. a úv. studie S. Wollgast, Union Verlag, Berlin 1977.
A. Weeks, Valentin Weigel (1533–1588). German Religious Dissenter, Speculative Theorist, and Advocate of Tolerance, SUNY, New York 2000.
F.-W. Wentzlaff-Eggebert, Deutsche Mystik zwischen Mittelalter und Neuzeit, Walter de Gruyter, Berlin 1969.Filip KARFÍK, Zbyněk ŠÍR: Řecké matematické texty I

Anotace:
Jedná se o jednosemestrální výběrový seminář konaný ve spolupráci MFF UK a FF UK, který je otevřen posluchačům filosofické i matematicko-fyzikální fakulty (zápočet lze získat na obou fakultách).

Tento semestr bude věnován především četbě a interpretaci vybraných úryvků z díla Archiméda ze Syrakus (cca. 287-212 př. Kr.): Kvadratůra paraboly, Metoda, O sféře a válci, Měření kruhu, O konoidech a sféroidech.

Seminář je otevřen všem zájemcům a nejsou požadovány žádné předběžné znalosti. Případně je možno umluvit jiný termín pro jeho konání. Další informace na adrese: sir@ms.mff.cuni.czErazim  KOHÁK: Filosofické perspektivy v etice (zimní semestr)

Asistent -  Mgr. Lea Takácsová – e-mail: leah@volny.cz


Doporučeno pro studenty nefilosofických oborů FF jako splnění požadavku z filosofie v rámci společného základu.

Základní četba:
• Vasil Gluchman, Dějiny etiky I. Prešov : Univerzita P. Šafárika, 2003.  (V Knihovně ÚFaR  k dispozici 18 absenčních a 2 prezenční výtisky pod signaturou B3.1-Glu-2/1)

• pro zájemce uvádím nezávazné příklady možných dalších textů. Jak hledat: začněte např. četbou příslušného hesla ve filosofické encyklopedii,  pak sledujte odkazy. Nebo prolistujte známou knihou k námětu a čtěte poznámky pod čarou a soupis literatury. I to patří k filosofii!

Sylabus:

- 30. IX. Úvod: Moralizování jako průvodní jev společenské proměny. Tradice a svoboda.. Trojí představa společenské smlouvy jako základu etiky v rozdrobené společnosti. – Co číst:  pojednání o společenské smlouvě,v Lockově Druhém pojednání o vládě, v Hobbesově Leviathanu a Rousseauově Společenské smlouvě. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

První část:  Etika jako nadbytečná: ,,všichni přece víme..."

- 7. X. Sociologický relativismus:  dobré je, co u nás za dobré považujeme. - Četba:  filosofující sociologové, např. Westermarck nebo Ruth Benediktová. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 14. X. Etika ctností:  dobré je to, co by udělal dobrý člověk. - Četba:  Aristoteles o ctnosti v Etice Nikomachově. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 21. X. Individualistický relativismus (pro každého je dobré to, co on/a sám/a za dobré považuje) - Četba: např. výběr z dopisů Herodotovi a Menoeceovi, Základního učení a Zlomků, podle dostupnosti, nebo kap. o etice z A.J.Ayera, Jazyk, pravda a logika. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF


- 28. X. Státní svátek: zamyslete se nad jeho významem. Co bylo smyslem tehdejší revoluce?
 
Druhá část: Etika jako marná - ,,Každý si stejně dělá, co se mu zachce"

- 4. XI. Psychologický determinismus (sobectví je do nás zakódované...) Hume z Rozpravy o zásadách morálky či zcela jinak, Freud, Civilizace a její nespokojenost OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 11. XI. Etický egoismus: (,,panská" morálka: sobectví je vlastně ctnost...)  Nietzsche z Genealogie morálky nebo Ayn Randová, podle dostupnosti OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Třetí část:  Etika jako možná - ,,Dobro a zlo je třeba posoudit"

- 18. XI. Posoudit podle Boží vůle (Dobré je to, co velí Bůh - či velí Bůh to, co je dobré?)  Augustin z Vyznání, kap. xi,xii, xcvi, Kierkegaard o Abrahamu a Izákovi. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 25.XI. Posoudit podle Božího/přírodního zákona (Co je běžné/obvyklé, musí být i vůle Boží/zákon přírody a proto i dobré) Tomáš Akvinský Proti pohanům kniha iii, Konrad Lorenz Takzvané zlo. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 2. XII. Posoudit podle prospěšnosti (utilitarismus) (Jen to je správné, z čeho pojde nejvíc dobra, nejméně zla) - Četba J.S. Mill, Utilitarismus ii-iii, Sidgewick o prima facie obligations v Metodách etiky (nebo totéž v Moorových Principia ethica. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 9. XII. Pokračování předešlého námětu. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 16. XII. Posoudit podle správnosti (formalismus) (Jen to je dobré, co je správné = v souladu s morálním zákonem: fiat iustitia, pereat mundus!  Četba Kant, Základy metafyziky mravů,  pro pokročilé též Schelerův Formalismus in der Ethik.. Odevzdáváme písemné práce. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 25. a 30. XII. – vánoční prázdniny: vy si užíváte, my čteme písemné práce

- 6. I. 2004, Pokračování předešlého námětu. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

- 17.II.2004 - Třináctá (závěrečná) přednáška.  OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

(V LS 2004 navazují přednášky z ekologické etiky)


Požadavky na atestace za ZIMNÍ SEMESTR:

Tyto přednášky mají sloužit nejen tovaryšům řemesla filosofického, nýbrž rovněž posluchačům mimooborovým, řečeným též mimorevírní. Proto atestace upravíme podle požadavků vašeho oboru, a to podle následujících zásad:

Kolokvium udělujeme na základě svědomité účasti na úterních přednáškách. Pokud se chcete ucházet o kolokvium, dejte si záležet, abyste seděli v předních řadách a neváhejte promluvit, abychom vás poznali jako pravidelné účastníky

Zápočet udělujeme na základě svědomité účasti a jedné písemné práce za semestr. Podrobně ji popisujeme níže. Odevzdáte ji na desáté přednášce (v ZS to bude 9. prosince), abychom ji měli čas přečíst. Pokud ji ohodnotíme jako dobrou, velmi dobrou či výbornou, přijdete si pro zápočet ve zkouškovém období.

Zkouška je možná teprve na základě dvou semestrů svědomité účasti. Materiálem pro zkoušku budou přednášky, dále pak Vasil Gluchman, Dějiny etiky I (Prešov, Univerzita Pavla Šafarika, 2003) pro zimní semestr, Erazim Kohák, Zelená svatozář (Praha, Sociologické nakladatelství, 2000) pro letní semestr.

Vzhledem ke štědrému počtu posluchačů budeme zkoušet oba, tj. paní mgr. Lea Takácsová a prof. Erazim Kohák.


O vašich písemných pracích:

Délka je 3-5 normostránek, což představuje cca. 6000 znaků (počítač vám je počítá sám, na psacím stroji je to sto řádků po 60 úhozech, což je tři a půl stránky psané ob řádku). Pozor, nepřetahujte! Základní známkou znalosti materiálu je schopnost upravit jej na požadovanou délku, stanovenou délku přetahují jen amatéři a břídilové.

Jedna možnost je filosofický referát. Podkladem Vaší práce v tomto případě je kapitola z Gluchmanových Dějin etiky (to v ZS, v LS to bude Kohák, Zelená svatozář) podle Vaší vlastní volby. Vaším úkolem však  není stručné převyprávění textu. Píšete filosofický referát. To znamená, že nejprve řeknete čtenáři svými vlastními slovy, jaký problém text řeší. Dále mu povíte v libovolném pořadí jakou tezi (tedy jakou odpověď na tento problém) text předkládá , na čem autor tuto tezi zakládá a konečně, co z ní vyplývá. Můžete připojit i vlastní hodnotící poznámky, jen pamatujte, že prvotním úkolem je porozumět!

Druhá možnost je filosofická kritika. Tu jsem popsal v rozpisu. Volíte text (ano, může být z Gluchmannových Dějin, ale nemusí) pak v kostce vysvětlíte (i) co je autorova hlavní teze a na čem ji zakládá, (ii) jak by tuto tezi mohl kritizovat advocatus diaboli; a (iii) jak byste vy na autorově místě odpověděl/a na tuto kritiku. (A pamatujte, jiný názor není kritika: kritika ukazuje slabiny názoru předloženého.)

Pamatujte, abyste každé tvrzení doložil/a buď vlastním argumentem, nebo odkazem na někoho jiného. Formát poznámek pod čarou vám poskytne ČSN ISO 690. Tu a přidružené normy (např ISO 5127-3) vydává Český normalizační institut (Hornoměcholupská 40, 102 04 Praha 10) a jsou drahé jak čert (32 stran za 312 Kč) čili doporučuji užívat exemplář v knihovně, avšak budete-li dál studovat a připravovat písemné práce, seznámit se s nimi tak či onak naléhavě potřebujete. ISO je mezinárodní norma, bude vás provázet i v zahraničí. Prostudujte ji - bohatě se vám to vyplatí. Není nic trapnějšího než amatérsky upatlaný dokument.

Než začnete psát, přečtěte si ...  Jak psát filosofický referát [wordovský dokument]

Další informace vám poskytne prof. Kohák (v út 9,30-12,00 č.dv. FF UK 222) nebo mgr. Lea Takácsová (elektronickou poštou leah@volny.cz).Erazim  KOHÁK: Environmentální („ekologická“) etika (letní semestr)

Asistent -  Mgr. Lea Takácsová – e-mail: leah@volny.cz

Doporučeno pro studenty nefilosofických oborů FF jako splnění požadavku z filosofie v rámci společného základu. Materiál zde ke stažení ve formátu RTF.

Rozvrh přednášek

Přednášky se konají v úterý 16,40-18,10 ve velké aule (č.dv.131) FF UK, nám. Jana Palacha 2
Prof. Kohák konzultuje v úterý 9,26-11,56 tamtéž, č.dv. 222, paní mgr. Takács konzultuje elektronicky na adrese leah@volny.cz.

Četba k jednotlivým přednáškám v knize Erazim Kohák, Zelená svatozář (Praha: SLON, 2002, dále citovaná jako ZS), doporučuji číst před přednáškou. Osnovy přednášek vyvěsím na těchto stránkách vždy po odeznění. – Průběžně uváděná „další četba“ je zcela nepovinná, uvádím ji jen pro zvědavé, kteří se zcela nezávisle na požadavcích chtějí dozvědět něco víc o daném námětu.

Ve vlastních přednáškách vítám otázky a připomínky, jen prosím, pokud chcete vstupovat do diskuse, sedávejte v předních lavicích pro dostup k mikrofonu! Také mi můžete nechat psané otázky na pultu před přednáškou.

*     *     *

1. přednáška, 24. II. 04 - Představy o etice, o environmentalismu („ekologii“) a přírodě. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 15-28, 61-66. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: velmi pěkné rozšíření četby najdete ve výběru krátkých textů, který kdysi sestavili Míchal, Klášterský a Kohák, Závod s časem (Torst, Praha, 1996). Knížka je dávno rozebraná, avšak pokud se vám ji podaří sehnat, poskytne vám spolu se ZS základní ekologickou gramotnost.

2. přednáška, 2. III.04 - O lidech a ostatních zvířatech, ochrana přírody a ochrana živočichů. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 29-41. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Přečtěte si některou zasvěcenou knížku o společenském životě jiného společenského druhu, např. Barry Holstun Lopez, O vlkoch a ľuďoch (ABIES, Tulčík u Prešova, 2003) nebo studii Masson a McCarthyová, Když sloni pláčou (Rybka, Praha 1995). Moje nejmilejší je studie antropoložky Elisabeth Marshall Thomasové, Soukromý život psů (ABIES, Prešov, 1994)

3. přednáška, 9. III. 04  - Svoboda všech zvířat! Vegetariánství, pokusnictví, dilema ideálu a praxe. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 49-59. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Tu je výběr snadný: klasická studie Petra Singera, Osvobození zvířat (Práh, Praha 1990) je k disposici v přijatelném českém překladu. Pokud se zajímáte o ochranu zvířat a vegetariánství, je to naprosto nezbytné čtení

4. přednáška, 16. III. 04 - Zbožnost a environmentalismus, křesťanství a příroda. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 67-73. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Z polského filosofa Henryka Skolimowského najdete výňatek v Závodu s časem. Sám ho znám jen v angličtině, avšak prý zcela nedávno vyšla jedna z jeho knih v češtině. Předem doporučuji. – Svérázná klasika tu je Pierre Teilhard de Chardin, Chuť žít (Vyšehrad, Praha, 1970). Z českých autorů Pavel Nováček, např. Chválí Tě sestra země (Matice cyrilometodějská, Olomouc, 1998).

5. přednáška, 23. III. 04 - Místo člověka v kosmu: antropocentrismus, biocentrismus, ekocentrismus. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 61-67. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Těmi třemi nepříliš šťastnými nálepkami se ohání kde kdo. Proto doporučím raději klasiku, studii Maxe Schelera, Místo člověka v kosmu (Praha, ČSAV, 1968) s výborným úvodem Jana Patočky. Neposkytne vám přehled, dá vám však podnět k zamyšlení. – Pokud čtete anglicky, pak Holmes Ralston III, Philosophy Gone Wild, (Prometheus, Buffalo, 1989) je moje volba, zvl. kapitola „Can and Ought We to Follow Nature?“


6. přednáška, 30. III. 04 - Etika vznešeného lidství: antropocentrismus ohleduplný k přírodě. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 73-86. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Albert Gore, Země na misce vah (Argo, Praha, 1994) (Ano, autor byl Clintonův viceprezident). – Mezi českými autory si hluboce vážím prof. Hany Librové, zvl. doporučuji její nedávnou knihu Vlažní a váhaví (Doplněk: Brno, 2003)

7.  přednáška, 6. IV. 04 - Od vznešeného lidství k úctě k životu – odkaz Alberta Schweitzera. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 86-94. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Samozřejmě Albert Schweitzer, Nauka úcty k životu (Lyra pragensis, Praha, 1974), najdete i ve sborníku Otakara Fundy et al., Albert Schweitzer (Vyšehrad, Praha, 1989)

8. přednáška, 13. IV. 04 - Od úcty k životu k etice Země: odkaz Aldo Leopolda – a od života k přežití v záchranném člunu. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 94-108. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Zcela jednoznačně, Aldo Leopold, Zápisky z chatrče, zvláš‘t závěrečnou část, „Etika Země.“ Tato kniha je k dostání v českém překladu Anny Pilátové (ABIES, Prešov, 1999). Pokud byste za celý semestr přečetli jen jedinou knihu z environmentální etiky, doporučil bych tuhle.

9. přednáška, 20. IV. 04 - Strategie v environmentální etice hluboká a hlubinná „ekologie“: Arne Naess a jeho žáci. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 109-120. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: ústřední text je i tu k disposici v češtině. Je to Arne Naess, Ekologie, pospolitost a životní styl (ABIES, Prešov 1994), dále Bill Devall a George Sessions, Hlboká ekológia (ABIES, Tulčík u Prešova, 2000)

10. přednáška, 27. IV. 04 - Subjektivizace: přírodní mystika, ekofeminismus. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 122-132. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF


Pokud máte sklon k mystice, nezbytná četba je John Seed et al., Myslet jako hora (Abies, Prešov, 1996, avšak zároveň je třeba číst Boria Sax, Zvířata ve Třetí říši. (Dokořán, Praha, 2003). Uvidíte proč. – O ekofeminismu je výborná souhrnná studie Zuzany Kiczkové, Príroda: vzor žena!? (Aspekt, Bratislava, 1998)

11. přednáška, 4. V. 04  - Objektivizace: hypotéza GAIA. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 133-151. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Snad všechno, co James Lovelock napsal, je k disposici v češtině. Zkuste Gaia: Živoucí planeta (Mladá fronta, Praha, 1994). Podstatně čtivější jsou rozhlasové přednášky Josefa Šmajse, jejichž jméno mi v tuto chvíli uniká, ač jsem je četl před týdnem. Stáří. Dodám v přednášce. Vydalo Nakladatelství Doplněk v Brně v roce 2003.

12. přednáška, 11. V. 04 - Příroda a lidský živočich: sociobiologie a systémová teorie. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 139-151. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: Samozřejmě Pavel Pecina, Kořeny zla (NIKA, Praha, 1994) a Zdeněk Veselovský, Chováme se jako zvířata? (Panorama, Praha, 1992)
Pokud si myslíte, že všechno je lepší z dovozu (mýlíte se!), pak A.O.Wilson, Rozmanitost života (Lidové noviny, Praha, 1995) první a poslední kapitola.

13. přednáška, 18. V. 04 - „Ekologie“ jako ideologie. Etika ekologické odpovědnosti. Podkladová četba k přednášce, ZS str. 151-168. OSNOVY PŘEDNÁŠKY ve formátu RTF a PDF

Další nepovinná četba k této přednášce pro zvídavé a zvědavé: už tu máte vážných návrhů habaděj, tentokrát tedy návrh sice závažný leč odlehčený: Daniel Quinn, Ishmael, (Bantam, New York, 1995), bohužel jen anglicky, ale stojí za práci se slovníkem. Rozhovory guru s žákem, jen v tomto případě je guru gorila. Velmi silně doporučuji, leč nepůjčuji: už jsem tak přišel o čtyři exempláře. V každém případě ideální závěrečná četba.

*     *     *

Požadavky na atestace v LETNÍM SEMESTRU:

Pokud vám jde jen o zkoušku z filosofie, pak požadavkem je písemná práce, kterou jste vypracovali v zimním semestru, a na konci roku zkouška, ve které budeme hodnotit především vaši schopnost filosofického myšlení – pochopit smysl textu a kriticky zkoumat, co jeho základní teze znamená, na čem se zakládá a co z ní vyplývá – a k tomu potřebnou základní znalost z etiky v rozmezí přednášek.

Pro účely studia budou osnovy přednášek     na internetových stránkách, skripta zimních přednášek k zapůjčení v protokolu knihovny ÚFaR (č.dv.224) – knižně vyjdou až koncem semestru, zatím si je můžete okopírovat – a skripta letních přednášek už máte v knižní formě, Zelená svatozář.

Na zkoušku půjdete buď k prof. Kohákovi, pokud vaši podzimní práci hodnotila paní Takács,  nebo k paní mgr. Takács, pokud vaši podzimní práci hodnotil prof. Kohák.

Pokud se chcete ucházet o zápočet místo zkoušky nebo jako přídavek ke zkoušce, požadavkem by byla ještě zápočtová práce, totiž filosofická kritika stěžejní teze jedné z prací uvedených jako „další nepovinná četba“ – tedy vysvětlení určité teze, pak pronikavá kritika této teze, pak její obrana proti této kritice. Pokud máte zvláštní zájem v rámci environmentální etiky, rád se s vámi dohodnu na námětu a četbě podle vašich přání či potřeb.


Konečně na závěr: Rád cituji Masaryka, „Být vědomým demokratem znamená filosoficky myslet.“ Najdetde to v přednášce „Demokratism v politice“, přetištěné spolu s Ideály humanitními (Melantrich, Praha, 1968) str. 113. Filosoficky myslet pro mě znamená zamýšlet se, ne jen opakovat, nýbrž především si klást otázky, co dané tvrzení znamená, na čem se zakládá, co z něho vyplývá. Zda s ním souhlasím, to je to nejméně zajímavé. Pokud si osvojíte návyk kritického přemýšlení, můžete zapomenout všechno, co jsem vám tu vykládal, a přesto váš povinný rok filosofie bude stát za to.
 Stanislav KOMÁREK:
Obraz lidské přirozenosti v dílech význačných biologů 19. a 20.století

Anotace:
Lidskou přirozenost reflektovala nejen filosofie, ale zejména v novověku stále častěji i biologie. Přednáška se věnuje jejímu obrazu v dílech Ch.Darwina, A.R.Wallace, A.Portmanna, K.Lorenze, I. Eibl-Eibesfeldta, E.O.Wilsona, R.Dawkinse a dalších, v celkovém společenském kontextu významných biologických myslitelů. Zabývá se akceptováním biologických koncepcí v oblasti filosofie a společenských nauk a jejich vzájemnou provázaností přes koncept sociomorfního modelování a zacyklením tohoto způsobu uvažování v oblasti etiky, která se nejčastěji na biologickou povahu "lidské přirozenosti" ptá. Rovněž jsou zohledněny sociální aplikace biologických dedukcí - sociální darwinismus, eugenika, pokusy takto aplikovat sociobiologické myšlení atd. Přednáška zahrnuje i určité nezbytné minimum biologických, zejména evolučních a etologických poznatků pro studenty filosofických a příbuzných disciplín.
Petr KOLÁŘ:
Kapitoly z analytické metafyziky

Anotace:

Analytickou metafyzikou budeme rozumět filosofická zkoumání, která se zabývají obecnými aspekty reality (jsoucna) s použitím metod analytické filosofie. K těmto metodám náležejí pojmová analýza, logická argumentace a logická analýza jazyka.

Analytická metafyzika se soustřeďuje především na otázky kategoriální struktury reality, povahy existence,  modalit, příčinnosti, času, vztahu mysli a těla. V našem kursu budeme vybraná témata z analytické metafyziky zkoumat s důrazem na následující metodologické principy a) princip identity, b) princip ontologického závazku, c) princip ontologické přijatelnosti. 

Orientace na výše uvedené otázky poněkud zužuje původní aristotelovské vymezení metafyziky, ale to nám nebude vadit, neboť základy této tradiční disciplíny a alternativní pohledy na ni můžete získat v jiných kursech.

Struktura kursu:
1. Analytická metafyzika: základní vymezení a metodologické principy
2. Existence a neexistence
3. Jednotliviny
4. Nutnost a možné světy
5. Obecniny a abstraktní jednotliviny
6. Události
7. Kauzalita
8. Čas
9. Supervenience
10. Osobní identita
11. Pravda a neurčitost

Doporučená literatura k přednášce:
Grayling,A. (ed.), Philosophy. A Guide through the Subject. Oxford University Press. Oxford 1995.
Kim,J. – Sosa,E. (eds.), Metaphysics. An Anthology. Blackwell Publishers, Oxford 1999.
Kolář,P., Argumenty filosofické logiky. Filosofia, Praha 1999.
Kolář,P., Pravda a fakt. Filosofia, Praha – vyjde na podzim 2002.
Kolář,P. – Svoboda,V.: Logika a etika. Filosofia, Praha 1997. (Kap. XIII - Supervenience a zevšeobecnitelnost)
Laurence,S. – Macdonald,C., Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. Blackwell Publishers, Oxford 1998.
Loux, M.J.: Metaphysics. A contemporary introduction. Routledge, London – N.Y. 1998.

Četba pro seminář:
(seznam může být modifikován, pouze některé texty vybereme k referátům; jedna kopie každého vybraného textu bude k dispozici v knihovně ÚFaR.)

Jde převážně o texty z antologií:
(KS) Kim,J. – Sosa,E. (eds.), Metaphysics. An Anthology. Blackwell Publishers, Oxford 1999.
(LM) Laurence,S. – Macdonald,C., Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. Blackwell Publishers, Oxford 1998.

Allaire,E.B.: Bare Particulars. (LM)
Armstrong, D.: Universals as Attributes. (KS)
Black, M.: The Identity of Indiscernibles. (KS)
Bealer, G.: Universals and Properties. (LM)
Campbell, K.: The Metaphysics of Abstract Particulars. (LM)
Carnap, R.: Empiricism, Semantics, and Ontology. (KS)
Chisholm, R.M.: The Persistence of Persons. (KS)
Chisholm, R.M.: Identity through Possible Worlds. (KS)
Davidson, D.: The Individuation of Events. (LM)
Davidson, D.: Causal Relations. (KS)
Haack, S: Descriptive and Revisionary Metaphysics. (LM)
Kim, J.: Supervenience as a Philosophical Concept. (KS)
Kripke, S.A.: Identity and Necessity. (KS)
Lewis, D.: New Work for a Theory of Universals. (KS)
Lewis, D.: Possible Worlds. (LM)
Lombard, L.B.: Ontologies of Events. (LM)
Loux, M.J.: Beyond Substrata and Bundles: A Prolegomenon to a Substance Ontology. (LM)
Lycan, W.G.: Possible Worlds and Possibilia. (LM)
Macdonald, C.: Tropes and Other Things. (LM)
Parfit, D.: Personal Identity. (KS)
Plantinga, A.: Modalities: Basic Concepts and Distinctions. (KS)
Quine, W.V.O.: On What There Is. (LM), (KS)
Russell, B.: Existence and Description. (KS)
Sainsbury, R.M.: Paradoxes. Cambridge University Press, Cambridge 1995.
Shoemaker, S.: Causality and Properties. (KS)
Simons, P.: Particulars in Particular clothing: Three Trope Theories of Substance. (LM)
Stalnaker, R.: Possible worlds. (LM)
Strawson,P.F., Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics. University Paperbacks, Methuen, London 1965. (Původně publikováno v r.1959, první publikace v University Paperpbacks v r.1964.)
Swinburne, R.: Personal Identity: The Dualist Theory. (KS)
Tichý: Jednotliviny a ich roly. (Překlad z německého Einzeldinge als Amtsinhaberz, anglického Things-to-be.) Organon F 1994, čísla 1 - 4.
Tye, M.: Vague Objects. Mind, Vol. 99, 396, 1990.
van Inwagen, P.: The Nature of Metaphysics. (LM)
Williamson, T.: Vagueness. Routledge, London 1994.


Podmínky pro udělení atestací:

Přednáška/semestr: esej 50% - ústní pohovor 50%

Četba/semestr: aktivní účast 30% - referát nepřednesený 40% - přednesený 70% - ústní pohovor 30%
K získání atestace postačuje pouhých 100%.Vojtěch KOLMAN: Frege, Russell, Tractatus

Anotace:
Zimní semestr 2003/2004, výběrová přednáška typu A/C pro LOG, FIL

Předmětem kursu je Tractatus logico-philosophicus Ludwiga Wittgensteina, a to jako produkt dvou hlavních pramenů analytické tradice - logického empirismu Russellova a logického racionalismu Fregova. S nimi jsou dány dvě dnes již klasické perspektivy, v nichž lze spis číst a komentovat, totiž (1) realistická, spatřující v něm dílo pokročilé metafyziky, hlásající izomorfii světa (faktů) a komplexních vět moderní logiky, které jej zrcadlí, a (2) holistická, obracející realistickou perspektivu vzhůra nohama, když tuto izomorfii vysvětlí jako triviální výsledek syntakticko-sémantického členění věty v souladu s užitím dílčích výrazů v rámci smysluplné řeči. Její celek, nikoli celek toho, co je (svět), tvoří potom přirozené východisko zkoumání.

V kursu bude Tractatus samozřejmě komentován, naším cílem ovšem nebude pouhý historicko-kritický rozbor, ale jeho využití k vyjasnění ústředních problémů filosofie logiky, jak se od počátku objevovaly v dílech jejích zakladatelů. Předpokládejme tedy mj. diskusi témat:

        pravda - deskripce - negace - identita - možný svět - číslo - pravděpodobnost - logická forma, atd.

Libovolná atestace bude udělena buďto za aktivní účast na semináři O smyslu a významu a pohovor, nebo za písemnou práci.


Sekundární literatura:
Anscombe, G., An Introduction to Wittgenstein's Tractatus. London 1971.
Black, M., A Companion to Wittgenstein's Tractatus. Cambridge 1964.
Hintikka, M., Hintikka, J., Investigating Wittgenstein. Oxford 1986.
Wright, G. H. von, Wittgenstein. Oxford 1982.

Doplňující literatura:
Coffa, A., The Semantic Tradition from Kant to Carnap. Cambridge 1991.
Kolman, V., Logika Gottloba Frega. Praha 2002.
Frege, Gottlob, Kleine Schriften, Angelelli, I. (ed.). Darmstadt 1967.
Russell, Bertrand, Logic and Knowledge, Marsh, R. C. (ed.). London 1956.
Wittgenstein, Luwig, Tagebücher 1914-1916. Suhrkamp 1984.Vojtěch KOLMAN, Ondřej TOMALA: Smysl a význam

Anotace:

Zimní semestr 2003/2004, výběrová přednáška typu A/C pro LOG, FIL

Seminář věnovaný základním pojmům moderní (filosofické) logiky a filosofie jazyka, jak byly vlivně zavedeny v článku O smyslu a významu Gottloba Frega, rozvinuty jeho následníky a kritiky, avšak již dávno předtím v různé podobě tvořily vlastní náplň logické propedeutiky --- tj. dvojicím:

        obsah/rozsah ; smysl/význam ; intenze/extenze ; předmět/pojem ; představa/pojem ; pojem/třída ; funkce/pojem ; myšlenka/propozice

Kurs bude probíhat formou četby primárních textů zakladatelů analytické filosofie (Frege, Russell, Wittgenstein, Carnap), které jsou se zmíněným Fregovým dílem tematicky spjaty. Při jejich výběru a následném komentáři nás budou zajímat vzájemné vnitřní souvislosti, zejména jejich vztah k Wittgensteinově logicko-filosofickému traktátu. (Fregova Gedanke, Russellovo On Denoting a Logical Atomism, Carnapovo Meaning and Necessity, apod.) Seminář, ač koncipován samostatně, tak současně představuje vhodnou podpůrnou četbu k přednášce Russell, Frege, Tractatus, svým zaměřením na primární prameny se ovšem hodí pro všechny tj. pokročilé i čestvé zájemce o analytickou filosofii a moderní logiku. Udělení zápočtu předpokládá aktivní účast na semináři a pohovor nad vybraným textem, zkouška navíc ještě písemnou práci.

Co se týče vlastních textů, lze použít Fialových zrcadlových překladů článku O smyslu a významu (Scientia et Philosophia 4, 1992) a Wittgensteinova Tractatu (Oikumené 1993), u anglických textů přímo originálu. Všechna literatura je ve fondu katedry logiky (viz níže uvedený seznam) a čtené partie tam v průběhu semestru budou k dispozici také jako xerokopie.


Literatura:
Carnap, Rudolf, Meaning and Necessity. Chicago 1956.
Frege, Gottlob, Kleine Schriften, I. Angelelli (ed.). Darmstadt 1967.
Russell, Bertrand, Logic and Knowledge, R. C. Marsh (ed.). London 1988.
Wittgenstein, Ludwig, Tractatus logico-philosophicus. Suhrkamp 1984.Zdeněk KRATOCHVÍL: Uvedení k filosofii

Anotace:
Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, nikoliv chronologické, přesto časté odkazy na "dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování bytostné moudrosti?

Doporučeno pro studenty nefilosofických oborů FF a pro oborové studenty religionistiky jako splnění požadavku z filosofie v rámci společného základu. Zkouška probíhá výhradně u přednášejícího, ať už písemně nebo ústně.

Sylabus:
Zimní semestr:
 

1)   Proč filosofie? Co je to filosofie? Etymologický význam („láska k moudrosti", viz Porfyriova legenda o Pýthagorovi) a tradiční významy tohoto slova (zavedeného asi Platónem).
Není už v určení filosofie zakotven europocentrismus (dokonce graecocentrismus)? Řecká filosofie a jiné moudrostní tradice, zvl. neevropské. Jaké tradice vlastně považujeme za „evropské"?
Pavouček souvislostí: geograficky a chronologicky, orientační jména a základní pojmy.
Genealogická odvislost evropských filosofických tradic (vč. arabské a hebrejské) z řecké filosofie.
Mimo řecký vliv je jen Indie do 4. st. př.n.l. a vzdálenější kultury až do novověku.

2)   Tradiční hrdost filosofie: zvláštní nárok na pravdu. Není vlastní jenom Evropě a jenom filosofii, ale v evropské filosofii a vědě dostává zvláštní podoby. Odkud se bere pravda a nárok filosofie na ni?
Zvláštnost filosofie: Možnost diskutovat vlastní předpoklady.
Je pravda, že „filosofie hledá pravdu"? Proč občas (a kdy?) stojíme o „pravdu" a co tím vlastně myslíme? Vzájemný soulad dvou výpovědí? Soulad výpovědi s věcí? Soulad věci s čímsi, o co v ní jde, nebo s jejím projevem? Zjevnost, neskrytost?
Filosofie bez problému pravdy (Hérakleitos nebo jinak zase postmoderna) a filosofie hledající pravdu.
Paradoxy vztahu celku a části. Paradoxy vědomí smrtelnosti.

3)   Příklady pojetí filosofie a pravdy:
Tradiční metafyzika (např. Tomáš Akvinský, 13.st.):
Pravda výpovědi: Soulad výpovědi naší mysli s věcí, o které vypovídá. (Např. věta: „Toto zlato je pravé.")
Pravda věci: Soulad věci s myslí boží. (Např. pravost toho zlata.)
(Pravdivost výpovědi se zakládá na pravdivosti věci. Naše mysl dosahuje pravdy díky neklamnosti mysli boží.)

Zákon tří stadií (August Comte, „pozitivní filosofie", 1830, vzorem je přírodověda):
1. Stadium: Mýtické (náboženské, dětské); netáže se - nebo má neověřované hotové odpovědi na obecné otázky.
2. Stadium: Metafyzické (theologické, filosofie do Comtea, dospívání); táže se, ale spokojuje se s obecnými a ne vždy ověřitelnými odpověďmi.
3. Stadium: Pozitivní (vědecké, dospělost); táže se na objektivní fakta tak, aby to bylo užitečné - a za odpověď považuje pouze ověřitelná fakta. (K tomu se vrátíme při problémech vědy na konci kursu.)

Nauka o třech pohybech (Jan Patočka, 1970):
1. Pohyb přijímání
2. Pohyb reprodukce
3. Pohyb transcendence

Podobnosti, rozdíly a vliv těchto i jiných pojetí. Pro které se rozhodnout a proč?

4)   Je pravda, že „filosofie hledá pravdu"? Proč občas a kdy stojíme o „pravdu" a co tím vlastně myslíme?
Antropocentrismus a antropomorfismus našeho myšlení a vnímání.
Co je „objektivní" a co je „subjektivní"?
Přirozenost, skutečnost, objekt a pravda.
Vztah pravdy a morálního hlediska.
Myšlení a řeč. Pravda v různých diskurzech a žánrech. Pluralita literárních žánrů užívaných pro filosofii - v chronologickém pořadí se objevují např.: poezie, satyra, moudrostní (sapienciální) výroky, parafráze náboženské řeči, logická argumentace, dialog, naučné pojednání, traktát, esej, vědecké zkoumání, román.
Vztah žánru (diskurzu) a pojetí pravdy - např. v matematickém důkazy a v pohádce.

5)   Hledání životního tvaru: dá se najít jako hotový, nebo musí vyrůst, nebo je dán či vnucen? Vztahy svobody a mezí. Tradice jako opora nebo okovy. Svoboda a osudová moc (různá pojetí svobody a různá pojetí osudu).
Vztahy tradice a náboženství, náboženství a filosofie.
Hypotéza: Filosofie možná vyrůstá ze situace, kdy náboženství otevírá nějaké možnosti nebo nároky, které jsou čistě náboženskými prostředky obtížně uskutečnitelné.

6)   Co je „náboženství" (EUSEBEIA, religio). „Úcta, vztah" (SEABS, opak k neglegere).
Jaká náboženství máme. Náboženství jako základ společenství nebo jako soukromá záležitost. Ateismus a jeho formy. Naivní rozlišování náboženství: podle počtu bohů, podle „pravdivosti", „zjevenosti"...
Rozlišování podle religionisticky podstatnějších hledisek: podle role rituálu, role mýtů, role základních textů (včetně jejich vnitřního pojetí jako např. zjevených - a jakým způsobem), existence a váhy nauky, životní praxe, existence a typu náboženských institucí, povaha umění (zobrazování, hudba...).

Příklady:

Křesťanství: Různá role ritu ve škále od pravoslaví (největší), katolické církve, luterských církví po liberální protestantismus; role mýtů většinou nepřiznávaná, historicismus; Bible jako zjevené Slovo boží, leč složité pojetí zjevenosti; vypracovaná náboženská nauka (maximum v katolické věrouce); důraz na životní praxi (eupraktičnost) v průměrné míře; vypracované církevní instituce (ve škále od katolické církve přes pravoslaví po evangelické církve); zobrazování ve škále od pravoslaví po kalvinismus značná role hudby, ale až na výjimky bez tance.

Řecké náboženství: Obvyklá role ritu (leč málo známá); mohutná role mýtů; malá role textů (na poměry gramotného prostředí); málo náboženské nauky (a nejednotné); eupraktičnost v základních věcech; téměř bez významných institucí (jen při některých kultech); mohutné zobrazování, hudba, zvláštní role divadla (tragédie).

Islám: Minimalizovaný ritus; krajní historicismus (mýty jen nepřiznaně); krajní role textu s jednoduchým pojetím jeho zjevení (Korán je božská skutečnost sestoupivší přímo k Prorokovi); vypracovaná nauka právního charakteru; církevní instituce jen v menšinách (hlavně Šía); zákaz zobrazování, téměř bez náboženské hudby, hudba a tanec v neortodoxním prostředí (dervišové).

7)   Základní náboženské obrazy, přítomné často i ve filosofii (ať už přejaté, transformované nebo kritizované):
Kosmos (mundus), celek, tabu, mana, kult (cultus, ritus), mýtus, původ, počátek, vzor (pravzor)...
Různá určení mýtu:
Primordiální příběh, navazování vztahu k počátku jeho kultickým vyprávěním.
Zpřítomňující manifestace posvátna slovem.
Zpřítomnění prapůvodního děje slovem.
Slovní stránka rituálu.
Mýtus a cyklický čas: Obnovování, vztah k počátku, původu, který je jiného řádu.
Pravzor a jeho uskutečňující nápodoba rituálem i každou činností. Jeho zpřítomnění mýtem.
Evropská představa o lineárním čase, otevřeném filosofií, vědou, vírou.

8)   Dědictví starých (předřeckých) náboženství:
Anatolie a egejská oblast: obrazy Bohyně, krocení Býka, pole a pěstování.
Mýtus o Gilgaméšovi. Transkulturní motivy a analogie: hledání nesmrtelnosti, potopa, had...
Mýtus knihy Genesis o Stvoření (Hexaemeron). Rozdíly od novodobého „kreacionismu". Zvláštnosti Boha Stvořitele v náboženství a ve filosofii.

9)   Mudrci a filosofie (v Řecku: „7 mudrců").
Transkulturnost sapienciální vrstvy řady velkých náboženství:
Obraz „probuzení" (Indie: „Buddha", v Řecku: Xenofanés, Parmenidés, Hérakleitos, Sókratés, Platón... ). Dědictví ve filosofii: „vědomí", poznání sebe sama (gnóthi seuauton), záhada „Egó".
V Řecku jako dědictví Apollónova kultu v Delfách (Chilón, Sókratés, Plútarchos).
Emenace a koncentrace, mnohost a jednota, sestup (pád) a návrat, koloběh života, cyklus duše.
Obraz narušené rovnováhy - nebo spíše rovnováhy v cyklu vychýlení z ní.
Co míníme slovem duše? Pojetí filosofie jako péče o duši.

10) Řecké náboženství a jeho dopad ve filosofii:
Různé hypotézy o zrodu filosofie: negace mýtu, logizace mýtu, transformace...
Zeus (jedno, osud, světlo), Athéna (myšlenka), Apollón (řeč, osud, mysl, harmonie, světlo), Dionýsos (mnohost, emoce), Hermés (řeč, rozhraní, horizont), Hádés (Neviditelný, emoce), Artemis (fysis).
Epos, mytologie, lyrika, tragédie, moudrost, filosofie (ale i komedie, román).
Klasická (platónská) filosofie jako zásadní intelektuální reforma Apollónova kultu:
důraz na vědomí (koncentrace), vědění (poznání, epistémé); světelná metaforika poznání; etické souvislosti, politické souvislosti.

11) Fysis (příroda, přirozenost) a kultura:
Sofistické rozlišení: „od přírody" (přirozenosti, fysis) - „dohodou, zákonem" (nomó).
Proměnlivost, mnohovýznamovost a uplývavost fysis. Její uchopování a pěstování, ale i destrukce a zapomenutí.
Péče o přirozenost a péče o duši.
Přirozenost, tělesnost, duše.

12) Latinské náboženství a jeho dopad ve filosofii:
Velká role ritu (a rituálního práva); destrukce mýtu (fabula) už ve staré době (pak převzetí řeckých mýtů a nová tvorba vlastních verzí); tajné texty; právní náboženská nauka; výrazná eupraktičnost a moralismus; četné instituce; málo zobazování (hodně pak až pod řeckým vlivem), divadlo až převzaté z Řecka.
Dopad ve filosofii: pojmy „fundatio, institutio, actoritas, cultura, meritum (zásluha), poena (odplata, trest)".
Rozlišení „přirozený" (naturalis, původně ve významu „rodný") - „nadpřirozené" (nadpřirozený), původně v rámci Ciceronova učení o trojí theologii: „přirozené, politické a nadpřirozené".
Touha po jednoznačné jasnosti a zřetelnosti (clare et distincte) myšlenkového výrazu, ale samo převzetí řecké filosofie do jiného jazykového a kulturního prostředí je provázeno terminologickými zmatky, které chce napravit až scholastická metoda pojmových distinkcí.

13) Křesťanství a jeho dopad ve filosofii:
Víra (pistis), milost (charis, gratia), naděje (elpis); dávající láska (agapé).
Rozlišení „přirozenost (fysis)" - milost (charis)", zvl. Pavel z Tarsu a pak Aurelis Augustinus.
Zúžení významu slova „inspirace (eunthusiasmos, inspiratio)" na význam náboženský, resp. pak rozlišování mezi tímto striktním a širším obecným významem. (Zatímco pro řecké náboženství není rozdíl mezi inspirací náboženskou a třeba uměleckou, alespoň ne slovně.)
Zvláštní pojem „zjevení (epifania, revelatio)", užšší než v řeckém náboženství, analogicky k „inspiraci".
Problém různých významů slovního spojení „křesťanská filosofie":
biblické myšlení, nauka odkázaná Ježíšem (tak u prvních apologétu v raném 2. st.);
řecká filosofie provozovaná křesťany a také z křesťanské náboženské inspirace (tak poprvé u apologéty Justina kolem poloviny 2. st., navíc k předchozímu významu, podobně pak u Klémenta a Órigena).

Letní semestr:
 
1) Péče o duši a výchova, vzdělání (Platón, Patočka).
Vzdělání a působnost řeči (náboženské, filosofické, školní, poetické, politické - sofisté).
Paradoxy výchovy, vzdělání a učení (odkud se bere pravda a životní orientace).
Augustinův paradox učitele.
Scholastické pojetí vzdělání, založené na autoritě a její interpretaci.
Paradoxy knižní vzdělanosti (M. Ficino, 15.st.).

2) Sókratés - zakladatelská legendární postava filosofie nebo kverulant a ironický tazatel? „Porodnické umění" myšlenek.
Síla otázky. Kde se vynucuje odpověď: ve škole a při soudním šetření.
Hermeneutická otázka po předpokladech řečeného.
Platón - racionalista nebo mystik? Vztah myšlení (nazírání duchem) a vnímání (prožívání). Podobenství o jeskyni.
Různé interpretace jeskyně: svět, klenba lebeční, děloha ...
Různé interpretace vytahování: vtělení, porod, dospívání, smrt.
Co vytahuje z jeskyně?

3)   Podobenství o úsečce:
Co je vnímatelné a co nazírané duchem.
Vnímatelné se dělí na zcela zdánlivé nápodoby a na běžně zakoušené věci.
Nazírané duchem se dělí na matematické entity a na skutečné ideje.
Čtyři stavy duše: napodobování, důvěra, rozum, duchovní nazírání.
Idea dobra je ještě i mimo toto dělení.
     Anamnésis.
Idea a ideály, Erós a sublimace. Krása.
Role „dialektiky" a „důkazu".
Scholastická metoda dělení pojmů. Sic et non (Petr Abaelard).

4)   Bůh, Dobro, smysl, účel. Výsostnost a problematičnost těchto výrazů, které vyslovujeme vždy jaksi „na dluh".
Myšlení analogií.
Příčina a následek (účinek). Řetězce příčin?
Kdy lze rozlišovat mezi smyslem a náhodou?
Osud a determinismus nebo svoboda (nahodilá nebo účelná)?
Paradoxy každého z těchto pojetí.

5)   Jak se dělá tradiční věda do novověku (do zač.17.st.)?
Filosofie a vznik věd. Zvláštní postavení geometrie.
Aristotelés: Jak se dělá pojem a jak se s ním zachází. Abstrakce a dedukce.
Co je to „důkaz". Problémy empirismu; problémy experimentální metody.
Filosofie jako metafyzika: role logiky.
Rozklišení fyziky a theologie (Albert Velký).
Rozlišení filosofie a theologie (Tomáš Akvinský).

6)   Proměna novověké filosofie a vědy. Cogito sum (Descartes), subjekt a objekt.
Pojem „redukce". Nárok vědy na platnou pravdu.
Kumulativní pojetí poznání (osvícenství, pozitivismus).
Pojem „paradigmatu" (Thomas Kuhn).
Pozitivistické a popperovské určení vědeckosti vědy (verifikace a falzifikace).

7)   Problém statutu společenských věd:
Rozdělení na přírodní vědu a „duchovědu" (Geistwissenschaft), resp. „humanitní obory".
Novověká představa člověka jako jediného zdroje (nebo alespoň jediného měřítka) hodnot.
Možnosti formalizace (logizace, matematizace) společenských věd.
Společenské vědy a zrod ideologií.
Filosofie a politika: ústavnost, demokracie, utopie, „poradenství", „konstruktivismus". Ideologie.

8)   Dějiny: Historická věda a vědomí dějin.
Dějiny filosofie a filosofie dějin (problematičnost obojího, Augustinus, Hegel, Patočka):
Vázanost dějin na vědomého člověka, kontinuita tradice.
Křesťanský mýtus o dějinách (Augustin) a jeho dědicové.
Dějiny nebo eschatologie - nebo pokrok (osvícenství) nebo evoluce?
Krize dějin nebo krize určitého mýtu o dějinách a krize latinské tradice?

9)   Novodobé výzvy vědy filosofii:
Evoluce, astrofyzikální kosmologie, fyzika mikrosvěta, sociobiologie, kybernetika, média.

10)  Jaké je „náboženství" dnešní doby?
Role různých náboženských tradic i ateismu, synkretismus.
Lze myslet životní orientaci v mediálním světě „informace" a reklamy?Zdeněk KRATOCHVÍL: Předsokratici

Anotace:
Zimní semestr:
“Filosofie” před Platónem? Zachování textů, prameny; žánry textů, základní výrazy; otázka spojitosti archaického myšlení. Povaha doxografie. Problémy interpretace (iluze “počátků”, “pralátky”, “rozumu” apod.) a rekonstrukce původních obrazů. Rovnováha v cyklu, protiklady, přirozenost, živly, osud, jedno, božství, kritika lidového náboženství, případy moralizace, mysl, řeč. Základní myšlenkové linie a postavy.

Letní semestr:
Žánrové rysy, výkladové obrazy a příklady “nauky” významných myslitelů: Thalés, Anaximandros, Anaximenés, Hérakleitos, Hippokratovské spisy, Skythinos, Díogenés z Apollónie, pýthagorejci, Hipassos, Xenofanés, Parmenidés, Zénón Elejský, Melissos, Démokritos, sofisté.Milan LYČKA: Hebrejština pro religionisty II.

Anotace:

Druhá část čtyřsemestrálního jazykového kursu pro studenty religionistiky, kteří si takto mohou splnit povinnost naučit se jeden orientální jazyk v rozsahu, vyžadovaném studijním plánem k interpretaci primárního textu zvoleného náboženského systému (v tomto případě judaismu) při SZZK. Cílem celého kursu je dosáhnout takové pasívní znalosti staré (biblické) hebrejštiny, která umožní absolventovi kursu samostatně číst a překládat standardní (vokalizovaný) text hebrejské Bible (Tanachu). Tato druhá část je určena primárně pro absolventy části první, kteří splnili podmínky pro získání zápočtů (testy).

Standardní výuková jednotka se skládá ze dvou částí: V první přednášející vyloží novou látku a zadá úkoly ke studiu, druhá část je věnována intenzívním praktickým cvičením. Velký důraz se klade na samostatnou práci mimo rámec vyučování.    

Atestace:
Studenti získají po zimním semestru zápočet a v letním semestru skládají zkoušku. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtu, udělení zápočtu závisí na aktivní účasti na kursu a úspěšném absolvování kontrolního testu.

Povinná literatura:
• WENGREEN, JACOB. Učebnice biblické hebrejštiny. Praha : Karolinum, 1997.
Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart : Deutsche Bibelgesellschaft, 1967/77 etc.

Doporučená literatura:

• KLÍMA, OTAKAR ; SEGERT, STANISLAV. Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny. Praha : Nakladatelství Československé akademie věd, 1956.
• PRUDKÝ, MARTIN. Cvičebnice biblické hebrejštiny. Praha : Scriptum, 1992.
• PÍPAL, BOHUSLAV. Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu. Praha : Kalich, 1974 [2.vyd].
• SCHNEIDER, WOLFGANG. Grammatik des biblischen Hebräisch. München : Claudius Verlag, 1985 [6. vyd.].
• GESENIUS, WILHELM. Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament. Berlin : Springer-Verlag, 1962 [17. vyd. ].
Milan LYČKA: Judaismus

Anotace:

Základní kurs pro studenty religionistiky, který poskytuje všeobecný přehled o problematice židovství. Kurs má dvě části:
1. Historická: Dějiny židovské obce s důrazem na hlavní formativní fáze ortodoxního (rabínského) judaismu a místo Židů v kontextu světových dějin.
2. Systematická: Struktura jednotlivých tradic v judaismu (biblická, legalistická, liturgická) a přehled náboženské praxe; vnější vlivy a formování proudů na okraji ortodoxie (mystika, filosofie).


Atestace:

Studenti skládají na konci druhého semestru zkoušku. Struktura zkoušky reflektuje členění kursu, tj. kandidát dostává dvě otázky: jednu historickou a jednu systematickou. Na konci kursu studenti dostanou seznam zkušebních okruhů; úroveň znalostí by měla odpovídat rozsahu odpřednášené látky a informací získaných studiem povinné, resp. doporučené literatury.

Povinná literatura:

FINKELSTEIN, LOUIS (ed.). The Jews : their history. New York : Schocken Books, 1970.
SCHUBERT, KURT. Židovské náboženství v proměnách věků : zdroje - teologie - filosofie - mystika. Praha : Vyšehrad, 1995.
NEWMAN, JA'AKOV ; SIVAN, GAVRI'EL. Judaismus od A do Z : slovník pojmů a termínů. Praha : Sefer 1992.
DI SANTE, CARMINE. Židovská modlitba : k počátkům křesťanské liturgie. Praha : Oikúmené, 1995.


Doporučená literatura:

Hebrejská Bible (Starý Zákon)
Pirkej avot - Výroky otců . Praha : Sefer, 1994.
SEGERT, STANISLAV. Starověké dějiny Židů. Praha : Svoboda, 1995.
• PĚKNÝ, TOMÁŠ. Historie Židů v Čechách a na Moravě. Praha : Sefer, 1993.
STEMBERGER, GÜNTER. Talmud a midraš : úvod do rabínské literatury. Praha : Vyšehrad, 1999.
• SADEK, VLADIMÍR. Židovská mystika v Praze : myšlenky a duchovní hodnoty kabaly. Praha : Společnost židovské kultury, 1992
• KLEIN, ISAAC. A guide to Jewish religious practice. New York : The Jewish Theological Seminary of America, 1979.Milan LYČKA: Fenomenologie náboženství

Anotace:

Základní kurs pro studenty religionistiky, který je uvádí do problematiky jednoho z vlivných proudů moderního studia náboženství. V obecné části kurs nabídne historický přehled vývoje fenomenologie náboženství, její ideové zdroje (především filosofické) a místo fenomenologie v kontextu obecné religionistiky. V druhé části se studenti seznámí se základními pojmy a metodami fenomenologie náboženství a jejich aplikací u některých z hlavních představitelů tohoto směru. Poslední část bude zaměřena na dílo M. Eliadeho - jeho metodologická východiska a jejich aplikace v typologii náboženství.

Atestace:

Na konci letního semestru studenti skládají zkoušku, která se skládá ze dvou částí:

1. obecně metodologické: Student musí prokázat základní porozumění pojmům a metodologii fenomenologie náboženství.

2. typologické: Na některém z typů náboženských fenoménů student prokáže znalost faktografického materiálu a schopnost aplikace obecných východisek Eliadeho fenomenologie náboženství, resp. jejich kritiky (základním zdrojem jsou Eliadeho Patterns in Comparative Religion)

Povinná literatura:
VAN DER LEEUW, GERARDUS. Epilegomena. IN: Religion in essence and manifestation : a study in phenomenology. New York : Harper & Row, 1963. S. 671-695.
ELIADE, MIRCEA. Patterns in Comparative Religion (Sheed and Ward, London 1997)
ELIADE, MIRCEA. Poznámky o náboženském symbolismu. IN: Mefisto a androgyn. Praha : Oikoymenh, 1997. S. 153-172.
ELIADE, MIRCEA. A new humanism. IN: The quest :  history and meaning in religion.  Chicago : The University of Chicago Press,1969. S. 1-11.
ELIADE, MIRCEA. Crisis and Renewal. IN: The quest :  history and meaning in religion.  Chicago : The University of Chicago Press,1969. S. 54-71.Doporučená literatura:

• WAARDENBURG, JACQUES
D. J. Grundsätzliches zur Religionsphänomenologie. In: Neue Zeitschrift für systematische Theologie und Religionsphilosophie. 14. Band, 1972, Heft 3. S.. 315-336.
• OTTO, RUDOLF. Posvátno : iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě. Praha : Vyšehrad, 1998.

  

Předchozí anotace Rozvrh 2003/04 Další anotace

© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 19.5.2004