VÝUKA FILOZOFIE PRO NEOBOROVÉ STUDENTY
V RÁMCI SPOLEČNÉHO ZÁKLADU

ROZVRH VÝUKY 2004/05:

Kód kursu Název Vyučující Den Od Do Místn.
SZFS0003 Filosofie náboženstvíprof. T. Halík čt14,1015,45131
SZFS0002 Uvedení k filosofiidoc. Z. Kratochvílst9,1010,45131
SZFS0008 Úvod do filozofie prostřednictvím textů velkých myslitelů - Platón, Kant, Heidegger dr. J. Moural st10,5012,25131
SZFS0005 Ideální obrazy. Filosofie interpretuje uměnídoc. M. Petříček po11,4013,15131
SZFS0006 Dějiny filozofie prof. I. Treterast14,1015,45131


GARANT VÝUKY:
Výuku a atestace zaji‘ťuje Ústav filozofie a religionistiky (ÚFaR).


URČENO PRO:
Do těchto kursů se zapisují pouze studenti prvního až třetího ročníku prezenčního studia (od roku zahájení 2002/2003 včetně). Atest z filozofie („Úvodu do filozofie" či "Dějin filozofie) ve společném základu je možno získat v rámci kteréhokoli z uvedených pěti kursů.

Každý student si volí pouze jeden libovolný z nabízených kursů.


ZÁPIS:
Závazný zápis do kursů se provádí elektronicky na adrese http://is.ff.cuni.cz. Login do systému je identický s loginem pro přístup do univerzitní počítačové sítě. Nastaveným výchozím heslem je rodné číslo bez lomítka.

Elektronické zápisy organizačně zaji‘ťuje studijní oddělení FF UK, v případě technických problémů pi‘te na: http://www.ff.cuni.cz/dok/studium/faq/welcome.php.

Studenti prvního ročníku se zapisují od 13. září 2004 od 10,00, studenti druhého a třetího ročníku od 24. září 2004 od 10,00. Zápis do kursů se uzavírá  29. října 2004 v 18,00. Kapacita jednotlivých kursů je omezena počtem 200.

Pozděj‘í zápis do kursů, ve kterých zbývá volné místo, je možný pouze výjimečně v odůvodněných případech na základě písemné žádost podané ÚFaR nejpozději do konce listopadu 2004.

Zru‘it zápis po 29.10.2004 je možné také pouze výjimečně na základě zdůvodněné žádosti do konce února 2005.


ATESTACE:
Zápis ke zkou‘ce bude umožněn pouze studentům zapsaným v daném kursu a provádí se elektronicky. Student, který není řádně zapsán do zvoleného kursu, se tedy v rámci tohoto kursu nemůže přihlásit k atestaci. Podmínky atestu stanovuje vyučující. Termín pro vykonání atestace z kursu vyplývá z čl. 10 odst 4 Studijního a zku‘ebního řádu. Vypsané zkou‘kové termíny na květen-září 2005.ALTERNATIVA

Atestaci lze získat také bez absolvování výuky v rámci společného základu, a to výhradně v těchto případech:


PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z FILOSOFIE V RÁMCI SPOLEČNÉHO ZÁKLADU
pro studenty kombinovaného studia
a studenty interního studia, kteří nastoupili v roce 2002/03 včetně


Předpokladem úspě‘ného vykonání zkou‘ky je prostudování níže uvedené primární a sekundární literatury. Zkou‘ka se koná formou klauzurní písemné práce: studenti obdrží otázku vztahující se k předepsané literatuře a ve stanoveném čase 90 minut o ní bez použití rukopisných, ti‘těných, elektronických či telekomunikačních pomůcek pojednají v rozsahu jedné strany formátu A4.

Studenti kombinovaného studia si v elektronickém infosystému zapisují předmět SZFS0007 - filozofie (kombinované studium). Pokud tak neučiní, studijní oddělení jim tento předmět automaticky zapí‘e.
 
Termíny zkou‘ky vypisuje Ústav filosofie a religionistiky v každém zkou‘kovém období, a vždy jedenkrát v průběhu semestru.

ZÁPIS KE ZKOUŠCE:
Studenti kombinovaného studia se zapisují ke zkou‘ce elektronicky na adrese http://is.ff.cuni.cz. Studenti interního studia, kteří zahájili studium před akademickým rokem 2002/03 včetně, se mohou zapsat e-mailem na adrese ufar@ff.cuni.cz zasláním jména, oboru a roku nástupu do studia.

Výsledky budou zapsány do elektronického IS nejpozději do 14 dnů po termínu a zapisovat do indexu je bude dr. Dita Rukriglová ve svých konzultačních hodinách.


NEJBLIŽŠÍ TERMÍN PÍSEMNÉ ZKOUŠKY ZÁVAZNÝ TERMÍN PŘIHLÁŠEK
středa 14.9.2005 od 15,00 v č. 217 (bude upřesněno)
LITERATURA
(Hyperlinkované odkazy směřují do on-line katalogu na knihy v knihovně ÚFaR - volné výtisky mají status "Na místě", registrovaní uživatelé si mohou volné i vypůjčené exempláře sami rezervovat dle návodu.)


I. PRIMÁRNÍ TEXTY

Platón: Gorgias [přel. F. Novotný] vyd. Jan Laichter, Praha 1932, 1944 [2 ks]; nakl. Oikúmené, Praha 1992, 2000 [6 ks]. Též in: Platónovy spisy, sv. III, nakl. Oikúmené, Praha 2003 [1 ks].

Platón: Faidón[přel. F. Novotný] vyd. Jan Laichter, Praha 1935, 1941 [1 ks]; nakl. Oikúmené, Praha 1994 [5 ks]. Též in: Platónovy spisy, sv. I, nakl. Oikúmené, Praha 2003 [1 ks].

René Descartes: Úvahy o první filosofii, přel. Z. Gabriel, nakl. Svoboda, Praha 1970 [4 ks]. Nebo v jiném překladu: Meditace o první filosofii, přel. P. Glombíček a T. Marvan, nakl. Oikúmené, Praha 2001 [10 ks]. Nebo slovensky: Meditácie o prvej filozofii, v ktorých sa dokazuje existencia Boha a odli‘nosť du‘e od tela, prel. V. Cigerová, Chronos, Bratislava 1997 [2 ks]

David Hume: Zkoumání o lidském rozumu, oddíly I-VII a XII [5 ks], přel. J. Moural, nakl. Svoboda, Praha 1996 [3 ks] nebo v jiném překladu: přel. V. Gaja, SPN, Praha 1971 [3 ks] nebo nakl. Svoboda, Praha 1972 [2 ks].


II. SEKUNDÁRNÍ LITERATURA


Zdeněk Kratochvíl:  Mýtus, filosofie, věda I. a II.,kap. 1-14 [5 ks], vyd. Hrnčířství a nakladatelství Michal Jůza a Eva Jůzová, Praha 1993 [3 ks], str. 9-93.

Wolfgang Röd: Novověká filosofie I, kap. III: René Descartes [5 ks], nakl. Oikúmené, Praha 2001 [9 ks], str. 62-118.

Miroslav Petříček: Úvod do (současné) filosofie, Hermann a synové, Praha 1991 [2 ks], 1992 [10 ks], 1997 [8 ks].

Jaroslav Peregrin: Obrat k jazyku a analytická filosofie, in: J. Peregrin (vyd.), Obrat k jazyku: druhé kolo, Filosofia – nakl. Filosofického ústavu AV ČR, Praha 1998 [3 ks], str. 7-45. [K dispozici také on-line.]© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 22.6.2005