ATEST Z FILOSOFIE
PRO NEOBOROVÉ STUDENTY DOKTORSKÉHO STUDIA


Informace a požadavky pro akademický rok 2009/10

Vážení doktorandi!

Věnujte, prosím, náležitou pozornost následujícím informacím. Va‘e komunikace s Ústavem filosofie a religionistiky (ÚFaR) se usnadní a předejdeme případným nedorozuměním.

Předev‘ím bychom byli rádi, aby v‘ichni uchazeči o atest věděli, že ho neukládá Ústav filosofie a religionistiky, ale že je povinnou součástí každého individuálního studijního plánu, který je sestavován oborovou radou příslu‘ného studijního programu. Proto žádáme v‘echny doktorandy, aby nám napří‘tě neprojevovali nevoli atest skládat, ale aby se s tímto problémem obraceli na své ‘kolitele a oborové rady.

Atest z filosofie má oficiální název „FILOSOFIE“, a to bez konkrétního určení, jako například filosofie „antická“, „systematická“, apod. Každým podobným adjektivem si uchazeč zmen‘uje prostor pro výběr tématu, a to i v případě, že se jeho konečná volba bude týkat antické či systematické filosofie.

Ústav filosofie a religionistiky v akademickém roce 2009/2010 nevypisuje žádné speciální kursy určené pro studenty doktorských programů, nicméně v‘em zájemcům doporučuje náv‘těvu aktuálně vypsaných kursů (viz rozvrh na http://old.ufar.ff.cuni.cz) nebo konzultace se členy ÚFaRu.

Atest z filosofie patří v rámci doktorského studia k těm obtížněj‘ím, a proto doporučujeme ‘kolitelům, jejichž studenti přicházejí z jiných než českých univerzit a nestačili se je‘tě důkladně seznámit se způsobem výuky a hodnocení na Karlově univerzitě, aby jim atest nepředepisovali v prvním roce studia.

Základní informace:

Atest z filosofie má pro v‘echny neoborové studenty doktorského studia na Filosofické fakultě UK podobu písemné práce, nikoli ústní zkou‘ky. Úkolem studenta je vypracovat obsahově i formálně korektní text v rozsahu 10–15 normostran (tj. minimálně 10 normostran samotného textu + résumé, seznam literatury, poznámky atd.; viz níže). Tímto textem může být analýza zvoleného filosofického spisu (spisů) či jednoho konkrétního filosofického problému, nebo studie, reflexe anebo referát (ten v‘ak musí být nutně doplněn uchazečovým vlastním samostatným závěrem a reflexí referovaného textu). Téma písemné práce musí být filosofické, tzn. například z dějin filosofie, systematické filosofie nebo filosofie náboženství; nikoli z religionistiky, psychologie, historie, sociologie, apod. Po formální stránce má text odpovídat požadavkům na publikaci ve vědeckém periodiku.

V písemné práci je každý student povinen prokázat dobrou znalost minimálně jednoho pramenného filosofického textu. Vodítkem může být níže uvedený seznam pramenné literatury. Uchazeč má možnost zvolit si - po konzultaci s kontaktní osobou - i jiný primární filosofický spis.

Protože cílem atestu z filosofie v rámci doktorského studia je prokázat schopnost překročit hranice vlastního oboru a získat nadhled potřebný při každé vědecké práci, doporučujeme v‘em zájemcům, aby se sami nebo ve spolupráci se ‘kolitelem nad vhodným tématem zamysleli a připravili si popřípadě i několik návrhů. Návrh(y) témat písemných prací je nutné předem konzultovat s kontaktní osobou (e-mailem, písemně nebo osobně). Písemná práce, jejíž téma nebylo schváleno, nemusí být přijata k hodnocení.

Atest z filosofie v doktorském studiu není pouhou obdobou zkou‘ky z filosofie v rámci magisterského studia. Ústav filosofie a religionistiky na studentech doktorských programů vyžaduje samostatný a poctivý přístup ke zvolenému tématu a vlastní, opravdové zamy‘lení se nad zvolenou problematikou. Proto je vhodné volit téma co možná nejuž‘í a nejkonkrétněj‘í a vyvarovat se písemných prací v podobě slovníkových hesel („Život a dílo“) jakož i povrchního žurnalistického stylu. Dále upozorňujeme, že plagiáty a práce obsahující obsáhlé parafráze či opisy z (uvedené či neuvedené) literatury nebudou přijaty k hodnocení. Odhalený plagiát (v ak. roce 2008/2009 dva případy) bude projednávat disciplinární komise FF UK, jejíž rozhodnutí může vést až k vyloučení ze studia.

Na na‘em webu (http://old.ufar.ff.cuni.cz/fil/phd_neobor.html) uvádíme pro lep‘í orientaci a se souhlasem autorů několik příkladů písemných prací, kterým byl udělen atest v akademickém roce 2006/07. Texty jsou uveřejněny v podobě, v jaké byly odevzdány, pouze osobní data byla vymazána. PŘÍKLAD-1, HODNOCENÍ-1; PŘÍKLAD-2; PŘÍKLAD-3; PŘÍKLAD-4 [RTF]


Každá písemná práce musí obsahovat:

- jméno a titul(y) studenta

- přesný název studovaného oboru

- forma studia (prezenční / kombinovaná)

- jméno a titul(y) ‘kolitele

- e-mail doktoranda

- seznam použité literatury a standardní poznámkový aparát

- stručné résumé práce (5–7 řádek) ve stejném jazyce, v němž je práce napsána

- souhlas ‘kolitele s odevzdáním. K tomuto požadavku nás vede na jedné straně neblahá zku‘enost s relativně velkým počtem prací, které jsou nejen obsahově slabé, ale vyznačují se i nadměrným množstvím gramatických chyb a závažných stylistických prohře‘ků. Je žádoucí, aby ‘kolitelé věděli, čím se jejich studenti prezentují. Na druhé straně by konzultace se ‘kolitelem měla napomoci i tomu, aby práce pro atest z filosofie byla – pokud je to možné – využitelná při psaní disertace. Konkrétní forma práce není předepsána. Je ov‘em vhodné, aby si doktorand zvolil dobře čitelný font, např. Times New Roman o velikosti 11 nebo 12 bodů, pro poznámky pod čarou o velikosti 10 bodů a řádkování 1,5. Práce je možné napsat v jazyce českém, slovenském, anglickém, německém a francouzském. Výjimečně, po dohodě s kontaktní osobou, i v některém z dal‘ích světových jazyků. Jestliže doktorand hodlá odevzdat práci v jazyce, který není jeho jazykem mateřským, nechť ji dá zkontrolovat rodilému mluvčímu či dobrému znalci tohoto jazyka.

Kontaktní osoba pro dotazy týkající se stanovení tématu a dotazy administrativní povahy:


Petr Kouba, PhD.

• E-mail: petrkouba@hotmail.com

• Konzultační hodiny: pondělí 17:30-18:30, Ústav filosofie a religionistiky, nám. J. Palacha 2, 2. patro, míst. 220

• Telefon: 221-619-281
Způsob odevzdání práce:

Vypracované texty odevzdávejte jednak v ti‘těné podobě v jednom exempláři, a to buď osobně během konzultačních hodin, nebo v úředních hodinách na sekretariát Ústavu filosofie a religionistiky, anebo do podatelny FF UK, nám. Jana Palacha 2. V případě, že text nelze doručit osobně, je možné ho zaslat po‘tou na adresu Ústavu filosofie a religionistiky na jméno dr. Petra Kouby. Výtisk není nutné nijak vázat (ani pevná, ani kroužková vazba). Zcela postačí, je-li text vložen do obyčejného průhledného obalu. Práce může být vyti‘těna oboustranně. Dále je nutné text zaslat elektronicky na e-mail petrkouba@hotmail.com v jednom z následujících formátů: DOC (MS Word), RTF nebo PDF.

Odevzdané práce budou číst dva pedagogové z ÚFaRu. Doba hodnocení je přibližně čtyři týdny. Bude-li práce odevzdána po 30. červnu 2010, může se doba hodnocení prodloužit až na 8-10 týdnů.

V případě, že odevzdaná práce bude splňovat vý‘e uvedené požadavky, bude doktorandovi automaticky vystaven „Protokol o atestaci“ s hodnocením PROSPĚL a bude e-mailem informován, kde si ho může vyzvednout. V opačném případě bude autorovi práce vrácena k přepracování s vysvětlujícím komentářem. Toto vrácení je ÚFaRem chápáno jako konzultace a nemá vliv na oficiální hodnocení studenta. Poté student může předložit první opravenou verzi práce. Jestliže ani první opravená verze nebude požadavky ÚFaRu splňovat, bude studentovi vyhotoven „Protokol o atestaci“ s hodnocením NEPROSPĚL. Následně má každý student právo odevzdat je‘tě druhou opravenou verzi písemné práce.


Termíny odevzdání písemných prací:

Žádné konkrétní termíny pro odevzdání písemných prací nejsou stanoveny. Práce je možné odevzdávat v průběhu celého akademického roku 2009/2010, nejpozději v‘ak do 30. července 2010.

Ti z doktorandů, kteří chtějí mít atest splněný do 30. června 2010, musí práci bezpodmínečně doručit do 15. května 2010. Ti, kdo chtějí získat atest do 30. září 2010, musí písemnou práci odevzdat nejpozději 30. července 2010. Práce doručené po tomto datu budou hodnoceny až v akademickém roce 2010/2011.

V‘em doktorandům zároveň velmi doporučujeme, aby své práce neodevzdávali až na poslední chvíli. Ti, kdo tak učiní, riskují, že v případě negativního posudku nezískají atest v požadovaném termínu, neboť na přepracování práce a její opětovné posouzení již nezbude žádný čas. Je tedy v zájmu v‘ech doktorandů, aby své práce odevzdali s patřičným předstihem, nejlépe je‘tě v průběhu zimního či letního semestru.
Poznámka:


Studenti, kteří složili státní zkou‘ku z oboru filosofie, a to v bakalářském i magisterském programu, si mohou na studijním oddělení požádat o její uznání jako ekvivalentu zkou‘ky v programu doktorském.

SEZNAM PRAMENNÉ LITERATURY [ke stažení ve formátu RTF]
- dal‘í možné texty konzultujte, prosím, s kontaktní osobou (viz vý‘e)


Austin, J.L.
    Jak udělat něco slovy
Aristotelés
    Organon
    Politika
    Etika Nikomachova
    O du‘i
    Fyziky
    Metafyzika

Augustinus, Aurelius
    O Boží obci
    O učiteli
    Vyznání

Bacon, F.
    Nové Organon
Bergson, H.
    Vývoj tvořivý
    Čas a svoboda
    Dvojí pramen mravnosti a náboženství

Berkeley, G.
    Pojednání o základech lidského poznání
Boëthius, A.M.T.
    Filosofie utě‘itelkou
Bolzano, B.
    O nejlep‘ím státě
Carnap, R.
    Problémy jazyka vědy
Cassirer, E.
    Filosofie symbolických forem
Cicero, M.T.
    Tusculské hovory
Descartes, R.
    Rozprava o metodě
    Úvahy o první filosofii

Epiktétos
   Rukojeť – Rozpravy
Epikúros
    My‘lenky o ‘těstí a mravnosti
Foucault, M.
    Archeologie vědění
    Dohlížet a trestat

Hegel, G.W.F.
    Fenomenologie ducha
    Logika
    Estetika

Heidegger, M.
    O pravdě a bytí
    Bytí a čas

Hobbes, T.
    Základy filosofie státu a společnost
Hume, D.
    Zkoumání lidského rozumu
Husserl, E.
    Karteziánské meditace
    Krize evropských věd a transcendentální fenomenologie

Jaspers, K.
    Otázka viny
Kant, I.
    Prolegomena ke každé pří‘tí metafyzice, jež se bude moci stát vědou
    Kritika čistého rozumu
    Kritika praktického rozumu
    Kritika soudnosti

Kierkegaard, S.
    Bázeň a chvění
    Nemoc k smrti

Leibniz, G.W.
    Monadologie
    Nové úvahy o lidské soudnosti

Levinas, E.
    Totalita a nekonečno
Locke, J.
    Esej o lidském rozumu
Lucretius, C.
    O přírodě
Nietzsche, F.
    Radostná věda
    Tak pravil Zarathustra
    Soumrak model
    Zrození tragédie

Ortega y Gasset, J.
    Vzpoura davů
    Úkol na‘í doby

Platón
    Faidón
    Faidros
    Timaios
    Symposion
    Kratylos
    Menón
    Ústava (nutno zvolit konkrétní téma či knihu)

Plotínos
    Enneady
Ricoeur, P.
    Čas a vyprávění
    Život, pravda, symbol

Rousseau, J.J.
    O společenské smlouvě
    O původu nerovnosti mezi lidmi

Sartre, J.P.
    Existencialismus je humanismus
    Marxismus a existencialismus

Scheler, M.
    Místo člověka v kosmu
Schopenhauer, A.
    Svět jako vůle a představa
Spinoza, B.
    Etika
    Traktát teologicko-politický

Tarski, A.
    Úvod do logiky a metodologie deduktivních věd
Whitehead, A.N.
    Matematika a dobro a jiné eseje
Wittgenstein, L.
    Tractatus Logico-Philosophicus
© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 26.11.2009