Prof. Lenka Karfíková, ThD.

profesor Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze,
garant oborového postgraduálního studia


e-mail - životopisbibliografie - výuka 2001-2003

výzkumná činnost - aktuální kursy - konzultace


- 25.4.2005 promována profesorkou pro obor evangelická teologie s účinností od 1.5.2005

Bibliografie (výběr):

• De esse ad pulchrum esse. Schönheit in der Theologie Hugos von St. Viktor, ISBN 2-503-50672-0, Turnhout (Belgie) 1998, Brepols, Bibliotheca Victorina VIII, 538 str.
• Řehoř z Nyssy: Boží a lidská nekonečnost, Oikúmené, Praha 1999, 316 str., ISBN 80-86005-95-X.
• Studie z patristiky a scholastiky, Oikúmené, Praha 1997, 176 str., ISBN 80‑86005‑32‑1.
• Studie z patristiky a scholastiky II, Oikúmené, Praha 2003, ISBN 80-7298-057-2, 260 str.
• Hängen die Formen von der Materie ab? Zum Chartreser Kommentar Librum hunc, in: Bene Scripsisti: filosofie od středověku k novověku (sborník pro S. Sousedíka), vyd. J. Bene‘, P. Glombíček, V. Urbánek, Praha 2002, ISBN 80-7007-158-3, str. 31-47
• Die Unendlichkeit Gottes und der unendliche Weg des Menschen nach Gregor von Nyssa, in: Sacris erudiri. A Journal on the Inheritance of Early and Medieval Christianity (nakl. Brepols, Turnhout, ISSN 0771-7776), 40, 2001, str. 47-81.
• Pléróma a epektasis. K eschatologii Řehoře z Nyssy, in: Apokatastasis, nebo apokalypsis? Antické představy o konci světa (Sborník příspěvků z konference konané v Olomouci 11.-12.11. 1999), vyd. J. Šubrt, vyd. Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Olomouc 2001, ISBN 80-244-0263-7, str. 81-87.
• The World as Theophany according to John Scottus Eriugena, in: Limits of Knowledge Frontiers of the Universe (Report of the 3rd Colloquium Organized Jointly by the  Center for Theoretical Study and by the Free Academy of Science, Prague, November 2000), CTS-01-02, vyd. J. Bouzek – Z. Kalva, Center for Theoretical Study, Praha June 2001, str. 23-28.
• Jan Eriugena: kosmogonie a antropologie podle De divina praedestinatione a Periphyseon, in: Teologický sborník, ISSN 1211-3808, 1/2000, str. 63-72.
• Thierry ze Chartres, O stvoření světa - Tractatus de sex dierum operibus, ISBN 80-86005-94-1, Oikúmené Praha 2000, Knihovna středověké tradice IV, 136 str. (úvodní studie: str. 1-55, překlad a poznámky).
• Richard ze Sv. Viktora, De Verbo incarnato - O vtěleném Slově, Oikúmené Praha 2000, ISBN 80-7298-012-2, Knihovna středověké tradice VI (úvodní studie, str. 7-42).Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

2001/2002
  - Aurelius Augustinus, Lidská mysl podle De trinitate IX a X 
2002/2003   - Středověká filosofie - část I


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 2.5.2005