ANOTACE A SEZNAMY LITERATURY K SEMINÁŘŮM 2002/03

Předchozí anotace Rozvrh 2002/03 Další anotace
Petr JIRKŮ / Miroslav JAURIS:
Logika pro filosofy


Sylabus (English) :


1. Úvod
Logos. Co je logické a co není logické? Co je formální logika? Aristotelská tradice v logice. Tři základní otázky, které si klademe v logice: 1. Co je to pravda? (Koncept pravdy z hlediska formální logiky. To není otázka po tom, které výroky jsou pravdivé, je to spiš otázka po kriteriích pravdivosti.) 2. Co je odvoditelné z pravdivých sentencí? (Sémantický pojem pravdy a syntaktický pojem odvoditelnosti (dokazatelnosti) a jejich vzájemný vztah. 3. Jak složitá mohou byt odvození?

2. Jazyk výrokové logiky
Logická struktura výroku v přirozeném jazyce. Sentence (výroky). Dvouhodnotovost. Výrokové spojky (negace, konjunkce, disjunkce, implikace, ekvivalence). Pravdivostní tabulky. Vztah přirozeného jazyka k logické struktuře sentencí. Výroková forma, výrokové proměnné a jejich koreláty v přirozeném jazyce. Formule. Problém závorek. Prefixová, infixové a postfixová notace. Kombinatorika výrokových spojek: Jednoargumentové (negace, asserce, verum, falsum). Šestnáct dvouargumentových spojek a jejich vzájemná definovatelnost (Sheffer - neslucitelnost, Peirce - oboustranná negace). Víceargumentové spojky (if ... then ... else).Booleovsky úplná množina spojek.

3. Tautologie, kontradikce a splnitelné formule
Koncept logicky pravdivé a logicky nepravdivé sentence. Některé důležité principy elementární logiky: princip kontradikce, tercium non datur, princip dvojite negace. Další důlezite zákony dvouhodnotové výrokové logiky: De Morganovy zákony (dualita konjunkce a disjunkce vzhledem k negaci),reductio ad absurdum. Konjuktivní a disjunktivní normální forma.

4. Pojem logického důsledku
Semantický pojem vyplývání, model. Odvozovací pravidla (modus ponens, substituce, substituce podformulí za ekvivalentní formule), pojem důkazu, dokazatelnost, úplnost (Co je pravdivé je také dokazatelné a naopak, co je dokazatelné je i pravdivé), rozhodnutelnost. Dvouhodnotová výroková logika je bezesporná, úplná a rozhodnutelná.

5. Základní pojmy predikátové logiky
Jazyk predikatove logiky (individuové proměnné, predikátové symboly, funkční symboly, konstanty, kvantifikátory, logické symboly. Některé důležité tautologie predikátové logiky: De Morganovy zákony predikátové logiky (dualita existenčního a obecného kvantifikátoru vzhledem k negaci). Interpretace, modely (relační struktury). Axiomatizace teorii prvního řádu. Bezespornost, úplnost, nezávislost (Příklad: Problém pátého postulátu Euklidovy elementární geometrie a Lobačevského řešení.). Dvouhodnotová predikátová logika je bezesporná, úplné, ale není rozhodnutelná. Prenexní normální forma, Skolemizace. Automatizace dokazování teorémů: Herbrandův model.

6. Sylogismus
Aristotelská tradice. Subjekt, predikát. Kategorický sylogismus a problémy s nim spojené. Hypotetický sylogismus. Argument (důvod). Logicky čtverec, důsledky logického čtverce - vztah k predikátové logice. Polysylogismus - řetěz argumentu. Argument založený na analogii. Apagogický (nepřímý) důkaz.

7. O definici
Definiendum (to, co má být definováno) a definiens. Definice kruhem (circulus vitiosus). Axiomatická definice, analytická, arbitrární (významové postuláty), parciální, induktivní, kontextuální, metajazyková, nominální, operacionální, ostenzivní a rekurentní (rekursívní) definice. Definovatelnost.

Následující témata pouze informativně:

8. Goedelovy výsledky o neúplnosti
Principiálně nerozhodnutelné sentence. Goedelova úloha z roku 1931 v jednoduchém jazyce. Nedokazatelnost bezespornosti ve formálnich systémech. Hilbertův program formalizace a jeho meze.

9. Vícehodnotové logiky
Trojhodnotová logika. Lukasiewicz,Kleene. Kombinatorické vlastnosti trojhodnotových spojek. Vzájemná definovatelnost. Axiomatizace (Wajsberg). Vícehodnotové logiky. Struktury pravdivostních hodnot: konečně mnoho pravdivostních hodnot, racionální interval, reálný interval. Pravděpodobnostní logika.

10. Modální logiky
Modality nutnosti a možnosti. Aristotelský přístup. C. Lewis. Kripkeho sémantika modálních logik (možné světy, relace alternativnosti, relace dosažitelnosti). Systémy K, D, T, S4, S5. Externí negace. Definice modalit ve trojhodnotové logice s externí negací.

11. Intuitionistická logika
Princip tercium non datur jako očekávání řešitelnosti. Konstruktivní důkazy, konstruktivní matematika. Browerova filosofie (Urintuicion). Heytingovy algeby. Vztah ke dvouhodnotové logice. Vztah ke trojhodnotove logice ( Heyting, Goedel). Topologická interpretace intuitionistické logiky ( Tarski).

12. Metodologické problémy deduktivních věd
Dedukce. Obecné vlastnosti operace logického důsledku (reflexivnost, monotónnost, tranzitivnost, kompaktnost). Deduktivní uzávěr. Deduktivní systémy. Perzistence, determinovanost, koherence, spolehlivost. Axiomatizace, axiomatizovatelnost.

13. Metodologické problémy induktivních věd
Indukce. Verifikace, falsifikace. Vídeňský kroužek, Rudolph Carnap, K. R. Popper, Thomas S. Kuhn. Revidovatelné teorie: logika defaultů, circumscription (omezení), autoepistemické logiky. Usuzování a dynamika epistemických stavů. Expanze, kontrakce, a revise teorii.

Literatura:
• BENDOVÁ, KAMILA. Sylogistika. Praha : Karolinum, 1998. 102 s. ISBN 80-7184-568-X.
• BERKA, KAREL. Úvod do dějin logiky. [skriptum]. Praha : Karlova univerzita, 1994. ISBN 80-7066-917-9.
• GAHÉR, FRANTIŠEK. Logika pre každého. Logic for everyone. Bratislava : IRIS, 995. ISBN 80-967013-9-8.
• JIRKŮ, PETR. Logika : neformální výklad formální logiky. Logic : informal approach to logic. [skriptum]. Praha : VŠE, 1995. 108 s. ISBN 80-7079-663-4. (dvi file) (ps file)
•JIRKŮ, P.; VEJNAROVÁ, J. Logika - Neformální výklad zakladu formální logiky. 2. dopl. a rozš. vyd. Praha : VŠE, 2000. (PS soubor možno prohlížet/tisknout např. prohlížečem GSView
• MLEZIVA, MIROSLAV. Neklasické logiky. Nonclassical logics. Praha : Svoboda, 1970.
• ŠTĚPÁN, JAN. Formální logika. Formal logic. Olomouc : FIN, 1995. 109 s.
• TARSKI, ALFRED. Introduction to logic and to methodology of deductive sciences. Paris : Gauthier-Villno, 1971. [český překlad: Praha : Academia, 1964].
• ZICH, OTAKAR [et al.]. Moderní logika. Modern logic. Praha, 1958.ZKOUŠKA  Z  LOGIKY  U DOC. JAURISE:

Zkouška má část, kterou tvoří elementární logické dovednosti. Druhou část tvoří otázky, které mají obecnější ráz: Paradoxy. Definice. Podivné vlastnosti nekonečných množin. Filozofie matematiky. Co je logika (lingvistické pojetí). Popisné termíny a Meinong- Russelova debata. Intenzionální kontexty a potřeba intenzionálních logik.

Zkouška začíná písemným testem. Po jeho opravení následuje ústní část zkoušky. Kdo chce, smí v písemné části nahlížet do seznamu pravidel odvozování, do ničeho jiného.

Termíny zkoušek: 5.6.2003 a 20.6.2003 v 9,00 sraz před 217.Andrej KALAŚ: Stoicizmus: osud alebo sloboda

Anotace:
Cieľom našich stretnutí bude preniknúť do filozofického myslenia starej stoy (najmä do stoickej fyziky) a v jej širšom kontexte pochopiť stoické chápanie determinizmu a slobody ľudského indivídua. Na záver kurzu sa pokúsime rozhodnúť otázku, či dokázali stoici v prísne deterministickom systéme svojho (materialistického!) obrazu sveta obhájiť nejaký (pre nás zmysluplný) koncept slobody stoického mudrca. Aby bolo naše pochopenie stoického konceptu determinizmu a slobody komplexné, budeme sa počas semestra venovať tomuto širšiemu okruhu problémov:

1. Stoická fyzika živlov: živly, pneuma, Logos, kozmos (TO HOLON), svet (TO PÁN).
2. Stoická psychológia: riadiaca časť duše (TO HÉGEMONIKON) a jej funkcie, kvalita duše a jej stupne.
3. Stoická náuka o poznaní: stoická "fantázia" a jej členenie, katalepsia, pud (HORMÉ), súhlas (SYNKATATHESIS), stupne poznania, netelesné lekta.
4. Stoická teória príčin: stoické chápanie príčiny a kauzality, delenie a hierarchizácia stoických príčin na základe stúpajúcej tenzie ich konštitutívnej pneumy, Logos ako zvrchovaná príčina kozmu ako takého.
5. Modálne kategórie v stoickej koncepcii slobody: osud, nevyhnutnosť, náhoda, sloboda, možnosť.
6. Stoická teória slobodného rozhodovania a konania: vonkajšia a vnútorná determincia pri konaní, stupne sebestačnosti vnútornej príčiny, argument lenivého (ARGOS LOGOS), spoluosudovosť (confatalia).

Požadavky k atestaci:
kurz sa končí zápočtom, ktorého udelenie predpokladá študentovu zorientovanosť v preberanej problematike, ktorá je predmetom záverečného kolokvia.

Doporučená literatura:
• The Cambridge History of Hellenistic Philosophy. edited by ALGRA, K. BARNES, J.,MANSFELD, J., SCHOFIELD, M., Cambridge University Press 1999.
• CICERO: On fate (De Fato). Úvod, preklad, pozn. R. W. Sharples. Warminster 1991.
• DÍOGENES LAERTIOS: Životy, názory a výroky proslulých filosofú. prel. A. Kolář, Pelhřimov 1995.
• KALAŠ, A.: "Vzťah netelesných lekta k telesným procesom u stoikov." In: Organon F (2001), roč. VIII, č. 4.
• KALAŠ, A.: "Stoické chápanie kauzality a teória príčin." In: Brnianske prednášky. Brno 2002
• LONG,A.A.: Hellenistic Philosophy. Gerald Duckworth, London 1974
• LONG, A. A., SEDLEY, D. N. :The Hellenistic Philosophers I (preklad) - II(text a komentár). Cambridge University Press 1987.
• RIST, M. J.: Stoická filosofie. Praha, Oikúmené 1998.
• Stoicorum veterum fragmenta I-IV, collegit IOANNES AB ARNIM, Lipsiae in aedibus B. G. Teubneri 1921-1923 (skratka SVF).
• Zlomky starých stoikov. Prel.M. OKÁL, Pravda 1983.Jindřich KARÁSEK: Kantova Kritika čistého rozumu

Anotace:
Teorie poznání, teorie subjektivity, německá klasická filosofie, I. Kant

Po deseti letech mlčení uveřejňuje Immanuel Kant v roce 1781 své stěžejní dílo, Kritiku čistého rozumu, jehož epochální význam je srovnatelný jen s několika málo jinými díly celých dějin vývoje filosofického myšlení. Kant zde realizuje dvojí program: aby mohl provést kritiku racionalistické tzv. leibnizovsko-wolffovské metafyziky ve druhé části své knihy (Transcendentální dialektika), musí nejprve v její první části (Transcendentální estetika a Transcendentální analytika) rozvinout svou vlastní koncepci podmínek a možností poznávání předmětů. Ona druhá část Kantovy knihy je proto označována také jako "negativní", zatímco části první se dostalo označení "pozitivní".

Záměrem přednášek je jednak seznámit se základními argumenty, jejichž pomocí Kant svou novou teorii poznání zdůvodňuje, a jednak s argumenty, jejichž záměrem je vyvrátit domnělý nárok racionalistické metafyziky, že dokáže poznávat, tj. v platných soudech formulovat poznatky o nadsmyslových předmětech. V semináři, navazujícím na přednášky, bude čtena jedna z ústředních kapitol (a podle některých autorů snad kapitola ústřední) celého spisu, totiž kapitola o transcendentální dedukci čistých rozvažovacích pojmů, a to podle prvního vydání Kritiky čistého rozumu z roku 1781 s komentáři od W. Carla a R. P. Wolffa.

Literatura:
a) Jakékoliv německé vydání spisu, event. vydání české: OIKOYMENH 2001.
b) Sekundární literatura bude dána k dispozici v seminární přihrádce v knihovněLenka KAFRÍKOVÁ: Středověká filosofie - část I

Anotace:
Středověká filosofie - skeletový pořad pro posluchače filosofie (může být zapsán i jako výběrový pořad pro posluchače filosofie nebo religionistiky). Kurs se dělí na dvě části:

1. část - Patristická a středověká filosofie (L. Karfíková): Pořad je věnován hlavním postavám křesťanské filosofické tradice s přihlédnutím k teologickému kontextu jejich díla (Řehoř z Nyssy, Marius Victorinus, Augustin, Dionysius Areopagita, Boethius, Eriugena, Anselm z Canterbury, škola v Chartres, příp. další). Stručně budou představeni též hlavní zástupci arabské a židovské filosofie Avicenna, Averroes a Maimonides (připraví D. Rukriglová). Kurs přináší úvod do myšlení těchto autorů a četbu ukázek z hlavních děl.
2. část - Aristotelská tradice (P. Dvořák)


Syllabus 1. části:
1. Řehoř z Nyssy Proti Eunomiovi II (teorie řeči a významu)
2. Marius Victorinus Proti Ariovi IB (trojina bytí-život-myšlní)
3. Augustin Vyznání IX (co je čas)
4. Boethius O Trojici (znamená Trojice mnohost?, užití aristotelských kategorií ve vypovídání o Bohu) O hebdomadách (zejm. esse a id quod est)
5. Dionysius Areopagita Božská jména
6. Jan Eriugena O rozdělení přiroznosti (Boží transcendence a imnence)
7. Anselm z Canterbury Proslogion 2-4, polemika s Gaunilonem
8. Thierry ze Chartres O stvoření světa
9. Avicenna, Averroes, Maimonides [Avicenna.pdf] (připraví D. Rukriglová)

Atestace:
Z, Z, Zk - studenti 1. a 2. ročníku, kteří chtějí absolvovat kurs Středověké filosofie, si musí zapsat obě části, v obou získat zápočet za seminární práci a podrobit se na konci kursu souborné zkoušce.

Z, Z, Kv, Kv - studenti vyšších ročníků, kteří chtějí absolvovat skeletový kurs, si musí rovněž zapsat obě části a v obou získat zápočet za seminární práci, poté absolvují na konci kursu ústní zkoušku.

Z - posluchači, kteří chtějí získat zápočet z jedné části (příp. obou částí) pořadu jako výběrového kursu, musí splnit požadavky k zápočtu v dané části (seminární práce).

Seznam a obsah souborů k semináři středověké filosofie 2002-2003:

1. Informace o semináři a požadavky [AnotaceEtc.pdf], 7 stran
- anotace kurzu
- program kurzu
- požadavky ke zkoušce (uvedená česká literatura ke zkoušce je povinná)
- doporučená literatura k seminárním pracem

2. Soubory k Řehořovi z Nyssy
[Contra Eunomium.pdf] - Řecký a český text (v překladu doc. L. Karfíkové) pasáže z Řehořova spisu Proti Eunomiovi (8 stran; zrcadlové vydání snadno pořídíte tak, že v nastavení tisku zadáte 2 strany na 1 papír)
[Členění.pdf] - Struktura spisu Proti Eunomiovi, 1 strana
[Encyclopaedie.pdf] - Heslo o Řehořovi z Encyclopaedia of Religion, 2 strany
[Routledge.pdf] - Heslo (velmi stručně) pojednávající o patristice z Routledge Encyclopaedia of Philosophy, 4 strany

3. Soubory k Victorinovi
[Victorinus.pdf] - Syllabus k přednášce dr. V. Němce, 8 stran
[Opus.pdf] - Přehled Victorinova díla, 2 strany

4. Soubory k Augustinovi
[Confessiones.pdf] - Vybrané pasáže z XI. knihy Augustinových Vyznání, latinsky a česky (v překladu M.Levého), 24 stran


Literatura k referátům:

Řehoř z Nyssy

Marius Victorinus

Augustin

Boethius

Dionysius Areopagita

Jan Eriugena

Anselm z Canterbury

Thierry ze ChartresErazim KOHÁK:
Filosofické složky evropské totožnosti


Osnovy přednášek:

1) 20.2. - Filosofie a její úkol (ke stažení ve formátu RTF a PDF)
2) 27.2. - Evropané ante verbum (RTF a PDF)
3)  6.3. - Řecké filosofické základy (RTF a PDF)
4) 13.3. - Filosofie programová, filosofie útěšná (RTF a PDF)
5) 20.3. - Muž a Říman - stoické poslání (RTF a PDF)
6) 27.3. - Křesťanství: život v království božím (RTF a PDF)
7) 3.4. - Středověk a jeho filosofie (RTF a PDF)
8) 10.4. - Reformace: hledání ztracené nevinnosti (RTF a PDF)
9) 17.4. - Renesance: hledání ztracené vzdělanosti (RTF a PDF)
10) 24.4. - Osvícenství a jeho stín (RTF a PDF)
11) 15.5. - Věk revoluce, věk pokroku (RTF a PDF)
12) 29.5. - Věk pokroku, věk apokalypsy (RTF a PDF)Stanislav KOMÁREK:
Obraz lidské přirozenosti v dílech význačných biologů 19. a 20.století

Anotace:
Lidskou přirozenost reflektovala nejen filosofie, ale zejména v novověku stále častěji i biologie. Přednáška se věnuje jejímu obrazu v dílech Ch.Darwina, A.R.Wallace, A.Portmanna, K.Lorenze, I. Eibl-Eibesfeldta, E.O.Wilsona, R.Dawkinse a dalších, v celkovém společenském kontextu významných biologických myslitelů. Zabývá se akceptováním biologických koncepcí v oblasti filosofie a společenských nauk a jejich vzájemnou provázaností přes koncept sociomorfního modelování a zacyklením tohoto způsobu uvažování v oblasti etiky, která se nejčastěji na biologickou povahu "lidské přirozenosti" ptá. Rovněž jsou zohledněny sociální aplikace biologických dedukcí - sociální darwinismus, eugenika, pokusy takto aplikovat sociobiologické myšlení atd. Přednáška zahrnuje i určité nezbytné minimum biologických, zejména evolučních a etologických poznatků pro studenty filosofických a příbuzných disciplín.Petr KOLÁŘ:
Kapitoly z analytické metafyziky

Anotace:
Analytickou metafyzikou rozumím filosofická zkoumání, která se zabývají obecnými aspekty reality (jsoucna) s použitím metod analytické filosofie. K těmto metodám náležejí pojmová analýza, logická argumentace a logická analýza jazyka. Analytická metafyzika se soustřeďuje především na otázky existence věcí, struktury reality, modalit, příčinnosti, času, vztahu mysli a těla. Orientace na uvedené otázky poněkud zužuje původní aristotelovské vymezení metafyziky, ale to nám nebude vadit, neboť základy této tradiční disciplíny a alternativní pohledy na ni můžete získat v jiných kursech.

Struktura kursu:
1. Analytická metafyzika
2. Existence, neexistence, ontologický závazek
3. Jednotliviny
4. Nutnost a možné světy
5. Obecniny a abstraktní jednotliviny
6. Události
7. Identita a nerozlišitelnost
8. Kauzalita
9. Čas
10. Supervenience
11. Osobní identita
12. Pravda a neurčitost
(13. Bonusové téma v případě hladkého průběhu kursu: K některým důkazům existence )

Doporučená literatura k přednášce:
Grayling,A. (ed.), Philosophy. A Guide through the Subject. Oxford University Press. Oxford 1995.
Kim,J. – Sosa,E. (eds.), Metaphysics. An Anthology. Blackwell Publishers, Oxford 1999.
Kolář,P., Argumenty filosofické logiky. Filosofia, Praha 1999.
Kolář,P., Pravda a fakt. Filosofia, Praha – vyjde na podzim 2002.
Kolář,P. – Svoboda,V.: Logika a etika. Filosofia, Praha 1997. (Kap. XIII - Supervenience a zevšeobecnitelnost)
Laurence,S. – Macdonald,C., Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. Blackwell Publishers, Oxford 1998.

Četba pro seminář:
(seznam může být modifikován, pouze některé texty vybereme k referátům; jedna kopie každého vybraného textu bude k dispozici v knihovně ÚFaR.)

Jde převážně o texty z antologií:
(KS) Kim,J. – Sosa,E. (eds.), Metaphysics. An Anthology. Blackwell Publishers, Oxford 1999.
(LM) Laurence,S. – Macdonald,C., Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics. Blackwell Publishers, Oxford 1998.

Armstrong, D.: Universals as Attributes. (KS)
Black, M.: The Identity of Indiscernibles. (KS)
Bealer, G.: Universals and Properties. (LM)
Campbell, K.: The Metaphysics of Abstract Particulars. (LM)
Chisholm, R.M.: The Persistence of Persons. (KS)
Davidson, D.: The Individuation of Events. (LM)
Haack, S: Descriptive and Revisionary Metaphysics. (LM)
Kim, J.: Supervenience as a Philosophical Concept. (KS)
Kripke, S.A.: Identity and Necessity. (KS)
Lewis, D.: New Work for a Theory of Universals. (KS)
Lewis, D.: Possible Worlds. (LM)
Lombard, L.B.: Ontologies of Events. (LM)
Loux, M.J.: Beyond Substrata and Bundles: A Prolegomenon to a Substance Ontology. (LM)
Lycan, W.G.: Possible Worlds and Possibilia. (LM)
Macdonald, C.: Tropes and Other Things. (LM)
Parfit, D.: Personal Identity. (KS)
Plantinga, A.: Modalities: Basic Concepts and Distinctions. (KS)
Quine, W.V.O.: On What There Is. (LM), (KS)
Russell, B.: Existence and Description. (KS)
Sainsbury, R.M.: Paradoxes. Cambridge University Press, Cambridge 1995.
Shoemaker, S.: Causality and Properties. (KS)
Simons, P.: Particulars in Particular clothing: Three Trope Theories of Substance. (LM)
Stalnaker, R.: Possible worlds. (LM)
Strawson,P.F., Individuals. An Essay in Descriptive Metaphysics. University Paperbacks, Methuen, London 1965. (Původně publikováno v r.1959, první publikace v University Paperpbacks v r.1964.)
Swinburne, R.: Personal Identity: The Dualist Theory. (KS)
Tichý: Jednotliviny a ich roly. (Překlad z německého Einzeldinge als Amtsinhaberz, anglického Things-to-be.) Organon F 1994, čísla 1 - 4.
Tye, M.: Vague Objects. Mind, Vol. 99, 396, 1990.
van Inwagen, P.: The Nature of Metaphysics. (LM) Williamson, T.: Vagueness. Routledge, London 1994.


Podmínky pro udělení atestací:

Přednáška/semestr: esej 50% - ústní pohovor 50%

Četba/semestr: aktivní účast 30% - referát nepřednesený 40% - přednesený 70% - ústní pohovor 30%
K získání atestace postačuje pouhých 100%.
Pavel KOUBA: Pojem existence u J. Patočky


Anotace:
Semestrální výběrový kurs věnovaný analýze Patočkově pojetí lidské existence v kratších klíčových textech z konce 60. let.

Hlavní tematické body:
- srovnání s vybranými koncepty "existencialistických" autorů
- význam pojetí pohybu (zejména Aristotelova) pro pojem existence
- Patočkovo vlastní pojetí existence jako pohybu

Texty:
J. Patočka: 0 filosofickém významu Aristotelova pojetí pohybu (1964)
J. Patočka: Přirozený svět a fenomenologie [RTF] (1967) ; Fenomenologie a metafyzika pohybu (1968)
J. Patočka: Tělo, společenství, jazyk, svět [přednášky XVI-XX - RTF] (1968)
J. Patočka: Co je existence (1969)Zdeněk KRATOCHVÍL: Uvedení k filosofii


Určeno studentům nefilosofických oborů, včetně studentů religionistiky

Anotace:

Sledování vztahů filosofie a ne-filosofie (tedy různých náboženství, literárních žánrů i oborů vědy) na příkladech z různých dob a prostředí. Rozdělení přednášek je tematické, nikoliv chronologické, přesto časté odkazy na "dějiny filosofie" a na problém dějinnosti nebo evoluce i mimo filosofii. Co vlastně je filosofie? Může být filosofie výsadním polem pěstování bytostné moudrosti? Doporučeno pro studenty nefilosofických oborů FF a pro oborové studenty religionistiky jako splnění požadavku z filosofie. Způsob atestací stejný jako u kursu Z. Pince "Kořeny evropské tradice".

Podmínky atestace pro studenty


Sylabus:

Zimní semestr:
 

1)   Proč filosofie? Co je to filosofie? Etymologický význam („láska k moudrosti", viz Porfyriova legenda o Pýthagorovi) a tradiční významy tohoto slova (zavedeného asi Platónem).
Není už v určení filosofie zakotven europocentrismus (dokonce graecocentrismus)? Řecká filosofie a jiné moudrostní tradice, zvl. neevropské. Jaké tradice vlastně považujeme za „evropské"?
Pavouček souvislostí: geograficky a chronologicky, orientační jména a základní pojmy.
Genealogická odvislost evropských filosofických tradic (vč. arabské a hebrejské) z řecké filosofie.
Mimo řecký vliv je jen Indie do 4. st. př.n.l. a vzdálenější kultury až do novověku.

2)   Tradiční hrdost filosofie: zvláštní nárok na pravdu. Není vlastní jenom Evropě a jenom filosofii, ale v evropské filosofii a vědě dostává zvláštní podoby. Odkud se bere pravda a nárok filosofie na ni?
Zvláštnost filosofie: Možnost diskutovat vlastní předpoklady.
Je pravda, že „filosofie hledá pravdu"? Proč občas (a kdy?) stojíme o „pravdu" a co tím vlastně myslíme? Vzájemný soulad dvou výpovědí? Soulad výpovědi s věcí? Soulad věci s čímsi, o co v ní jde, nebo s jejím projevem? Zjevnost, neskrytost?
Filosofie bez problému pravdy (Hérakleitos nebo jinak zase postmoderna) a filosofie hledající pravdu.
Paradoxy vztahu celku a části. Paradoxy vědomí smrtelnosti.

3)   Příklady pojetí filosofie a pravdy:
Tradiční metafyzika (např. Tomáš Akvinský, 13.st.):
Pravda výpovědi: Soulad výpovědi naší mysli s věcí, o které vypovídá. (Např. věta: „Toto zlato je pravé.")
Pravda věci: Soulad věci s myslí boží. (Např. pravost toho zlata.)
(Pravdivost výpovědi se zakládá na pravdivosti věci. Naše mysl dosahuje pravdy díky neklamnosti mysli boží.)

Zákon tří stadií (August Comte, „pozitivní filosofie", 1830, vzorem je přírodověda):
1. Stadium: Mýtické (náboženské, dětské); netáže se - nebo má neověřované hotové odpovědi na obecné otázky.
2. Stadium: Metafyzické (theologické, filosofie do Comtea, dospívání); táže se, ale spokojuje se s obecnými a ne vždy ověřitelnými odpověďmi.
3. Stadium: Pozitivní (vědecké, dospělost); táže se na objektivní fakta tak, aby to bylo užitečné - a za odpověď považuje pouze ověřitelná fakta. (K tomu se vrátíme při problémech vědy na konci kursu.)

Nauka o třech pohybech (Jan Patočka, 1970):
1. Pohyb přijímání
2. Pohyb reprodukce
3. Pohyb transcendence

Podobnosti, rozdíly a vliv těchto i jiných pojetí. Pro které se rozhodnout a proč?

4)   Je pravda, že „filosofie hledá pravdu"? Proč občas a kdy stojíme o „pravdu" a co tím vlastně myslíme?
Antropocentrismus a antropomorfismus našeho myšlení a vnímání.
Co je „objektivní" a co je „subjektivní"?
Přirozenost, skutečnost, objekt a pravda.
Vztah pravdy a morálního hlediska.
Myšlení a řeč. Pravda v různých diskurzech a žánrech. Pluralita literárních žánrů užívaných pro filosofii - v chronologickém pořadí se objevují např.: poezie, satyra, moudrostní (sapienciální) výroky, parafráze náboženské řeči, logická argumentace, dialog, naučné pojednání, traktát, esej, vědecké zkoumání, román.
Vztah žánru (diskurzu) a pojetí pravdy - např. v matematickém důkazy a v pohádce.

5)   Hledání životního tvaru: dá se najít jako hotový, nebo musí vyrůst, nebo je dán či vnucen? Vztahy svobody a mezí. Tradice jako opora nebo okovy. Svoboda a osudová moc (různá pojetí svobody a různá pojetí osudu).
Vztahy tradice a náboženství, náboženství a filosofie.
Hypotéza: Filosofie možná vyrůstá ze situace, kdy náboženství otevírá nějaké možnosti nebo nároky, které jsou čistě náboženskými prostředky obtížně uskutečnitelné.

6)   Co je „náboženství" (EUSEBEIA, religio). „Úcta, vztah" (SEABS, opak k neglegere).
Jaká náboženství máme. Náboženství jako základ společenství nebo jako soukromá záležitost. Ateismus a jeho formy. Naivní rozlišování náboženství: podle počtu bohů, podle „pravdivosti", „zjevenosti"...
Rozlišování podle religionisticky podstatnějších hledisek: podle role rituálu, role mýtů, role základních textů (včetně jejich vnitřního pojetí jako např. zjevených - a jakým způsobem), existence a váhy nauky, životní praxe, existence a typu náboženských institucí, povaha umění (zobrazování, hudba...).

Příklady:

Křesťanství: Různá role ritu ve škále od pravoslaví (největší), katolické církve, luterských církví po liberální protestantismus; role mýtů většinou nepřiznávaná, historicismus; Bible jako zjevené Slovo boží, leč složité pojetí zjevenosti; vypracovaná náboženská nauka (maximum v katolické věrouce); důraz na životní praxi (eupraktičnost) v průměrné míře; vypracované církevní instituce (ve škále od katolické církve přes pravoslaví po evangelické církve); zobrazování ve škále od pravoslaví po kalvinismus značná role hudby, ale až na výjimky bez tance.

Řecké náboženství: Obvyklá role ritu (leč málo známá); mohutná role mýtů; malá role textů (na poměry gramotného prostředí); málo náboženské nauky (a nejednotné); eupraktičnost v základních věcech; téměř bez významných institucí (jen při některých kultech); mohutné zobrazování, hudba, zvláštní role divadla (tragédie).

Islám: Minimalizovaný ritus; krajní historicismus (mýty jen nepřiznaně); krajní role textu s jednoduchým pojetím jeho zjevení (Korán je božská skutečnost sestoupivší přímo k Prorokovi); vypracovaná nauka právního charakteru; církevní instituce jen v menšinách (hlavně Šía); zákaz zobrazování, téměř bez náboženské hudby, hudba a tanec v neortodoxním prostředí (dervišové).

7)   Základní náboženské obrazy, přítomné často i ve filosofii (ať už přejaté, transformované nebo kritizované):
Kosmos (mundus), celek, tabu, mana, kult (cultus, ritus), mýtus, původ, počátek, vzor (pravzor)...
Různá určení mýtu:
Primordiální příběh, navazování vztahu k počátku jeho kultickým vyprávěním.
Zpřítomňující manifestace posvátna slovem.
Zpřítomnění prapůvodního děje slovem.
Slovní stránka rituálu.
Mýtus a cyklický čas: Obnovování, vztah k počátku, původu, který je jiného řádu.
Pravzor a jeho uskutečňující nápodoba rituálem i každou činností. Jeho zpřítomnění mýtem.
Evropská představa o lineárním čase, otevřeném filosofií, vědou, vírou.

8)   Dědictví starých (předřeckých) náboženství:
Anatolie a egejská oblast: obrazy Bohyně, krocení Býka, pole a pěstování.
Mýtus o Gilgaméšovi. Transkulturní motivy a analogie: hledání nesmrtelnosti, potopa, had...
Mýtus knihy Genesis o Stvoření (Hexaemeron). Rozdíly od novodobého „kreacionismu". Zvláštnosti Boha Stvořitele v náboženství a ve filosofii.

9)   Mudrci a filosofie (v Řecku: „7 mudrců").
Transkulturnost sapienciální vrstvy řady velkých náboženství:
Obraz „probuzení" (Indie: „Buddha", v Řecku: Xenofanés, Parmenidés, Hérakleitos, Sókratés, Platón... ). Dědictví ve filosofii: „vědomí", poznání sebe sama (gnóthi seuauton), záhada „Egó".
V Řecku jako dědictví Apollónova kultu v Delfách (Chilón, Sókratés, Plútarchos).
Emenace a koncentrace, mnohost a jednota, sestup (pád) a návrat, koloběh života, cyklus duše.
Obraz narušené rovnováhy - nebo spíše rovnováhy v cyklu vychýlení z ní.
Co míníme slovem duše? Pojetí filosofie jako péče o duši.

10) Řecké náboženství a jeho dopad ve filosofii:
Různé hypotézy o zrodu filosofie: negace mýtu, logizace mýtu, transformace...
Zeus (jedno, osud, světlo), Athéna (myšlenka), Apollón (řeč, osud, mysl, harmonie, světlo), Dionýsos (mnohost, emoce), Hermés (řeč, rozhraní, horizont), Hádés (Neviditelný, emoce), Artemis (fysis).
Epos, mytologie, lyrika, tragédie, moudrost, filosofie (ale i komedie, román).
Klasická (platónská) filosofie jako zásadní intelektuální reforma Apollónova kultu:
důraz na vědomí (koncentrace), vědění (poznání, epistémé); světelná metaforika poznání; etické souvislosti, politické souvislosti.

11) Fysis (příroda, přirozenost) a kultura:
Sofistické rozlišení: „od přírody" (přirozenosti, fysis) - „dohodou, zákonem" (nomó).
Proměnlivost, mnohovýznamovost a uplývavost fysis. Její uchopování a pěstování, ale i destrukce a zapomenutí.
Péče o přirozenost a péče o duši.
Přirozenost, tělesnost, duše.

12) Latinské náboženství a jeho dopad ve filosofii:
Velká role ritu (a rituálního práva); destrukce mýtu (fabula) už ve staré době (pak převzetí řeckých mýtů a nová tvorba vlastních verzí); tajné texty; právní náboženská nauka; výrazná eupraktičnost a moralismus; četné instituce; málo zobazování (hodně pak až pod řeckým vlivem), divadlo až převzaté z Řecka.
Dopad ve filosofii: pojmy „fundatio, institutio, actoritas, cultura, meritum (zásluha), poena (odplata, trest)".
Rozlišení „přirozený" (naturalis, původně ve významu „rodný") - „nadpřirozené" (nadpřirozený), původně v rámci Ciceronova učení o trojí theologii: „přirozené, politické a nadpřirozené".
Touha po jednoznačné jasnosti a zřetelnosti (clare et distincte) myšlenkového výrazu, ale samo převzetí řecké filosofie do jiného jazykového a kulturního prostředí je provázeno terminologickými zmatky, které chce napravit až scholastická metoda pojmových distinkcí.

13) Křesťanství a jeho dopad ve filosofii:
Víra (pistis), milost (charis, gratia), naděje (elpis); dávající láska (agapé).
Rozlišení „přirozenost (fysis)" - milost (charis)", zvl. Pavel z Tarsu a pak Aurelis Augustinus.
Zúžení významu slova „inspirace (eunthusiasmos, inspiratio)" na význam náboženský, resp. pak rozlišování mezi tímto striktním a širším obecným významem. (Zatímco pro řecké náboženství není rozdíl mezi inspirací náboženskou a třeba uměleckou, alespoň ne slovně.)
Zvláštní pojem „zjevení (epifania, revelatio)", užšší než v řeckém náboženství, analogicky k „inspiraci".
Problém různých významů slovního spojení „křesťanská filosofie":
biblické myšlení, nauka odkázaná Ježíšem (tak u prvních apologétu v raném 2. st.);
řecká filosofie provozovaná křesťany a také z křesťanské náboženské inspirace (tak poprvé u apologéty Justina kolem poloviny 2. st., navíc k předchozímu významu, podobně pak u Klémenta a Órigena).

Letní semestr:
 
1) Péče o duši a výchova, vzdělání (Platón, Patočka).
Vzdělání a působnost řeči (náboženské, filosofické, školní, poetické, politické - sofisté).
Paradoxy výchovy, vzdělání a učení (odkud se bere pravda a životní orientace).
Augustinův paradox učitele.
Scholastické pojetí vzdělání, založené na autoritě a její interpretaci.
Paradoxy knižní vzdělanosti (M. Ficino, 15.st.).

2) Sókratés - zakladatelská legendární postava filosofie nebo kverulant a ironický tazatel? „Porodnické umění" myšlenek.
Síla otázky. Kde se vynucuje odpověď: ve škole a při soudním šetření.
Hermeneutická otázka po předpokladech řečeného.
Platón - racionalista nebo mystik? Vztah myšlení (nazírání duchem) a vnímání (prožívání). Podobenství o jeskyni.
Různé interpretace jeskyně: svět, klenba lebeční, děloha ...
Různé interpretace vytahování: vtělení, porod, dospívání, smrt.
Co vytahuje z jeskyně?

3)   Podobenství o úsečce:
Co je vnímatelné a co nazírané duchem.
Vnímatelné se dělí na zcela zdánlivé nápodoby a na běžně zakoušené věci.
Nazírané duchem se dělí na matematické entity a na skutečné ideje.
Čtyři stavy duše: napodobování, důvěra, rozum, duchovní nazírání.
Idea dobra je ještě i mimo toto dělení.
     Anamnésis.
Idea a ideály, Erós a sublimace. Krása.
Role „dialektiky" a „důkazu".
Scholastická metoda dělení pojmů. Sic et non (Petr Abaelard).

4)   Bůh, Dobro, smysl, účel. Výsostnost a problematičnost těchto výrazů, které vyslovujeme vždy jaksi „na dluh".
Myšlení analogií.
Příčina a následek (účinek). Řetězce příčin?
Kdy lze rozlišovat mezi smyslem a náhodou?
Osud a determinismus nebo svoboda (nahodilá nebo účelná)?
Paradoxy každého z těchto pojetí.

5)   Jak se dělá tradiční věda do novověku (do zač.17.st.)?
Filosofie a vznik věd. Zvláštní postavení geometrie.
Aristotelés: Jak se dělá pojem a jak se s ním zachází. Abstrakce a dedukce.
Co je to „důkaz". Problémy empirismu; problémy experimentální metody.
Filosofie jako metafyzika: role logiky.
Rozklišení fyziky a theologie (Albert Velký).
Rozlišení filosofie a theologie (Tomáš Akvinský).

6)   Proměna novověké filosofie a vědy. Cogito sum (Descartes), subjekt a objekt.
Pojem „redukce". Nárok vědy na platnou pravdu.
Kumulativní pojetí poznání (osvícenství, pozitivismus).
Pojem „paradigmatu" (Thomas Kuhn).
Pozitivistické a popperovské určení vědeckosti vědy (verifikace a falzifikace).

7)   Problém statutu společenských věd:
Rozdělení na přírodní vědu a „duchovědu" (Geistwissenschaft), resp. „humanitní obory".
Novověká představa člověka jako jediného zdroje (nebo alespoň jediného měřítka) hodnot.
Možnosti formalizace (logizace, matematizace) společenských věd.
Společenské vědy a zrod ideologií.
Filosofie a politika: ústavnost, demokracie, utopie, „poradenství", „konstruktivismus". Ideologie.

8)   Dějiny: Historická věda a vědomí dějin.
Dějiny filosofie a filosofie dějin (problematičnost obojího, Augustinus, Hegel, Patočka):
Vázanost dějin na vědomého člověka, kontinuita tradice.
Křesťanský mýtus o dějinách (Augustin) a jeho dědicové.
Dějiny nebo eschatologie - nebo pokrok (osvícenství) nebo evoluce?
Krize dějin nebo krize určitého mýtu o dějinách a krize latinské tradice?

9)   Novodobé výzvy vědy filosofii:
Evoluce, astrofyzikální kosmologie, fyzika mikrosvěta, sociobiologie, kybernetika, média.

10)  Jaké je „náboženství" dnešní doby?
Role různých náboženských tradic i ateismu, synkretismus.
Lze myslet životní orientaci v mediálním světě „informace" a reklamy?Zdeněk KRATOCHVÍL: Řecké obrázky

Anotace:
Základní místa řeckého náboženství. Charakter míst. Památky výtvarného umění jako svědectví náboženského vnímání. Starší kontexty řeckého náboženství od neolitu. Pozdější vlivy a transformace: Řím, křesťanství po Byzanc. To vše s mnoha obrázky posvátných míst i muzejních věcí. Zápočet za zpracování literárních odkazů. Určeno pro studenty religionistiky i ostatní jako výběrový kurs. (Pro předběžnou představu obrázky.)

Sylabus:
1.   Geografické poměry ("fraktálnost") a časová orientace - periodizace epoch.
Charakter hmotných (stavby, sochy, nádoby, obrazy) a písemných památek; problémy jejich vzájemné interpretace (archeologie a historie).
Vztah hmotných památek a místa. Lze mluvit o "geniu loci"?
Přehledné dějiny interpretací Řecka: křesťanská, latinská, renesanční, klasicistní ... a problémy rekonstrukcí (fyzických i myšlenkových).

2.   Předřecké kultury východního Mediteránu:
Neolit: Sesklo na řecké pevnině; anatolské kultury, zvl. Catal Höyük.
Chalkolit a bronz v Malé Asii (anatolské kultury, vzl. Alacahöyük), na Kykladách, Krétě a pevninském Řecku (přehledně po konec Mykén).
Vlivy do historické doby:
Velká Bohyně (zvl. jako Paní zvěře nebo jako Kúrotrofos), býk, plodnost.

3.   Kréta a Théra (Knóssos, Faistos a další paláce, Archeologické museum v Írákliu):
Předřecká (raný a střední bronz), achájská (pozdní bronz) a dórská (železo) kultura. Předřecké motivy: Býčí hry, oběti, "divadlo", "květinová kultura", lodě, hrobky.

4.   Mykény (kraj Argolis) a další paláce Achájců, zvl. Tíryns:
Návaznost na předřecké motivy - "Pelasgové" (lýkové ?), Kréta.
"Rytířská" achájská kultura pozdního bronzu: hrady (akropole), brnění, hérojská privilegia, hrobky, palácová bohyně.
Oltáře před palácem. Palácové megaron jako předloha pozdějšího chrámu.
Všudypřítomné "ptačí bohyně". Extatické bohyně (museum v Naupliu). Mytologie, trójská válka (12. BC ?).

5.   Théby a Tanagra (kraj Boiótie):
Hra pozdního bronzu na "krásný styl" pozdější epochy. Sarkofágy.
Kadmovský a oidipovský mýtus.
Selská kultura archaické a klasické doby. Rozjívená keramika (museum).
Dionýsos. Kabeiron (ozvěka Samothráky). 

6.   Eleúsis (Attika) - nejlépe známé místo mysterijního kultu (v režii Athén):
Kontinuita staveb a keramiky od bronzu, stratigrafie areálu, posvátné prostory, podoby bohyň (museum), dívčí iniciační kult (?).
Plúteion. 

7.   Athény (Attika): akropolis, agora, "Sókratovo vězení", Akadémie, Stoa (Poikilé = "stoická), Théseion.
Kontinuita od bronzu, brzký nástup archaické kultury (železa), rozkvět koncem archaické doby a slavná doba klasická. Vývoj keramiky: geometrická, orientalizující ("krásná"), černofigurová, červenofigurová...
Athéna Parthenos a Athéna Bojující, Apollón, Zeus, Poseidón.
Úpadek a pokus Hérodota Attika a renesanci.
Athénská musea: Národní archeologické, Akropole, Agory, Kerameiku, Kykladských kultur, Kanelopůlovo ... - Píreus (museum).

7a)  Braurón (Attika): Artemidina svatyně s dívčím kultem. Podoby bohyně (museum).

7b)  Súnion (Attika): nejjižnější mys Attiky s Poseidónovým chrámem.

7c)  Aigína (Attika): Stojící pozdně archaický chrám (Afáia). 

8.   Delfy (kraj Fókis): Věštírma Země a Apollónova. Apollón a Dionýsos. Návaznost na bronz.
"Propast" ("rozsedlina"), soutěska, skála Země, skála Sibylly, chrám, věštírna, Apollónovy podoby.
Parnássos: tance na vrcholech. Kórycká jeskyně (Dionýsova narození? - Kerényi).
Stadion pýthijských her. Zbytky rozkradených darů (museum).
Plútarchos z Chairóneie. 

9.   Olympie (kraj Élis): Kronův pahorek, Oltář a chrám Diův, Feidiás, stadion, Héraion.
Musejní sbírka darů.

10.  Arkádie: Bássai - stojící Apollónův horský chrám
Lykaion - Diův horský chrám (lidské oběti ještě v historické době)
Kylléné - Hermovy rodné hory (s jeskyní - viz Homérský hymnus na Herma)
Feneos, Mantinea, Tripolis ... 

11.  Dódóna a Nekromanteion (kraje Epeiros a Thesprótie): Věštírna Diova (dub) a Věštírna mrtvých = Hádův palác na dalekém severozápadě. Museum v Ióannině.

12.  Epidauros (kraj Argolis): Asklépiův kult, chrám, museum. Divadlo.

12a) Argos.

13.  Dodekanéssos (Samos, Patmos, Kós, Astypalea, Rhodos)

14.  Kyklady (Keos, Ténos, Délos, Mykonos, Folegandros, Paros, Naxos, Amorgos)

15.  Samothráké a Lemnos

16.  Efesos, Kolofón, Kláros, Priéné, Milétos, Didyma - (Iónie)


Základní literatura:
PAUSANIÁS. Cesta po Řecku.  
další literatura na jednotlivých sezeních.Milan LYČKA: Hebrejština pro religionisty

Anotace:
Čtyřsemestrální jazykový kurs pro studenty religionistiky, kteří si takto mohou splnit povinnost naučit se jeden orientální jazyk v rozsahu, vyžadovaném studijním plánem k interpretaci primárního textu zvoleného náboženského systému (v tomto případě judaismu) při SZZK. Cílem je dosáhnout takové pasívní znalosti staré (biblické) hebrejštiny, která umožní absolventovi kursu samostatně číst a překládat standardní (vokalizovaný) text hebrejské Bible (Tanachu). Standardní výuková jednotka se skládá ze dvou částí: V první přednášející vyloží novou látku a zadá úkoly ke studiu, druhá část je věnována intenzívním praktickým cvičením. Velký důraz se klade na samostatnou práci mimo rámec vyučování.

Atestace:
Studenti získají po prvním, druhém a třetím semestru zápočet a po čtvrtém semestru skládají zkoušku. Připuštění ke zkoušce je podmíněno získáním zápočtů, udělení zápočtu závisí na aktivní účasti na kursu a úspěšném absolvování kontrolního testu.

Povinná literatura:
• Jacob Weingreen, Učebnice biblické hebrejštiny (Karolinum, Praha 1997)
• Biblia Hebraica Stuttgartensia (Deutsche Bibelgesellschaft Stuttgart 1967/77 etc.)

Doporučená literatura:

• Otakar Klíma, Stanislav Segert, Mluvnice hebrejštiny a aramejštiny (Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1956)
• Martin Prudký, Cvičebnice biblické hebrejštiny (Scriptum, Praha 1992)
• Blahoslav Pípal, Hebrejsko-český slovník ke Starému zákonu (Kalich, Praha, 2. vyd 1974)
• Wolfgang Schneider, Grammatik des biblischen Hebräisch (Claudius Verlag, München, 6. vyd 1985)
• Wilhelm Gesenius, Hebräisches und Aramäisches Handwörterbuch über das Alte Testament (Springer-Verlag, Berlin/Göttingen/Heidelberg, 17. vyd. 1962)
Milan LYČKA: Rudolf Otto - Posvátno

Anotace:
Seminář je zaměřen na četbu a rozbor jednoho ze stěžejních děl fenomenologie náboženství. Studenti získají přehled o struktuře knihy, pojednávající o klíčovém pojmu religionistiky (posvátno), a budou vedeni k pochopení geneze a obsahu některých klíčových pojmů, které jsou přínosem Rudolfa Otto pro moderní religionistické bádání (např. mysterium tremendum).

Atestace:
Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři a vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře; v závislosti na postupu práce v semináři se může vyžadovat i jeho ústní prezentace.

Povinná literatura:
• Rudolf Otto, Posvátno. Iracionalita v ideji božství a její poměr k racionalitě (Vyšehrad, Praha 1998)

Doporučená literatura:

• Rudolf Otto, Aufsätze das Numinose betreffend (Verlag Friedrich Andreas Perthes A.-G., Stuttgart/Gotha 1923)
• Rudolf Otto, Posvátno, in: Souvislosti. Revue pro křesťanství a kulturu, 3/1994 (21), str. 25-35
• Milan Lyčka, Posvátno jako kategorie a priori, in: O posvátnu (Česká křesťanská akademie, Praha 1992), str. 87-91Milan LYČKA: Posvátné a profánní

Anotace:
Seminář se bude zabývat rozborem dvojice protikladných a komplementárních pojmů posvátné/profánní, jak je chápal jeden z největších moderních fenomenologů náboženství Mircea Eliade. Rozbor se bude opírat především o četbu díla Posvátné a profánní, s přihlédnutím k některým pasážím jiných Eliadeho děl, ve kterých se rovněž zabývá uvedenou problematikou.

Atestace:
Semestrální seminář je ukončen zápočtem. Zápočet je podmíněn aktivní účastí na semináři a vypracováním písemného referátu na téma zadané vedoucím semináře; v závislosti na postupu práce v semináři se může vyžadovat i jeho ústní prezentace.

Povinná literatura:
• Mircea Eliade, Posvátné a profánní (Česká křesťanská akademie, Praha 1994)

Doporučená literatura:

• Mircea Eliade, Mýtus o věčném návratu (Archetypy a opakování) (Oikúmené, Praha 1993)

 

Předchozí anotace Rozvrh 2002/03 Další anotace


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 14.04.2003