PhDr. Jiří Polívka

odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze


výzkumná činnost - kursy 1999-2003 - aktuální kursy - konzultace

Životopis:
Narozen: 12. 11. 1939 Praha
1963 absolvoval studium na Filosofické fakultě a Matematicko-fyzikální fakultě University Karlovy, obor filosofie - matematika, specializace: logika;
1967 rigorozní zkou‘ky - titul PhDr.;
1968 absolvoval na studium na Matematicko-fyzikální fakultě UK, obor matematika, specializace: matematická analýza;
1963-69 pracoval na katedře filosofie PřF UK;
1969-80 pracoval na katedře matematické logiky a základních matematických struktur na MFF UK;
1968-77 žákem prof. Jana Patočky;
1980 propu‘těn z MFF UK v důsledku politické persekuce;
1980-89 pracoval v různých dělnických profesích;
1990-93 pracoval na katedře matematické logiky a filosofie matematiky na MFF UK; předná‘el fenomenologii a základy metafyziky na MFF a FF UK;
1993- dosud pracuje na Ústavu pro filosofii a religionistiku FF UK jako odborný asistent

Specializace:
fenomenologie, metafyzika a dějiny středověké filosofie

Bibliografie (výběr):
Statě:
• Intentionalität und Transzendenz, ve: Intentionalität, Werte, Kunst (Husserl, Ingarden, Patočka), Filosofia, Praha 1995, str. 32 - 39
• Arriagas Kontinuumlehre, ve: Rodrigo de Arriaga, Philosoph und Theologe, Karolinum, Praha 1998, str. 65 - 85

Edice:   
• Jan Patočka: Tělo, společenství, jazyk, svět. ISE, Praha 1995
• Jan Patočka: Úvod do fenomenologické filosofie. ISE, Praha 1993
• Jan Patočka: Problém přirozeného světa.
• Předná‘ky z r. 1968/69, Oikúmené, Praha 1995

Překlady:
• statě in Kenny, A. Tomá‘ Akvinský. ISE, Praha 1993

Výzkumná činnost:


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

1999/2000
  - Heidegger 

  - Historicko-sémantický úvod do metafysiky (Středověká filosofie)
2000/2001
  - Úvod do fenomenologie + četba
2001/2002   - Úvod do fenomenologie + četba
2002/2003
  - Úvod do fenomenologie + četba


© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 16.4.2004