PhDr. Milan Lyčka

odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FFUK v Praze, zástupce ředitele ústavu pro religionistiku

English version

e-mail - životopisná data - průběh zaměstnání - výzkumná činnost -

odborné aktivity - bibliografievýuka 2001-2004 - aktuální kursy - konzultace


Osobní údaje:

DATUM A MÍSTO NAROZENÍ: 10.3.1956, Frýdek-Místek
ZAMĚSTNÁNÍ: odborný asistent, Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
RODINNÉ ÚDAJE: ženatý, dvě děti (1988, 1991)

Vzdělání:
1984              PhDr., Filosofická fakulta University Karlovy v Praze
1979-1984     Filosofická fakulta University Karlovy v Praze

Jazyky:
angličtina, francouz‘tina, němčina, hebrej‘tina, klasická řečtina, latina

Průběh zaměstnání & pedagogická praxe

2002  -  odborný lektor, Collegium Hieronymi Pragensis, Praha
2001  -  odborný asistent, Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta UK v Praze
2000-2001 -  politický tajemník - zástupce velvyslance, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, Izrael
1997-2000 -  kulturní rada, Velvyslanectví ČR v Tel Avivu, Izrael
1997 -  odborný lektor, Collegium Hieronymi Pragensis, Praha
1994-1997  -  odborný lektor, Council on International Educational Exchange, East & Central European Studies Program, Universita Karlova, Praha
1994-1996  -  vědecký pracovník, Ústav pro klasická studia AV ČR, Praha
1991-1997  -  odborný asistent, Evangelická theologická fakulta UK v Praze
1990-1997  -  odborný asistent, Ústav filosofie a religionistiky, Filosofická fakulta UK v Praze
1988-1990  -  knihovník, mezinárodní výměna publikací, Národní galerie v Praze
1983-1988  -  uklízeč, Státní knihovna ČR, Praha
1977-1978  -  vojenská presenční služba
1975-1983  -  dělník (Severomoravské státní lesy Krnov, Severočeské energetické závody Komořany, Válcovny plechu Frýdek-Místek aj.)

Granty, stipendia:
1996-1998  -  grant GA ČR „Filón Alexandrijský“
1996  -  stipendium DAAD, Universita Tübingen, SRN (3 měsíce)
1993-1994  -  William Paton Fellowship, Centre for the study of Judaism and Jewish/Christian Relations, Selly Oak Colleges, Birmingham, Velká Británie (10 měsíců)

Členství v akademických a profesních organizacích:
od 2001  -  člen ediční rady „Focus Pragensis“ - Yearbook for the Philosophy and Phenomenology of Religion, Centrum pro fenomenologická bádání, Praha
od 1997  -  člen, World Union of Jewish Studies
od 1997  -  člen, Společnost křesťanů a Židů
od 1992  -  člen redakční rady, nakladatelství OIKOYMENH
od 1990  -  člen, Česká společnost pro studium náboženství
1995-1997  -  člen, International Consultative Panel of the Centre for the Study of Judaism and Jewish/Christian Relations, Birmingham, Velká Británie
1993-1997  -  člen subkomise pro filosofii a theologii GA ČR
1992-1996  -  člen výkonného výboru International Council of Christians and Jews, Heppenheim, SRN
1992-1996  -  místopředseda, Společnost křesťanů a Židů
1991-1992  -  předseda, Společnost křesťanů a Židů

Předná‘ky na konferencích:
1996 - "Rabi řekl jménem rabiho...", konference „Quo usque tandem“, Akademie věd ČR, Praha
1996 - "Our Ecological Responsibility", International ICCJ Consultation "Created in the Image of God - The Imperative for Moral Action", Mainz, SRN
1995- "Should we speak of God in school when teaching ´secular subjects´, and if so, how?", International Colloquium "Speaking of God Today", Budapest, Maďarsko
1994 - „Čeho dosáhli křesťané a Židé v posledních desetiletích", Česká křesťanská akademie, Praha
1994 - "Pravda jako tradice a řád: Judaismus v moderní době", symposium "Veritas vincit", Akademie věd ČR, Praha
1994 - "Interreligious Contacts - a Threat to Religious Identity?", International Conference "Religions in Contact", Brno
1994 - "Theological Issues in the Christian-Jewish Dialogue", International Nordic Conference "Mission in a Pluralist World", Birmingham, Velká Británie
1994 - "Human Typology in Works of Rabbi Joseph B. Soloveitchik", President´s Seminar, Birmingham, Velká Británie
1994 - "Christians and Jews in the Czech Republic", The Council of Christians and Jews, Birmingham, Velká Británie
1992 - „Rudolf Otto - posvátno jako kategorie a priori“, konference České křesťanské akademie a FF UK „O posvátnu“, Praha


Publikace:

KNIHY:
1999 - Dialog křesťanů a Židů, spoluautor. Praha, Vy‘ehrad
1994 – Slovník Judaismus - Křesťanství - Islám, spoluautor. Praha, Mladá fronta

ČLÁNKY:
2002 -  The Mnemonics of God´s Memory. Platonic Ideas in God´s Mind according to Philo of Alexandria. In: Focus Pragensis. Holba, J., Lyčka, M., Matou‘ek, A., Šedina, M. (eds.). Praha: OIKOYMENH;  s. 64-105
2001-     Po deseti letech. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, č. 43, str. 4-5
1998 - „Rabi řekl jménem rabiho...“ Reflexe. Filosofický časopis, č. 19, str. 6/1-8
1997 - Interreligious Contacts - A Threat to Religious Identity? In: Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana. Praha, OIKOYMENH, str. 134-142
1997 - Typologie člověka v díle rabiho J. B. Solovějčika. Teologický sborník, vol. 1/97, str. 43-55
1995 - Jeruzalém od svého založení do konce starověké židovské státnosti. In: Davidovo město. Nálezy z výzkumu Archeologického ústavu Hebrejské university v Jeruzalémě pod vedením Jigala Šilo. Katalog výstavy, Národní muzeum, červen-září 1995
1995 - The Land and its Sanctification in the Teaching of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. In: Landgabe. Festschrift fhr Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha, OIKOYMENH, str. 245-250
1995 - „Neučiní‘ sobě rytiny...“ In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Praha, Česká křesťanská akademie, pp. 54-60
1995 - Human Typology in Works of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. Listy filologické, č. CXVIII., str.. 267-283
1995 - Pravda jako tradice a řád: Judaismus v moderní době. In: Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha, KLP, str. 65-69
1994 - Coming to Terms with Judaism. International Center for University Teaching of Jewish Civilization, Jerusalem, Report No. 15, str. 8-10
1993 - Rudolf Otto - posvátno jako kategorie a priori. In: O posvátnu. Praha, Česká křesťanská akademie, str. 7-9, 87-91
1992 - Je možný dialog mezi křesťany a Židy? Perspektivy

PŘEKLADY:
2001 - M. Eliade - I. P. Culianu: Slovník náboženství (Dictionnaire des religions). 2. vydání, Praha, Argo (1. vydání, Praha: Český spisovatel, 1993)
1995 - 1997 - M. Eliade: Dějiny náboženského my‘lení I-III (Histoire des croyances et des idées religieuses) (spolupřekladatel). Praha, OIKOYMENH
1994 - L. Klenicki - G. Wigoder: Slovník židovsko-křesťanského dialogu (A Dictionary of the Jewish-Christian Dialogue). Praha, OIKOYMENH


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

2003/2004  -   Hebrej‘tina II. 

-   Judaismus 
  -   Fenomenologie náboženství
  -   Úvod do religionistiky (ZS, spolu s prof. Halíkem a dr. R. Chlupem)
2002/2003  -   Hebrej‘tina

-   Religionistický seminář: R. Otto - Posvátno

-   Religionistický seminář: M. Eliade - Posvátné a profánní  (LS)
2001/2002 -   Judaismus

-   Seminář k judaismuPhDr. Milan Lyčka

Vice-Head of the Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Philosophy, Charles University, Prague

English version

e-mail - personal - employment experience - research activities -

other activities - bibliographycourses 2001-2004 - running courses - consultation


Personal:

BORN: 1956, Frýdek-Místek, Czechoslovakia
POSITION: Vice-Head of the Institute of Philosophy and Religious Studies, Faculty of Philosophy, Charles University, Prague
PERSONAL: married, two sons (1988, 1991)

Education:
1984              PhDr. Charles University, Prague, Faculty of Philosophy
1979-1984     MA Charles University, Prague, Faculty of Philosophy

Languages:
Czech, English, French, German, Hebrew, Russian

Employment history&Teaching experience:

2002  -  Lecturer, Collegium Hieronymi Pragensis, Prague
2001  -  Assistant Professor, Institute of Philosophy and Religious Studies, Charles University, Prague
2000-2001 -  Deputy Head of Mission, Embassy of the Czech Republic, Tel Aviv, Israel
1997-2000 -  Cultural Attaché, Embassy of the Czech Republic, Tel Aviv, Israel
1997 -  Lecturer, Collegium Hieronymi Pragensis, Prague
1994-1997  -  Assistant Professor, Council on International Educational Exchange, East & Central European Studies Program, Charles University, Prague
1994-1996  -  Senior Researcher, Institute of Classical Studies, Czech Academy of Sciences, Prague
1991-1997  -  Assistant Professor, Protestant Theological Faculty, Charles University, Prague
1990-1997  -  Assistant Professor, Institute of Philosophy and Religious Studies, Charles University, Prague
1988-1990  -  Librarian, International Exchange Program of Publications, National Gallery, Prague
1983-1988  -  Caretaker of public toilets, University Library, Prague
1975-1983  -  Worker (lumberyard, power station, steel factory etc.)

 
Grants, Awards:
1996-1998  -  Research Grant of the Grant Agency of the Czech Republic: „Philo of Alexandria“
1996  -  Research Fellowship (Residential), University of Tuebingen, Germany (3 months)
1993-1994  -  William Paton Fellowship (Residential), Centre for the study of Judaism and Jewish/Christian Relations, Selly Oak Colleges, Birmingham, United Kingdom (10 months)

Academic service & Professional organizations:
od 2001  -  Member of the editorial board, Yearbook for Philosophy and Phenomenology of Religion
od 1997  -  Member, World Union of Jewish Studies
od 1997  -  Member, Czech Society of Christians and Jews
od 1992  -  Member of the editorial board, Publishing House OIKOYMENH
od 1990  -  Member, Czech Society for Religious Studies
1995-1997  -  Member of the International Consultative Panel of the Centre for the Study of Judaism and Jewish/Christian Relations, Birmingham, United Kingdom
1993-1997  -  Member of the Committee for Philosophy and Theology, Grant Agency of the Czech Republic
1992-1996  -  Executive Committee member, International Council of Christians and Jews, Heppenheim, Germany
1992-1996  -  Vice-President, Czech Society of Christians and Jews
1991-1992  -  President, Czech Society of Christians and Jews

Papers & Lectures:
1996 - "Rabi řekl jménem rabiho...", konference „Quo usque tandem“, Akademie věd ČR, Praha
1996 - "Our Ecological Responsibility", International ICCJ Consultation "Created in the Image of God - The Imperative for Moral Action", Mainz, SRN
1995- "Should we speak of God in school when teaching ´secular subjects´, and if so, how?", International Colloquium "Speaking of God Today", Budapest, Maďarsko
1994 - „Čeho dosáhli křesťané a Židé v posledních desetiletích", Česká křesťanská akademie, Praha
1994 - "Pravda jako tradice a řád: Judaismus v moderní době", symposium "Veritas vincit", Akademie věd ČR, Praha
1994 - "Interreligious Contacts - a Threat to Religious Identity?", International Conference "Religions in Contact", Brno
1994 - "Theological Issues in the Christian-Jewish Dialogue", International Nordic Conference "Mission in a Pluralist World", Birmingham, Velká Británie
1994 - "Human Typology in Works of Rabbi Joseph B. Soloveitchik", President´s Seminar, Birmingham, Velká Británie
1994 - "Christians and Jews in the Czech Republic", The Council of Christians and Jews, Birmingham, Velká Británie
1992 - „Rudolf Otto - posvátno jako kategorie a priori“, konference České křesťanské akademie a FF UK „O posvátnu“, Praha


Publikace:

Monography:
1999 - Dialog křesťanů a Židů, spoluautor. Praha, Vy‘ehrad
1994 – Slovník Judaismus - Křesťanství - Islám, spoluautor. Praha, Mladá fronta

Articles:
2002 -  The Mnemonics of God´s Memory. Platonic Ideas in God´s Mind according to Philo of Alexandria. In: Focus Pragensis. Holba, J., Lyčka, M., Matou‘ek, A., Šedina, M. (eds.). Praha: OIKOYMENH;  s. 64-105
2001-     Po deseti letech. Zpravodaj Společnosti křesťanů a Židů, č. 43, str. 4-5
1998 - „Rabi řekl jménem rabiho...“ Reflexe. Filosofický časopis, č. 19, str. 6/1-8
1997 - Interreligious Contacts - A Threat to Religious Identity? In: Logos a svět. Sborník k sedmdesátinám L. Hejdánka a J. S. Trojana. Praha, OIKOYMENH, str. 134-142
1997 - Typologie člověka v díle rabiho J. B. Solovějčika. Teologický sborník, vol. 1/97, str. 43-55
1995 - Jeruzalém od svého založení do konce starověké židovské státnosti. In: Davidovo město. Nálezy z výzkumu Archeologického ústavu Hebrejské university v Jeruzalémě pod vedením Jigala Šilo. Katalog výstavy, Národní muzeum, červen-září 1995
1995 - The Land and its Sanctification in the Teaching of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. In: Landgabe. Festschrift fhr Jan Heller zum 70. Geburtstag. Praha, OIKOYMENH, str. 245-250
1995 - „Neučiní‘ sobě rytiny...“ In: Posvátný obraz a zobrazení posvátného. Praha, Česká křesťanská akademie, pp. 54-60
1995 - Human Typology in Works of Rabbi Joseph B. Soloveitchik. Listy filologické, č. CXVIII., str.. 267-283
1995 - Pravda jako tradice a řád: Judaismus v moderní době. In: Veritas vincit - Pravda vítězí. Praha, KLP, str. 65-69
1994 - Coming to Terms with Judaism. International Center for University Teaching of Jewish Civilization, Jerusalem, Report No. 15, str. 8-10
1993 - Rudolf Otto - posvátno jako kategorie a priori. In: O posvátnu. Praha, Česká křesťanská akademie, str. 7-9, 87-91
1992 - Je možný dialog mezi křesťany a Židy? Perspektivy

Translations:
2001 - M. Eliade - I. P. Culianu: Slovník náboženství (Dictionnaire des religions). 2. vydání, Praha, Argo (1. vydání, Praha: Český spisovatel, 1993)
1995 - 1997 - M. Eliade: Dějiny náboženského my‘lení I-III (Histoire des croyances et des idées religieuses) (spolupřekladatel). Praha, OIKOYMENH
1994 - L. Klenicki - G. Wigoder: Slovník židovsko-křesťanského dialogu (A Dictionary of the Jewish-Christian Dialogue). Praha, OIKOYMENH

Courses at UFaR FFUK:


2003/2004  -   Hebrew II. 

-   Judaism
  -   Phenomenology of religion
  -   Introduction to the Religious Studies (ZS, with prof. Halíkem a dr. R. Chlupem)
2002/2003  -   Hebrew

-   Seminar on Religious Studies: R. Otto

-   Seminar on Religious Studies: M. Eliade  (LS)
2001/2002 -   Judaism

-   Seminar on Judaism© Moskyt Domovská stránka Up-dated: 06/09/2004