Petr Dvořák, PhD.

odborný asistent Ústavu filosofie a religionistiky FF UK v Praze

English version

e-mail - praxe - publikace - kursy 1999-2004 - aktuální kursy - konzultace

Životopis:
Narozen v r. 1970 v kanadském Edmontonu.
V letech 1991-1992 a 1994-1995 studoval na CMTF UP v Olomouci.
V roce 1994 ukončil ‘esti­semestrové bakalářské studium odborné filozofie na Acadia University ve Wolfville (Kanada) a byl mu přiznán titul Bachelor of Arts, B.A. (major in philosophy).
Roku 1998 ukončil studium oborů filozofie a anglický jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a byl mu přiznán titul magistr, Mgr. Od roku 1998 studoval – nejprve prezenčně, později kombinovanou formou - v doktorském studiu na Ústavu filozofie a religionistiky Filozofické fakulty UK v Praze. Od roku 2003 studuje v kombinované formě doktorské studium anglického jazyka na FF UK v Praze (specializace na lingvistickou sémantiku).

Průběh praxe:

Ve ‘kolním roce 1997-1998 působil jako lektor filozofie na Evangelické akademii, VOŠ sociálně-právní v Brně. V roce 1999-2000 vyučoval filozofii na Arcibiskupském gymnáziu v Praze. V letech 1997–2000 vyučoval filozofii na Institutu ekumenických studií (IES) Evangelické teologické fakulty UK v Praze a dosud zde každý rok hostovsky předná‘í o současné analytické filozofii. Od ‘kol­ního roku 1998-1999 dosud vede semináře středověké filozofie na Ústavu filozofie a religionistiky (ÚFaR) Filozofickéfakulty UK v Praze, nejprve jako prezenční doktorand, od 1.10.2001 pak jako asistent, později odborný asistent pro obor středověká filozofie. Od 1.7.1998 dosud zaměstnán jako vědecký pracovník na Filozofickém ústavu AV ČR v Praze. 3.7.2000 - 31.12.2004 na částečný úvazek zaměstnán v Centru pro studium patristických, středověkých a renesančních textů při Cyrilometodějské teologické fakultě (CMTF) UP v Olomouci. Na téže fakultě od 1.9.2000 působí nejprve jako asistent, nyní jako odborný asistent, na Katedře filozofie a patrologie (KFP), kde od 1.2.2001 zastává funkci tajemníka katedry.

Dal‘í pedagogická činnost:
Na Evangelické akademii vyučoval systematický úvod do filozofie, na gymnáziu pak dějiny filozofie. Na KFP CMTF v Olomouci vedl a vede semináře na vybraná filozofická témata (Aplikace logiky ve filozofii a teologii, Vybrané kapitoly z díla sv. Tomá‘e Akvinského, aj.), předná‘el dějiny filozofie (novověk a dvacáté století), nyní předná‘í systematickou filozofii (logika, ontologie, kosmologie). Příležitostné předná‘ky v Jednotě filosofické v Praze a Olomouci (4), v Centru Prokopios-Světový étos na Sázavě (1) v rámci Aristotelské společnosti (3), v Moravsko-slezské křesťanské akademii (1), v Křesťanské akademii v Praze (1), ve Společnosti Tomá‘e Akvinského (1).

Vědeckobadatelská činnost:
Jako vědecký pracovník FLÚ AV je zaměstnán v oddělení Dějin star‘í české a evropské filozofie. Součástí badatelské činnosti je studium souvislostí moderní filozofie jazyka a logiky s jejich vývojem ve středověkém a barokním období. V roce 1997 na FF MU v Brně předložil a úspě‘ně obhájil diplomovou práci Ontologický důkaz Boží existence v reflexi soudobé analy­tické filozofie. Pod vedením Prof. PhDr. S. Sousedíka, CSc. zpracoval na katedře dějin ÚFaR FF UK dizertační práci Formální a filozofická logika Jana Caramuela z Lobkovic. V Centru pro studium patristických, středověkých a renesančních textů připravil odbornou monografii Jan Caramuel z Lobkovic: Vybrané aspekty formální a aplikované logiky vycházející z dizertační práce (nakl. Oikumene, předpokládané vydání 2005).

Bibliografie:

  • Dvořák, P., „Molinistická teorie vztahu Božího předvědění a lidské svobody v pozdní scholastice a dne‘ní analytické filozofii“, FČ 4/2004, roč. 52, FLÚ AV ČR, 2004, str. 545-557, ISSN 0015-1831
• Dvořák, P., „O vztahu věřeného, filozofie a teologie“, Studia Theologica 18, zima 2004, roč. VI, číslo 4, CMTF UP a TF JU, 2004, str. 53-58, ISSN 1212-8570
• Dvořák, P., „K modálnímu ontologickému důkazu“, Studia Neoaristotelica: Časopis pro aristotelsky orientovanou křDvořák, P., „Tomá‘ova teorie predikace ve světle obecné sémantické teorie“, Acta Společnosti Tomá‘e Akvinského 2/2004, Krystal, Praha, str. 15-35, ISSN 1213-9130
• Dvořák, P., „O povaze predikace: Odpověď na poznámky prof. Sousedíka“, diskuse (se S. Sousedíkem), Acta Společnosti Tomá‘e Akvinského 2/2004, Krystal, Praha, str. 40-43, ISSN 1213-9130
• Dvořák, P., „Logika a teologie u Jana Caramuela z Lobkovic“, Teologie a společnost: Časopis pro náboženství, kulturu a veřejný život (nerecenzovaný časopis) 6/2004, CDK, Brno, str. 35-37, ISSN 1214-0740
• "Bocheňského logika náboženství", in: Metoděj Habáň a český tomismus: K dílu a odkazu olomouckých dominikánů 1. poloviny 20. století, vyd. P. Dvorský, VUP, Olomouc 2003, str. 115-117. ISBN 80-244-0712-4
• "Číslo ve druhé scholastice", in: Číslo a jeho symbolika od antiky po renesanci: soborník z kolokvia Centra pro práci s patristickými, středověkými a renesančními texty, vyd. Lenka Karfíková a Zbyněk Šír, CDK, Brno 2003, str. 43-50. 178 stran. ISBN 80-7325-018-7
•  "Kritika tomistického ře‘ení vztahu Boží determinace a lidské svobody z hlediska dne‘ní analytické filozofie", in: Studia theologica, VUP, Olomouc 2003. Roč. V, číslo 11, č. 1/2003, str. 47-53. ISSN: 1212-8570
• "John Caramuel on Future Contingents", Bene scripsisti...filosofie od středověku k novověku: Sborník k sedmdesátinám Stanislava Sousedíka, Filosofia, Praha 2002, str. 191-207. ISBN 80-7007-158-3  
• "Identita nosičů pravdivostní hodnoty v pozdní scholastice", Úvahy o pravdivosti, vyd. J. Nosek, Filosofia, Praha 2001.
• "Esencialismus v teorii možných světů", Studia Theologica 1/3 2001.
• "John Caramuel and the Possible Worlds Theory", Acta Comeniana, 14 (XXXVIII), Filosofia, Praha 2000, str. 87-97. ISSN 0231-5955.
• "Metafora a jazyk víry", Teologický sborník 2/98, CDK Brno.
•  "Anselmův důkaz Boží existence v soudobé analytické filozofii", Teologický sborník 3/97, CDK Brno.
• nepublikovaná diplomová práce Ontologický důkaz boží existence v reflexi soudobé analytické filozofie, MU Brno, 1997. Ohlas in: S. Sousedík, Filosofie v českých zemích mezi středověkem a osvícenstvím, Vy‘ehrad, Praha 1997, s. 207.
• Skriptum Základy filozofie, IES, ETF UK Praha 1998, 1999, 2000. Interní výukový materiál.

Recenze:
• Dvořák, P, „Leo Elders: Filosofie přírody u sv. Tomá‘e Akvinského: Přirozenost, vesmír, člověk“, FČ 2/2004, roč. 52, FLÚ AV ČR, 2004, str. 324-326, ISSN 0015-1831
• "Wittgenstein a teologie", Teologický sborník 2/95, CDK Brno.

Překlady:
• Ford, D. F., Moderní theologové: úvod do křesťanské teologie ve dvacátém století, díl 1 (Blackwell, Oxford 1989). Zařazeno do edičního plánu CDK Brno.
• Haight, R., "Hřích a milost", in: Systematická teologie 2: římskokatolická perspektiva, CDK, Vy‘ehrad 1998.
• Holleman, W. L., "Od kulturní nadvlády ke kulturní celistvosti", Teologický sborník 3/97, CDK Brno.
• Echlin, E., "Křesťanské zelené dědictví-svět jako stvoření", Teologický sborník 3/96, CDK Brno.
• Dulles, A., "Víra a zjevení", in: Systematická teologie 1: římskokatolická perspektiva, CDK Brno, 1996, 2. vyd. CDK, Vy‘ehrad 1998.


Kursy uskutečněné na ÚFaR FFUK:

1999/2000
  - Tomá‘ův komentář k Aristotelovu spisu O vyjadřování 
2000/2001   - Úvod do středověké filosofie-sv. Tomá‘ Akvinský

  - Četba Teologické Summy
2001/2002   - Úvod do středověké filosofie-sv. Tomá‘ Akvinský

  - Četba Teologické Summy
2002/2003
  - Středověká filosofie - část II

  - Středověk v zrcadle filosofické logiky
2003/2004
  - Středověká filosofie (ZS)

  - Seminář středověké metafysiky (LS)

Petr Dvořák, PhD.

Assistant Professor at Charles University Prague, Faculty of Arts, Institute for Philosophy and Religious Studies

Czech version

e-mail - courses 1999-2004running coursesconsultation

* 1970 Edmonton, Canada

Fields of specialization:
My philosophical teaching and research interests lie in the areas of philosophical logic, metaphysics (esp. issues concerning the possible-worlds semantics), the philosophies of language and religion, covering both contemporary debates within the analytical tradition as well as their medieval counterparts. Currently, I am working on some logical issues within the second scholasticism (17th cent.); namely, the logic of  Juan Caramuel (1606-1682).

Present position:
Besides doing research within the Czech Academy of Sciences in Prague and the Center for Patristic, Medieval and Renassaince texts in Olomouc, I also teach philosophy at Charles University in Prague and Palacky University in Olomouc.


Courses at UFaR FFUK: 

1999/2000
  - Aquinas' commentary to Aristotle's De interpretatione
2000/2001   - Introduction to medieval philosophy - St. Aquinas

  - Seminar on Summa Theologica
2001/2002   - Introduction to medieval philosophy - St. Aquinas

  - Seminar on Summa Theologica
2002/2003
  - Mediaval philosophy - part II

  - Middle ages in the mirror of philosophical logic
2003/2004
  - Mediaval philosophy

  - Seminar on medieval philosophy© Moskyt Domovská stránka Aktualizováno: 8.3.2005